«Ми не по­за кон­текс­том вій­ни»

У Льво­ві три­ває Ти­ждень акту­аль­но­го ми­сте­цтва

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів Фото Пав­ла ПАЛАМАРЧУКА

До уча­сті в бі­є­на­ле зго­ло­си­ли­ся три де­ся­тки ми­тців — з Укра­ї­ни, Поль­щі, Бі­ло­ру­сі, Че­хії, Ні­меч­чи­ни, Ве­ли­ко­бри­та­нії та Ізра­ї­лю. У про­гра­мі — ав­тор­ські й ку­ра­тор­ські про­е­кти, пер­фор­ман­си, ін­ста­ля­ції, ле­кції, дис­ку­сії та май­стер-кла­си.

■ «Остан­ні два ро­ки від минулого Ти­жня на­ше су­спіль­ство жи­ве в ста­ні вій­ни, не­ви­зна­че­но­сті, пе­ре­ро­дже­н­ня, роз­ча­ру­ва­н­ня та на­дії... Ми не мо­же­мо вда­ва­ти, що є по­за цим кон­текс­том. То­му цьо­го­рі­чний ТАМ спро­бує про­сте­жи­ти, на­скіль­ки ці ме­жо­ві ста­ни бу­т­тя впли­ва­ють на су­ча­сне укра­їн­ське ми­сте­цтво, чи є во­ни до­ста­тньо зна­чни­ми, щоб ста­ти ета­пом у йо­го роз­ви­тку», — анон­су­ва­ли пе­ред від­кри­т­тям по­дію її ор­га­ні­за­то­ри, й це — Ін­сти­тут акту­аль­но­го ми­сте­цтва та Ми­сте­цьке об’єд­на­н­ня «Дзи­ґа». Ку­ра­тор Ти­жня — львів­ський ху­до­жник Во­ло­ди­мир Ка­у­фман, арт-ди­ре­ктор — Лі­дія Сав­чен­ко-Ду­да.

■ Вар­то до­да­ти, що Ти­ждень акту­аль­но­го ми­сте­цтва — це мас­шта­бний про­ект contemporary-art, що зби­рає на одній те­ри­то­рії ми­тців із рі­зних кра­їн та рі­зних по­ко­лінь. Стар­ту­вав 2008 ро­ку. Від­то­ді у ТАМі взя­ли участь близь­ко 400 ми­тців із Поль­щі, США, Ка­на­ди, Ізра­ї­лю, Ве­ли­ко­бри­та­нії, Ір­лан­дії, Фран­ції, Швей­ца­рії, Ав­стрії, Ні­дер­лан­дів, Ро­сії, Бі­ло­ру­сі, Ли­тви та Укра­ї­ни. Ор­га­ні­за­то­ри вва­жа­ють бі­є­на­ле ва­жли­вим мі­сцем ху­до­жньо­го ви­сло­ву як для вже зна­них, так і для ма­ло­ві­до­мих ми­тців.

■ Основ­ні ло­ка­ції цьо­го­рі­чно­го ТАМу — Па­лац ми­стецтв, «Го­сти­ний дім» при Ду­хов­но-куль­тур­но­му цен­трі «Ар­хі­стра­тиг», «Му­зей мі­ста» (під­ва­ли мі­ської Ра­ту­ші) та про­стір мі­ста. Центр по­дій бі­є­на­ле — га­ле­рея «Дзи­ґа».

■ У рам­ках ТАМу в Па­ла­ці ми­стецтв пред­ста­ви­ли ку­ра­тор­ський про­ект «Ча­сти­ни ті­ла», в яко­му по­єд­на­но тво­ри де­ся­ти ав­то­рів із рі­зних ре­гіо­нів Укра­ї­ни, і це Юр­ко Вов­ко­гон, Ді­ма Ер­ліх, Ко­стян­тин Зор­кін, Во­ло­ди­мир Ка­у­фман, На­та­ля Лі­со­ва, Сер­гій Пе­тлюк, Сер­гій Рад­ке­вич, Во­ло­ди­мир Сте­цько­вич, Ген­на­дій Чер­не­га, Во­ло­ди­мир То­пій.

■ А ми­тців із Укра­ї­ни та Поль­щі (Михайло Ба­ра­баш, Те­ре­за Ба­ра­баш, Во­ло­ди­мир Ка­у­фман, Ан­тон Ла­пов, Сер­гій Сав­чен­ко, Ко­стян­тин Смо­ля­ні­нов та Сла­во­мір Соб­чак, Да­ні­ель Ко­нюш і Якуб Ясю­кє­віч) об’єд­нав пі­ло­тний про­ект LEMinarium — муль­ти­жан­ро­вий про­стір акту­аль­ної куль­ту­ри, пов’яза­ний із до­слі­дже­н­ням і твор­чим пе­ре­о­сми­сле­н­ням по­ста­ті фі­ло­со­фа, фан­та­ста і фу­ту­ро­ло­га Ста­ні­сла­ва Ле­ма.

■ По­дії Ти­жня акту­аль­но­го ми­сте­цтва у Льво­ві три­ва­ти­муть до 9 ве­ре­сня.

LEMINARIUM — МУЛЬ­ТИ­ЖАН­РО­ВИЙ ПРО­СТІР АКТУ­АЛЬ­НОЇ КУЛЬ­ТУ­РИ, ПОВ’ ЯЗА­НИЙ ІЗ ДО­СЛІ­ДЖЕ­Н­НЯМ І ТВОР­ЧИМ ПЕ­РЕ­О­СМИ­СЛЕ­Н­НЯМ ПО­СТА­ТІ СТА­НІ­СЛА­ВА ЛЕ­МА. У РАМ­КАХ LEMINARIUM ВІДКРИЛИ ВИ­СТАВ­КУ LEMINARIUM GRAPHIC NOVELS, ЯКА ПОЄДНАЛА СКУЛЬПТУРИ ВІТАЛІЯ ВНУКОВА ТА ІЛЮСТРАЦІЇ ДО «КАЗОК РОБОТІВ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.