Знов вбо­лі­ва­є­мо за на­ших атле­тів!

7 ве­ре­сня у бра­зиль­сько­му Ріо-де-Жа­ней­ро від­кри­лись XV лі­тні Па­ра­о­лім­пій­ські ігри

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

Уро­чи­ста це­ре­мо­нія по­ча­лась о 17.30 за мі­сце­вим ча­сом (о 23.30 за ки­їв­ським) на ста­діо­ні Ма­ра­ка­на. Зма­га­н­ня три­ва­ти­муть до 18 ве­ре­сня.

Як і на Олім­пі­а­ді-2016, у XV лі­тніх Па­ра­о­лім­пій­ських іграх впер­ше бе­ре участь ко­ман­да бі­жен­ців. У скла­ді ці­єї збір­ної є спортс­ме­ни ро­дом з Си­рії та Іра­ну, ко­трі зма­га­ти­му­ться у пла­ван­ні і ме­тан­ні ди­ска. До ре­чі, са­ме си- рій­ський бі­же­нець Ібра­гім альХу­сейн очо­лив па­рад на це­ре­мо­нії від­кри­т­тя, по­ві­дом­ляє офі­цій­ний сайт Па­ра­о­лім­пій­сько­го ру­ху.

«Ко­жне ті­ло має сер­це», — та­ка те­ма це­ре­мо­нії від­кри­т­тя апе­лює до ва­жли­во­сті люд­ських по­чут­тів, со­лі­дар­но­сті і лю­бо­ві. Пи­сьмен­ник Мар­се­ло Ру­бенс Па­і­ва, один із ди­ре­кто­рів по­дії, на­звав її «най­біль­шим сим­во­лом то­ле­ран­тно­сті та по­ва­ги до ін­ших».

За­га­лом у зма­га­н­нях бе­ре участь близь­ко 4350 спортс­ме­нів з по­над 160 кра­їн, ро­зі­гру­ва­ти­ме­ться 528 ме­да­лей в 22 ви­дах спор­ту, за­зна­ча­ють на сай­ті Па­ра­о­лім­пій­сько­го ру­ху. На­га­да­є­мо, за мі­сяць до по­ча­тку зма­гань від уча­сті в них від­сто­ро­ни­ли ро­сій­ських спортс­ме­нів. Між- на­ро­дний па­ра­о­лім­пій­ський ко­мі­тет при­зу­пи­нив член­ство Па­ра­о­лім­пій­сько­го ко­мі­те­ту Ро­сії че­рез по­ру­ше­н­ня ан­ти­до­пін­го­вих пра­вил.

Цьо­го ро­ку в Па­ра­о­лім­пій­ських іграх бе­ре участь най­чи­слен­ні­ша укра­їн­ська ко­ман­да за всю істо­рію не­за­ле­жно­сті — до її скла­ду уві­йшло 155 спортс­ме­нів. Як по­ві­дом­ляє На­ціо­наль­ний ко­мі­тет спор­ту ін­ва­лі­дів Укра­ї­ни, на­ші па­ра­о­лім­пій­ці де­бю­ту­ють у двох ви­дах спор­ту — па­ра­ка­ное та во­лей­бо­лі. За сло­ва­ми пре­зи­ден­та На­ціо­наль­но­го па­ра­лім­пій­сько­го ко­мі­те- ту Укра­ї­ни Ва­ле­рія Су­шке­ви­ча, впер­ше за істо­рію уча­сті кра­ї­ни у зма­га­н­нях у збір­ній ви­три­му­є­ться ген­дер­ний ба­ланс: до ко­ман­ди уві­йшло 79 чо­ло­ві­ків і 76 жі­нок. Та­кож На­ціо­наль­на па­ра­о­лім­пій­ська збір­на оно­ви­ла­ся на тре­ти­ну, в ній є пред­став­ни­ки 21 обла­сті, зокре­ма атле­ти з Лу­ган­ська, До­не­цька та оку­по­ва­но­го Кри­му.

На по­пе­ре­дній лі­тній Па­ра­о­лім­пі­а­ді, яка про­хо­ди­ла 2012 ро­ку в Лон­до­ні, Укра­ї­на по­сі­ла че­твер­те мі­сце, за­во­ю­вав­ши 84 на­го­ро­ди, з них 32 — зо­ло­ті ме­да­лі. Тож вбо­лі­ва­є­мо за на­ших спортс­ме­нів, щоб зма­га­н­ня в Ріо ста­ли не менш вро­жай­ни­ми! Пі­дго­ту­ва­ла Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

ФОТО ОЛЕ­КСІЯ ІВА­НО­ВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.