ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

1504 — Мі­ке­лан­дже­ло(йо му бу­ло­то ді 29 ро­ків) за­вер­шив ро­бо­ту над зна­ме­ни­тою скуль­пту­рою «Да­вид».

1514 — поль­сько-ли­тов­ські вій­ська під про­во­дом кня­зя Ко­стян­ти­на Острозь­ко­гов­щент роз­би­ли у би­тві під Ор­шею (Бі­ло­русь) мо­сков­ську ар­мію.

1636 — за­сно­ва­но най­ста­рі­ший із уні­вер­си­те­тів США — Гар­вард­ський.

1664 — ні­дер­ланд­ська ко­ло­нія Но­вий Ам­стер­дам зда­на в орен­ду ан­глій­цям і зго­дом пе­ре­йме­но­ва­на ни­ми на Нью-Йорк.

1898 — на­ро­ди­ла­ся На­та­лія Ужвій, ви­да­тна укра­їн­ська актри­са те­а­тру і кі­но, ла­у­ре­ат Шев­чен­ків­ської пре­мії (1984), на­ро­дна ар­тис­тка СРСР (1944). По­мер­ла 1986 р.

1941 — ні­ме­цькі вій­ська оста­то­чноо то­чи­ли Ле­нін­град, вста­но­вив­ши бло­ка­ду мі­ста.

1967 — на ра­дян­сько­му атом­но­му під­во­дно­му чов­ні «Ле­нин­ский ком­со­мол» че­рез по­же­жу за­ги­ну­ли 39 чле­нів екі­па­жу.

1989 — у Ки­є­ві за­сно­ва­но На­ро­дний Рух Укра­ї­ни за пе­ре­бу­до­ву. Ду­же ва­жли­ва ві­ха на шля­ху на­шої кра­ї­ни до від­нов­ле­н­ня дер­жав­ної не­за­ле­жно­сті.

2003 — по­мер­ла Ле­ні Рі­фен­шталь, ні­ме­цький ре­жи­сер, фо­то­граф, «улю­бле­на актри­са» Адоль­фа Гі­тле­ра. Яскра­вий при­клад то­го, як не­пе­ре­сі­чний та­лант до­бро­віль­но від­дає се­бе на слу­жбу то­та­лі­тар­но­му ре­жи­му. Їй бу­ло1 01 рік. Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.