«Ви во­ло­ді­є­те ше­дев­ра­ми»

Хар­сі­цька то­ло­ка на Пол­тав­щи­ні об’єд­на­ла май­же дві­сті не­бай­ду­жих до до­лі ше­дев­рів Сла­стіо­на

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Ци­ми ви­хі­дни­ми на Пол­тав­щи ні в Чор ну хинсь ко му рай о ні від бу ло ся при би - ра­н­ня на те­ри­то­рії шко­ли, збу­до­ва­ної за про­е­ктом Опа­на­са Слас ті о на в се лі Хар сі ки. « День » уже роз по ві дав про шко­ли Ло­хви­цько­го зем­ства — на­вчаль­ні ком­пле­кси, роз­та­шо­ва ні в ме жах те ри то рії ко лиш - ньо­го Ло­хви­цько­го по­ві­ту Пол­тавсь кої гу бер нії ( див. « День » № 57- 58 від 1 квіт ня 2016 р.). Ге ні аль ні ви тво ри ар хі тек тур - но­го ми­сте­цтва бу­ли ство­ре­ні за про ек том Опа на са Слас ті о на в сти лі ук ра їнсь ко го мо дер ну. Спо­ру­ди збе­ре­гли­ся й до сьо­го­дні, але оскіль­ки пе­ре­ва­жна їхня час ти на не має ста ту су пам’ ятки ар­хі­те­кту­ри, бу­дів­лі пе­ре­хо­дять у стан за­не­па­ду. Не­що­дав­но за вдя ки ак ти віс там дев’ ять уні­каль­них пам’яток ар­хі­те­кту­ри отри­ма­ли охо­рон­ний ста­тус, про що на­ше ви­да­н­ня не­що­дав­но пи са ло ( див. « День » № 154 від 31 сер­пня 2016 р.).

З на го ди цьо го іні ці а тив на гру­па у скла­ді жур­на­ліс­тки і те­ле ве ду чої Оль ги Ге ра сим’ юк, акти­ві­стів Оле­ни За­до­ро­жної та Ма­кси­ма Іва­но­ва ви­рі­ши­ла про­вес ти то ло ку в се лі Хар сі ки Чор ну хинсь ко го рай о ну. Ор­га - ні­за­цій­ну ча­сти­ну то­ло­ки взя­ли на се­бе сіль­ський го­ло­ва Ана­то­лій Ці лик та го ло ва Чор ну - хинсь кої рай он ної дер жав ної адмі­ні­стра­ції Олег Ков­ган.

Ма­ксим Іва­нов роз­по­вів, що го лов ним при во дом для про - ве­ден ня то ло ки бу ло вста нов - ле­н­ня охо­рон­ної до­шки. «Це — пер ша таб лич ка, вста нов ле на на ми, і нам би ду же хо ті ло ся, щоб уже най ближ чим ча сом по­ді­бні зна­ки ви­сі­ли на ко­жній із ви яв ле них Слас ті о но вих шкіл, — за зна чив пан Мак - сим. — Під час то ло ки ро бо ти бу ло вдос таль: шко ла бу ла у ве­ли­ких за­ро­стях, то­му нам до - ве ло ся спи ля ти й ско си ти ве - ли­ку кіль кість неп ро гляд них ха щів » .

Най­ва­жли­ві­шим для іні­ці­а­то­рів за­хо­ду бу­ло до­не­се­н­ня до міс це вих жи те лів то го, яки ми ше дев ра ми во ни во ло ді ють. « Нам над зви чай но важ ли во, щоб ці шко­ли не бу­ли по­ро­жні- ми, ад же рес тав ра ція ви явить - ся не по тріб ною, як що бу дів лю не ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­муть у май - бу­тньо­му. А от яке їй зна­йдуть за сто су ван ня, ма ють ви рі шу - ва­ти ли ше міс це ві жи те лі » , — го­во­рить Ма­ксим Іва­нов.

На­пев­не, най­при­єм­ні­шим фа­ктом для спіль­но­ти «Шко­ли Ло­хви­цько­го зем­ства» ста­ло по- ши­ре­н­ня хо­ро­шої спра­ви. Па­ра­лель­но з цим за­хо­дом від­бу­ло­ся при­би­ра­н­ня й у се­лі Кі­злів­ка, де є дво­ком­пле­ктна зем­ська шко­ла. Іні­ці­ю­вав Кі­злів­ську то­ло­ку ди­ре­ктор мі­сце­вої шко­ли, ко­трий за­про­по­ну­вав ство­ри­ти му­зей «Шкіл Ло­хви­цько­го зем­ства».

Бо­г­дан ПРОСКУРОВ, Пол­та­ва

ФОТО З FACEBOOK-СТО­РІН­КИ СПІЛЬ­НО­ТИ ШКО­ЛИ ЛО­ХВИ­ЦЬКО­ГО ЗЕМ­СТВА

ПІД ЧАС ТО­ЛО­КИ НЕБАЙДУЖІ НЕ ЛИ­ШЕ ЗАЙМАЛИСЯ ПРИБИРАННЯМ, А Й ПРОВОДИЛИ ПРОСВІТНИЦЬКУ РО­БО­ТУ. АКТИ­ВІ­СТИ ТА­КОЖ ОРГАНІЗУВАЛИ ВИ­СТАВ­КУ ПРО­СТО НЕБА — 51 ФОТОГРАФІЮ ШКІЛ СЛА­СТІО­НА. НА ФОТО: ШКО­ЛА В НО­ВІЙ ГРЕБЛІ, РОМЕНСЬКИЙ РА­ЙОН, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.