Де­ре­ва чи па­но­ра­ма?

Ки­я­ни обу­ре­ні че­рез мас­шта­бне зни­ще­н­ня зе­ле­них на­са­джень бі­ля На­ціо­наль­но­го му­зею істо­рії Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - День України -

За­га­лом 7 ве­ре­сня спи­ля­ли по­над 160 де­рев. Ко­му­наль­не об’ єд­на­н­ня « Ки­їв­зе­лен­буд » по­ві­до­ми­ло, що не до­зво­ля­ло ви­руб­ку на Ста­ро­ки­їв­ській го­рі. У за­яві, роз­мі­ще­ній на сай­ті під­при­єм­ства, вка­за­но, що зро­би­ли це не­ві­до­мі осо­би на за­мов­ле­н­ня гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції « Ан­дрі­їв­сько-Пей­за­жна іні­ці­а­ти­ва » . Ін­фор­ма­цію про по­ру­ше­н­ня на­пра­ви­ли до Дер­жав­ної еко­ло­гі­чної ін­спе­кції. На­ра­зі пра­ців­ни­ки ін­спе­кції про­во­дять ро­бо­ти зі вста­нов­ле­н­ня фа­ктів по­ру­ше­н­ня і при­тя­гне­н­ня вин­них до від­по­від­аль­но­сті.

Го­ло­ва ГО « Ан­дрі­їв­сько-Пей­за­жна іні­ці­а­ти­ва » Ма­ри­на Со­лов­йо­ва на­пи­са­ла у Facebook, що ви- да­ле­н­ня зе­ле­них на­са­джень від­бу­ло­ся в ме­жах проекту з онов­ле­н­ня те­ри­то­рії бі­ля На­ціо­наль­но­го му­зею істо­рії. «Ми на са­мо­му по­ча­тку проекту пи­са­ли і го­во­ри­ли про те, що є пла­ни зро­би­ти роз­чис­тку огля­до­вих май­дан­чи­ків, як це бу­ло пе­ред­ба­че­но та ре­а­лі­зо­ва­но про­е­ктом Ав­ра­а­ма Мі­ле­цько­го у 1980-х ро­ках. Мо­жли­во, на це то­ді ні­хто не звер­нув ува­ги і, ма­буть, ми ма­ли зно­ву по­ві­до­ми­ти гро­мад­сько­сті про цей етап ро­біт. То­му про­си­мо ви­ба­че­н­ня за си­ту­а­цію, що скла­ла­ся», — за­зна­чи­ла у со­цме­ре­жі Ма­ри­на Со­лов­йо­ва.

Тим ча­сом 8 ве­ре­сня бі­ля На­ціо­наль­но­го му­зею істо­рії не­бай­ду­жі ки­я­ни зі­бра­лись на акцію «Я де­ре- во — пи­ляй!», щоб спо­ну­ка­ти лю­дей до за­хи­сту зе­ле­них на­са­джень. Одна з іні­ці­а­то­рок акції Яро­сла­ва Хо­мен­ко по­яснює: «Ми не про­ти еко­ло­гі­чно пра­виль­ної са­ні­тар­ної очис­тки те­ри­то­рії, але тут все пі­шло на спи­лю­ва­н­ня. За­хи­ща­ти­ме­мо де­ре­ва, які за­ли­ши­лись, бу­де­мо про­си­ти на­да­ти до­ку­мен­ти по кла­си­фі­ка­ції де­рев і до­зво­лах. Та­кож за­лу­чи­ли до спра­ви по­лі­цію. У 1980-х ро­ках еко­ло­гі­чна си­ту­а­ція в мі­сті бу­ла іна­кшою. Цьо­го лі­та ми спо­сте­рі­га­ли смог, а всі де­ре­ва йдуть на збе­ре­же­н­ня еко­ло­гі­чно­го ста­ну Ки­є­ва. Тож че­ка­є­мо на до­по­мо­гу в зу­пи­нен­ні руй­ну­ва­н­ня зе­ле­но­го ланд­ша­фту мі­ста».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.