Ко­ли на­ста­не ДЕНЬ КIНО?

Не­свя­тко­ві роз­ду­ми на­пе­ре­до­дні про­фе­сій­но­го свя­та кі­не­ма­то­гра­фі­стів — дня на­ро­дже­н­ня ве­ли­ко­го ре­жи­се­ра

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Сер­гій ТРИМБАЧ

Ще один, уже 122- й, день на­ро­дже­н­ня про­сто­го то­бі укра­їн­сько­го і сві­то­во­го ге­нія Олек- сан­дра Дов­жен­ка. За три ро­ки кла­си­чний юві­лей, 125-рі­чний. Ви­да­ти б указ Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, уже цьо­го­річ, ви­зна­чи­ти­сьіз про­гра­мою під­го­тов­ки до юві­лею. Мо­ва не про якісь ве­чо ри і кон цер ти з про мо ва ми гоп ця-ця. Слід, на­ре­шті, взя­ти­ся до оброб­ки, ви­вче­н­ня й опри­люд нен ня ве ли кої спад щи ни ви дат но го кі не ма тог ра фіс та, пись мен ни ка, пуб лі цис та, ху - дож ни ка. Пов не зі бран ня тво - рів із до клад ним ко мен ту ван - ням — ось про що на­ле­жить по­дба ти у пер шу чер гу. Про ен - цик ло пе дич ний слов ник. Про ре­фор­му­ва­н­ня і ре­кон­стру­кцію Му зею Дов жен ка на йо го бать - ків щи ні в Сос ни ці. Про ство - ре­н­ня На­ціо­наль­но­го му­зею екран­них ми­стецтв, яко­го до­сі, на спіль ну гань бу на шу, не має в Ки­є­ві...

Без дер жав ної під трим ки, на од но му ен ту зі аз мі во лон те - рів- дов жен коз нав ців усьо го цьо го не зро би ти. Одна че мої про по зи ції, ад ре со ва ні Мі - ні­стер ст ву куль ту ри Укра ї ни, по ки що ли ша ють ся без від по - ві­ді. Офі цій ної. А не офі цій на та ка: ра но ще ду ма ти про це, і гро­шей у ка­зні ка­тма. Ну, так і жи­ве­мо. Ще, ди­вись, ко­трийсь із муд ра ге лів за про по нує « де­ко­му ні зу ва ти » спад щи ну ми­тця. То ді вже точ но при - їде­мо — в очі ку ва ну точ ку ма­ра­зму.

Про по ную ува зі чи та чів фра­гмен­ти Дов­жен­ко­вих ли­стів до матері, Одар­ки Єр­мо­ла­їв­ни, да­то­ва­ні 1944— 1948 роками. Не­ве­ли­ке по­ясне­н­ня. На­при­кін­ці 1943-го, опі­сля звіль­не­н­ня Ки­є­ва, Дов­жен­ко за­би­рає ма­тір, Одар­ку Єр­мо­ла­їв­ну, в Мо­скву. Ба­тько Пе­тро Се­ме­но­вич Дов­жен­ко по­мер 1942 р. під час ні­ме­цької оку­па­ції. Кіль­ка мі­ся­ців ма­ти жи­ла на Дов­жен­ко­вій квар­ти­рі, по­руч із не­віс­ткою Юлі­єю Солн­це­вою і те­щою Дов­жен­ка — На­ді­єю Пав­лів­ною. А ще ж бу­ла і ха­тня ро­бі­тни­ця Мав­ра Афа­на­сьєв­на. Як це часто бу­ває, за та­ко­го ску­пче­н­ня жі­но­цтва сто­сун­ки між ни­ми не скла­ли­ся, про що Дов­жен­ко й пи­ше в ли­стах до матері — з не­пі­дро­бним на­ро­дним гу­мо­ром.

Зре­штою Одар­ка Єр­мо­ла­їв­на по­вер­ну­ла­ся до Ки­є­ва і до са­мої смер­ті ( 24 жов­тня 1948 ро­ку) жи­ла ра­зом із сім’єю сво­єї до­чки По­лі­ни Пе­трів­ни Дуд­ко. У Дов­жен­ко­вих ли­стах зга­ду­ю­ться як По­лі­на Пе­трів­на — Па­ша, так і її чоловік Ми­ко­ла Оме­ля­но­вич Дуд­ко та двоє їхніх си­нів — Са­шко і Та­рас.

Ли­сти до матері та се­стри по­ча­сти дру­ку­ва­ли­ся, та тіль­ки по­ча­сти. Пла­ную опу­блі­ку­ва­ти ли­сти матері й ро­ди­ні не­ве­ли­кою книж­кою. Ко­ли б яке ви­дав­ни­цтво зго­ло­си­лось...

У про­по­но­ва­ній пу­блі­ка­ції текс­ти по­да­ю­ться без ор­фо­гра­фі­чних і лі­те­ра­тур­них пра­вок, за ав­то­гра­фом. І то­му «в Ки­ї­ві», «низь­ко» то­що.

ПЛАКАТ З ПРОЕКТУ «ДІЯЧІ. ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УКРА­Ї­НИ» КЛУБУ ІЛЮСТРАТОРІВ PICTORIC

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.