Укра­їн­ці про­дов­жу­ють актив­но уте­плю­ва­ти­ся

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

За остан­ні сім днів уча­сни­ка­ми уря­до­вої про­гра­ми з енер­го­ефе­ктив­но­сті ста­ли ще де­сять ОСББ

На­цко­мі­сія (НКРЕКП) по­рів­ня­ла се­ре­дньо­зва­же­ний та­риф на те­пло­ву енер­гі­юв Укра­ї­ні з ана­ло­гі­чни­ми та­ри­фа­ми в низ­ці кра­їн сві­ту. За да­ни­ми між­на­ро­дної ор­га­ні­за­ції Euroheat Power за 2013 рік, де­шев­ше, ніж в Укра­ї­ні, те­пло ку­пу­ють ли­ше в... Іслан­дії — екві­ва­лен­тно 363,5 грн/Гкал. Однак, при­клад ці­єї кра­ї­ни уні­каль­ний і не над­то по­ка­зо­вий, адже Іслан­дія ви­ко­ри­сто­вує для те­пло­по­ста­ча­н­ня гео­тер­маль­не те­пло (96% по­треб) й еле­ктри­чні ко­тли (4%).

Та­риф на те­пло для на­се­ле­н­ня Укра­ї­ни май­же іден­ти­чний та­ри­фу в Угор­щи­ні, за­те в шість ра­зів ниж­чий, аніж в Япо­нії. Про це свід­чить та­бли­ця, опу­блі­ко­ва­на на сай­ті НКРЕКП, та яку ек­спер­ти гро­ма­дян­ської ме­ре­жі ОПОРА транс­фор­му­ва­ли у зру­чну ін­фо­гра­фі­ку.

Утім, ста­ном на сьо­го­дні ситуація де­що від­рі­зня­є­ться. Адже, на­га­да­є­мо, НКРЕКП ви­ко­ри­ста­ло для по­рів­ня­н­ня да­ні Euroheat Power за 2013 рік. То­ді як ли­ше з кві­тня 2016 ро­ку укра­їн­ці ста­ли отри­му­ва­ти ра­хун­ки за те­пло на 72% біль­ші, ніж ра­ні­ше. За­га­лом же, за остан­ні 2,5 ро­ку та­ри­фи на опа­ле­н­ня, за під­ра­хун­ка­ми екс­пер­тів, зро­сли в... 5,5—10 ра­зів.

Не див­но, що укра­їн­ці ста­ли актив­ні­ше уте­пля­ти свої до­мів­ки. Май­же вдві­чі змен­ши­ти ра­хун­ки за ко­му­наль­ні по­слу­ги до­по­мо­же ком­плекс енер­го­ефе­ктив­них за­хо­дів: вста­нов­ле­н­ня ін­ди­ві­ду­аль­но­го те­пло­во­го пун­кту, ву­злів облі­ку, пов­не уте­пле­н­ня бу­дин­ку. Сьо­го­дні дер­жа­ва на­дає на­се­лен­ню­на ці ці­лі гро­шо­ву до­по­мо­гу. Не­ю­ско­ри­ста­ли­ся вже по­над 340 ОСББ з рі­зних ре­гіо­нів кра­ї­ни.

А по­ча­ток осе­ні озна­ме­ну­вав­ся по­жвав­ле­н­ням та актив­но­ю­у­ча­стю­ОСББ в уте­плен­ні сво­їх ба­га­то­по­вер­хі­вок. Так, за остан­ні сім днів уча­сни­ка­ми Уря­до­вої про­гра­ми з енер­го­ефе­ктив­но­сті ста­ли ще 10 ОСББ, які ра­зом за­лу­чи­ли близь­ко 3,6 млн грн. на ре­а­лі­за­цію енер­го­ефе­ктив­них за­хо­дів. Для по­рів­ня­н­ня по­за­ми­ну­ло­го ти­жня су­ма взя­тих «те­плих» кре­ди­тів скла­ла близь­ко 500 тис. гри­вень. Про це по­ві­до­мив го­ло­ва Дер­ж­енер­го­ефе­ктив­но­сті Сер­гій Сав­чук, ко­мен­ту­ю­чи да­ні що­ти­жне­во­го мо­ні­то­рин­гу про­гра­ми.

«Зав­дя­ки при­єд­нан­ню­до ре­а­лі­за­ції про­гра­ми уря­ду мі­сце­вих про­грам спів­фі­нан­су­ва­н­ня, все біль­ше ме­шкан­ців ба­га­то­по­вер­хі­вок по­ча­ли усві­дом­лю­ва­ти зна­чний об­сяг без­по­во­ро­тної фі­нан­со­вої до­по­мо­ги на впро­ва­дже­н­ня енер­го­ефе­ктив­них за­хо­дів: вста­нов­ле­н­ня лі­чиль­ни­ків те­пла, уте­пле­н­ня фа­са­дів, го­рищ, під­ва­лів, за­мі­ну ві­кон на енер­го­збе­рі­га­ю­чі, мо­дер­ні­за­ці­ю­о­сві­тле­н­ня то­що. На ці ці­лі уряд на­дає ОСББ гро­шо­ву до­по­мо­гу у роз­мі­рі від 40% су­ми «те­пло­го» кре­ди­ту і до 70%, якщо у ба­га­то­по­вер­хів­ці про­жи­ва­ють отри­му­ва­чі суб­си­дій», — про­ко­мен­ту­вав С. Сав­чук та до­дав, що у де­яких ре­гіо­нах мі­сце­ва вла­да на­дає ще 30% ком­пен­са­ції на уте­пле­н­ня ба­га­то­по­вер­хі­вок.

За весь час дії про­гра­ми за уря­до­вою до­по­мо­го­ю­звер­ну­ло­ся 351 ОСББ, осво­їв­ши біль­ше 37 млн грн на уте­пле­н­ня ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків.

Най­актив­ні­шим уча­сни­ком про­гра­ми ста­ла Дні­про­пе­тров­ська область, де оформ­ле­но 32 «те­плих» кре­ди­ти. За не­ю­слі­дую ть Львів­ська та За­по­різь­ка область.

«Якщо ж го­во­ри­ти про об’єми ко­штів, які ОСББ вкла­да­ють в уте­пле­н­ня, то лі­де­ром за­ли­ша­є­ться Львів­щи­на. У цій обла­сті на уте­пле­н­ня ба­га­то­по­вер­хі­вок за­лу­че­но біль­ше 7 млн грн кре­ди­тних ко­штів», — під­кре­слив го­ло­ва агент­ства.

А одне із най­більш успі­шних утплень про­ве­ли у Лу­цьку. «Лу­цьке ОСББ «Явір-2011», яке ско­ри­ста­ло­ся на­шою про­гра­мою, обла­шту­ва­ло ІТП та про­ве­ло ком­пле­ксну тер­мо­мо­дер­ні­за­ці­ю­бу­дин­ку, за­лу­чив­ши 2 млн грн. З них 40% від­шко­ду­ва­ло Дер­ж­енер­го­ефе­ктив­но­сті, а від­со­тки за кре­ди­том — Лу­цька мі­ська ра­да. У ре­зуль­та­ті про­ве­де­ної мо­дер­ні­за­ції ви­тра­ти на опа­ле­н­ня для ме­шкан­ців бу­дин­ку змен­ши­ли­ся у 2,2 ра­зу», — на­га­дав Сав­чук.

За йо­го сло­ва­ми, са­ме ком­пле­ксна тер­мо­мо­дер­ні­за­ція є ефе­ктив­ною. А от ін­ди­ві­ду­аль­ні іні­ці­а­ти­ви — як то кла­пти­ко­ве уте­плень квар­ти­ри — екс­перт нав­па­ки на­зи­ває шкі­дли­вим, і ра­дить від ньо­го від­мов­ля­тись. «Най­по­ши­ре­ні­ша та не­без­пе­чна по­мил­ка, яку по­трі­бно уни­ка­ти, — це «кла­пти­ко­ве» уте­пле­н­ня ба­га­то­по­вер­хів­ки. Цьо­го не мо­жна ро­би­ти, адже во­но при­зве­де до по­яви трі­щин, за­ті­ка­н­ня во­ди, плі­сня­ви, руй­ну­ва­н­ня і ви не отри­ма­є­те очі­ку­ва­ної еко­но­мії те­пла. Осо­бли­во шкі­дли­ве «кла­пти­ко­ве» уте­пле­н­ня на па­нель­них бу­дин­ках», — під­кре­слив Сав­чук.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.