«Шу­ка­ють лю­ди­ну пе­ре­ві­ре­ну»

По­втор­ний кон­курс на по­са­ду го­лов­но­го ар­хі­те­кто­ра Ки­є­ва від­бу­ва­є­ться з ти­ми са­ми­ми кан­ди­да­та­ми, пра­ви­ла­ми та... ре­зуль­та­том?

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИ­ХО­ВИД, «День»

16ве­ре­сня сто­ли­ця має отри­ма­ти го­лов­но­го ар­хі­те­кто­ра, без яко­го жи­ве від по­ча­тку ро­ку. По­втор­ний кон­курс у роз­па­лі: з де­ся­ти пре­тен­ден­тів ко­мі­сія, до якої, між ін­шим, не уві­йшли, як і пер­шо­го ра­зу, пред­став­ни­ки гро­мад­сько­сті та іно­зем­ні ек­спер­ти, обра­ла трій­ку лі­де­рів. Якщо акти­ві­сти очі­ку­ва­ли по­ба­чи­ти се­ред них справ­ді но­ві іме­на без ре­пу­та­цій­них плям, то з цим — пев­не роз­ча­ру­ва­н­ня. Фі­на­лі­ста­ми ста­ли Ган­на Бон­дар, Сер­гій Бро­не­ви­цький та Оле­ксандр Сви­сту­нов, ко­трі бра­ли участь в обох від­бо­рах. Ра­зом із ни­ми за ви­хід у фі­нал зма­га­ли­ся Ва­ле­рій Гнє­ви­шев — го­лов­ний ар­хі­те­ктор про­е­ктів ком­па­нії « Укр­ме­тро­ту­нель­про­ект » , Ігор Пи­са­рець — ди­ре­ктор ком­па­нії « Ар­хі­те­ктур­ний дім » та Оле­ксандр Са­сик — ко­ли­шній ар­хі­те­ктор мі­ста Пав­ло­град. Ще че­тве­ро кан­ди­да­тів не про­йшли від­бір на пер­шо­му ета­пі.

ТРИ ФІНАЛІСТИ — ТРИ РИЗИКИ

Ана лі зу ю чи спи сок фі на ліс - тів, ек­спер­ти обго­во­рю­ють не їхні про фе сій ні якос ті, а те, ко го « про тяг не » кон кур с на ко мі сія. Так, Ган ну Бон дар під три мує гро мадсь кість за ор га ні за цію кон кур су « Те ри то рія Гід нос ті » (що­прав­да, йо­го ре­зуль­та­ти так і не ре­а­лі­зо­ва­ні на пра­кти­ці). Во­на ви ко ну ва ла обов’ яз ки го лов - но­го ар­хі­те­кто­ра пі­сля звіль­не­н­ня з ці­єї по­са­ди Сер­гія Це­ло­валь­ни ка. Однак під час пер шо го кон кур су гро мадсь кі екс пер ти за­пі­до­зри­ли її у по­да­чі фаль­ши­вих до­ку­мен­тів — на­ра­зі ці фа­кти пе ре ві ря ють пра во охо рон ні ор­га­ни.

Сер­гій Бро­не­ви­цький так са­мо ви­ко­ну­вав обов’яз­ки го­лов­но­го ар­хі­те­кто­ра сто­ли­ці про­тя­гом 2009 — 2011 ро­ків, остан­нім ча­сом пра цю вав у Ін­сти ту ті ге не - раль но го пла ну міс та Ки є ва. З роз роб кою цьо го до ку мен та пов’яза­на низ­ка скан­да­лів, адже но вий ген план сто ли ці до 2025 ро ку ста вив жир ну крап ку на роз­ви­тку істо­ри­чно­го се­ре­дмі­стя Ки є ва, до зво ля ю чи за бу до ву та ущіль нен ня ста рих квар та лів, по ні ве чен ня зе ле них зон. Тож кан­ди­да­ту­ру Бро­не­ви­цько­го ек­спер­ти вва­жа­ють най­біль­шим мі­ну­сом кон­кур­су.

Ще один кан ди дат, Олек - сандр Сви­сту­нов, ни­ні є ви­ко­ную чим обов’ яз ки ди рек то ра де - пар та мен ту міс то бу ду ван ня та ар хі тек ту ри Ки ївсь кої місь кої дер жав ної ад мі ніс т ра ції. Гро - мадсь кі ак ти віс ти пе ре ко на ні, що са ме йо го кан ди да ту ру хо че « про тяг ти » за ступ ник го ло ви КМДА Олек сандр Спа сиб ко. За да ни ми сай та « На ші гро ші » , Спа сиб ко є ба га то річ ним ке рів - ни ком бу ді вель них фірм біз нес - ме на Ле о ні да Юру ше ва. А екс - перт із міс то бу ду ван ня Вік тор Гле ба іро ніч но за ува жив у Facebook, що «дже­ре­ла у КМДА під твер ди ли, крім Са ші, ніх то «Гра­аль» на Єв­ро­пей­ській пло­щі не під­пи­ше». Екс­перт мав на ува­зі про­дов­же­н­ня до­го­во­ру орен­ди між Ки їв ра дою та ком па ні­єю бра­тів Та­ба­чни­ків «Гра­аль», по­тен цій ний ре зуль тат цьо го — зве ден ня 160- мет ро во го хма ро - чо­су на Єв­ро­пей­ській пло­щі. За­раз міс том зно ву хо дять чут ки про по­ча­ток цьо­го бу­дів­ни­цтва.

«НА­ВІТЬ ВІДНОСНО НО­ВІ ІМЕ­НА — ЦЕ ПРЕД­СТАВ­НИ­КИ СИ­СТЕ­МИ»

Хоч би ко­го обра­ли пе­ре­мож­цем, до ньо­го бу­де ба­га­то пи­тань. Одне з них: у чи­їх ін­те­ре­сах пра­цю­ва­ти­ме — ки­ян чи бі­знес-ло­бі, ко­тре за ним сто­їть? За­га­лом ди­вує, що на кон­курс го­лов­но­го ар­хі­те­кто­ра сто­ли­ці по­да­ли всьо­го де­сять за­яв. Це свід­чить або про брак про­фе­сіо­на­лів, або про не­ба­жан ня чес них та ав то ри тет них фа­хів­ців пля­му­ва­ти своє ім’я по­са дою з ви со ки ми ре пу та цій ни - ми ри­зи­ка­ми. Або кон­курс ли­ше ство­рює ви­ди­мість від­бо­ру, а на - справ­ді все ви­рі­ше­но.

До ре чі, в остан ній мо мент від уча­сті у кон­кур­сі від­мо­вив­ся одіо­зний кан­ди­дат Ан­дрій Мир­го родсь кий. Свою кан ди да ту ру він по­да­вав минулого ра­зу, де­хто з екс­пер­тів вва­жав йо­го фа­во­ри­том кон кур с ної ко мі сії, хо ча за пле­чи­ма бі­зне­сме­на-ар­хі­те­кто­ра бу­ли скан­даль­ні про­е­кти ре­кон­стру­кції По­што­вої пло­щі та Гос - тин но го дво ру. Свою від мо ву Мир­го­род­ський по­яснив тим, що жу­рі пе­ред­усім ці­ка­вить зна­н­ня за ко ну про дер жав ну служ бу та ан­ти­ко­ру­пцій­не за­ко­но­дав­ство.

Справ­ді, пев­ної ві­зії роз­ви­тку Ки є ва кон кур с на ко мі сія не ви - ма­га­ла. Хо­ча на пер­шо­му від­бо­рі ко­жен з уча­сни­ків мав пре­зен­ту ва ти влас ний про ект то го, яким ба­чить роз­ви­ток мі­ста, які клю­чо­ві про­бле­ми ви­ді­ляє. Ко­го за та ких умов шу кає міс то: лю - ди­ну, яка має ба­че­н­ня роз­ви­тку Ки­є­ва, чи то­го, хто до­бре обі­зна­ний з ан ти ко руп цій ним за ко но - дав­ством?

«Фа­кти­чно шу­ка­ють лю­ди­ну пе­ре­ві­ре­ну, яка знає, за що мо­же пій ма ти На ці о наль не ан ти ко - руп цій не бю ро чи Спе ці а лі зо ва - на ан­ти­ко­ру­пцій­на про­ку­ра­ту­ра, яка змо же при хо ву ва ти свої не - пра­во­мір­ні дії, щоб із то­чки зо­ру за­ко­ну во­ни ви­гля­да­ли без­до­ган­но. А якість жит тя у міс ті при цьо­му не змі­ню­є­ться, — роз­мір­ко­вує ар­хі­те­ктор Олег Гре­чух. — На­віть відносно но­ві іме­на у дру­го­му кон­кур­сі — це лю­ди із си­сте­ми, які пра­цю­ва­ли в управ­лін­ні, при­йшли то­му, що бу­ли якісь по­пе­ре­дні до­мов­ле­но­сті, або зна­ли, на що йшли. Се ред мо їх ко - лег- ар хі тек то рів ніх то не по дав сво­єї кан­ди­да­ту­ри. Чо­му так, не знаю. По­да­ли лю­ди, які зна­ли рі­вень зар­пла­ти, — сім ти­сяч гри­вень, суть ро­бо­ти, на­скіль­ки ве­ли ке бу ді вель не ло бі тут. Зна - чить, їх це вла­што­вує».

ДВА СЦЕНАРІЇ КОН­КУР­СУ

За­ува­же­н­ня є і до са­мо­го кон­кур­су. Мі­ська вла­да обі­ця­ла змі­ни­ти пра­ви­ла від­бо­ру, зокре­ма шу­ка­ти окре­мо го­лов­но го ар­хі­те­кто­ра та ди­ре­кто­ра де­пар­та­мен­ту мі­сто­бу­ду­ва­н­ня та ар­хі­те­кту­ри, однак роз­по­ді­лу на ці по­са­ди не від­бу­ло­ся. Так са­мо обі­ця­ли змі­ни­ти про­це­ду­ру від­бо­ру, по­ясни­ти чі­тко, за яки­ми кри­те­рі­я­ми ви­зна­ча­ти­муть пе­ре­мож­ця.

Не­зна­чні змі­ни все-та­ки є, але акцент ста­ви­ться не на ви­рі­шен­ні мі­ських про­блем, а на адмі­ні­стра­тив­них пи­та­н­нях. Так, на дру­го­му ета­пі від­бо­ру кон­кур­сан­ти ма­ли розв’яза­ти три си­ту­а­цій­ні зав­да­н­ня: по­да­ти про­по­зи­ції що­до пла­ну­ва­н­ня мі­ста та роз­роб­ки мі­сто­бу­дів­ної до­ку­мен­та­ції, окре­сли­ти ба­че­н­ня ре­фор­ми де - пар­та­мен­ту мі­сто­бу­ду­ва­н­ня та ар­хі­те­кту­ри, а та­кож ре­фор­ми мі­сто­бу­дів­ної до­ку­мен­та­ції що­до бу­фер­них та при­ро­до­охо­рон­них зон. Це біль­ше па­пе­ро­ва ро­бо­та, ніж управ­лін­ська, про­е­кту­валь­на чи ко­му­ні­ка­цій­на, чим теж має за­йма­ти­ся го­лов­ний ар­хі­те­ктор.

« Є два сце на рії: кон курс за - вер шить ся або при зна чен ням, або ні чим. У будь-яко му ра зі, особ ли во як що кон курс за вер - ши­ться при­зна­че­н­ням, ми отри­ма­є­мо крок на­зад у по­рів­нян­ні з ті­єю си­ту­а­ці­єю, що бу­ла за ча­сів Сер­гія Це­ло­валь­ни­ка, — вважає спів­ко­ор­ди­на­тор Ра­ди з ур ба­ні­сти ки Ки є ва Гри го рій Мель ни - чук. — То­ді це був най­від­кри­ті­ший де­пар­та­мент, бу­ла на­ла­год - же на пев на ко му ні ка ція з гро - мад­ські­стю. Мо­жли­ві кон­флі­кти у сфе рі за бу до ви ви рі шу ва ли ся та уне мож лив лю ва ли ся са ме на цьо­му рів­ні. Якщо по­ді­бна пра­кти ка за кри тос ті збе ре жеть ся, біль­шість цих кон­флі­ктів під­ні­меть ся на рі вень місь ко го го ло - ви. Однак у пе­ре­ва­жній біль­шо­сті ви­пад­ків го­лов­ний ар­хі­те­ктор має бу­ти ко­му­ні­ка­то­ром та ви­рі­шу­ва­чем кон­флі­ктів».

У су­хо­му за­ли­шку гро­мадсь - кос ті за ли ша єть ся до че ка ти ся фі наль ної спів бе сі ди і ви ма га - ти від пе ре мож ця по кро ко во го пла ну дій. Як за зна чив го ло ва кон кур с ної ко мі сії Во ло ди мир Бон да рен ко, міс то шу кає не ар - хі тек то ра- по пу ліс та, а жор ст ко - го пра­кти­ка, ко­трий одра­зу ві­зьме­ться за ро бо ту та прий ма ти - ме рі шен ня са мо стій но. Мож на вва­жа ти це пер шим пун к том цьо го пла ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.