Стар­ту­вав про­ект «ProZorro.Про­да­жі»

Фонд га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб роз­ра­хо­вує за до­по­мо­гою еле­ктрон­ної си­сте­ми тор­гів ефе­ктив­ні­ше про­да­ва­ти май­но бан­ків-бан­кру­тів

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Дня­ми Фонд га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб та Гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція « Тран­спе­рен­сі Ін­тер­нешнл Укра­ї­на» (ТІ Укра­ї­на) під­пи­са­ли офі­цій­ний до­го­вір про вза­є­мо­дію в пі­ло­тно­му про­е­кті з про­да­жу акти­вів не­пла­то­спро­мо­жних бан­ків.

ТІ Укра­ї­на у рам­ках ре­а­лі­за­ції пі­ло­тно­го про­е­кту за­без­пе­чує ство­ре­н­ня та фун­кціо­ну­ва­н­ня еле­ктрон­ної си­сте­ми тор­гів, яка бу­ду­є­ться на прин­ци­пах еле­ктрон­ної си­сте­ми пу­блі­чних за­ку­пі­вель ProZorro. А най­го­лов­ні­ше — здій­снює пов­но­ва­же­н­ня її адмі­ні­стра­то­ра. Крім то­го, ще одним обов’ яз­ком ТІ Укра­ї­на ста­не за­без­пе­че­н­ня збе­ре­же­н­ня та ці­лі­сно­сті да­них, вне­се­них до цен­траль­ної ба­зи да­них ( ЦБД) си­сте­ми.

Уже до по­ча­тку жов­тня 2016 ро­ку ТІ Укра­ї­на має під­го­ту­ва­ти та пе­ре­да­ти на узго­дже­н­ня фон­ду про­е­кти те­хні­чних ви­мог та те­хні­чно­го зав­да­н­ня до но­вої си­сте­ми тор­гів. Про­гно­зни­ми па­ра­ме­тра­ми про­ду­ктив­но­сті но­вої еле­ктрон­ної си­сте­ми пе­ред­ба­ча­є­ться мо­жли­вість одно­ча­сно­го про­ве­де­н­ня 20 ау­кціо­нів за го­ди­ну та до 200 ау­кціо­нів на до­бу.

«До­ку­мен­тар­не за­без­пе­че­н­ня бу­ло одним з най­скла­дні­ших ета­пів у під­го­тов­ці пі­ло­тно­го про­е­кту «ProZorro.Про­да­жі». Нам бу­ло ва­жли­во ре­тель­но узго­ди­ти обов’яз­ки сто­рін і ре­гла­мент ро­бо­ти си­сте­ми. Ре­шта — спра­ва те­хні­ки: від­пра­цю­ва­н­ня про­це­дур, те­сту­ва­н­ня си­сте­ми, при­єд­на­н­ня май­дан­чи­ків бу­де від­бу­ва­ти­ся ма­кси­маль­но швид­ки­ми тем­па­ми», — за­зна­чив ке­рів­ник «ProZorro.Про­да­жі» Оле­ксій Со­бо­лeв.

«Під­пи­са­н­ня до­го­во­ру та ре­гла­мен­ту, ро­бо­та над яки­ми три­ва­ла не один ти­ждень, — це справ­ді ду­же ва­жли­вий крок для ре­а­лі­за­ції пі­ло­тно­го про­е­кту. Ми на­бли­жа­є­мось до дня, ко­ли від­бу­ду­ться пер­ші ау­кціо­ни за но­во­ю­си­сте­мою. Спо­ді­ва­є­мось, що «ProZorro.Про­да­жі» се­бе до­бре за­ре­ко­мен­дує і ви­прав­дає по­кла­де­ні на ньо­го очі­ку­ва­н­ня. Адже за­без­пе­че­н­ня ма­кси­маль­но­го рів­ня про­зо­ро­сті та ефе­ктив­но­сті про­це­су про­да­жу акти­вів не­пла­то­спро­мо­жних бан­ків — один із прі­о­ри­те­тів ді­яль­но­сті фон­ду», — ка­же ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту кон­со­лі­до­ва­но­го про­да­жу та управ­лі­н­ня акти­ва­ми фон­ду Юлія Бе­ре­щен­ко.

Рі­ше­н­ня «Про за­про­ва­дже­н­ня пі­ло­тно­го про­е­кту що­до ор­га­ні­за­ції про­да­жу май­на (акти­вів) не­пла­то­спро­мо­жних бан­ків та бан­ків, що лі­кві­ду­ю­ться » бу­ло прийня­то ви­ко­нав­чо­ю­ди­ре­кці­є­ю­фон­ду 7 ли­пня 2016 ро­ку. У рам­ках ре­а­лі­за­ції про­е­кту 32 ор­га­ні­за­то­ри еле­ктрон­них тор­гів уже отри­ма­ли клю­чі до­сту­пу до про­то­ти­пу цен­траль­ної ба­зи да­них.

Но­ва си­сте­ма має під­ви­щи­ти кон­ку­рен­цію, що у свою чер­гу спри­я­ти­ме збіль­шен­ню­над­хо­джень від про­да­жу акти­вів не­пла­то­спро­мо­жних бан­ків та до­зво­лить фон­ду у більш пов­ній мі­рі за­до­воль­ни­ти ви­мо­ги кре­ди­то­рів не­пла­то­спро­мо­жних бан­ків.

Вар­то на­га­да­ти, що 24 черв­ня від­бу­ло­ся під­пи­са­н­ня ме­мо­ран­ду­му що­до на­мі­рів спів­пра­ці у по­бу­до­ві в Укра­ї­ні про­зо­рої та ефе­ктив­ної си­сте­ми ре­а­лі­за­ції акти­вів не­пла­то­спро­мо­жних бан­ків та бан­ків, що лі­кві­ду­ю­ться. До ме­мо­ран­ду­му при­єд­на­ли­ся Фонд га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб, На­ціо­наль­ний банк, Мі­ні­стер­ство еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі та «Тран­спе­рен­сі Ін­тер­нешнл Укра­ї­на».

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.