«Ан­тей» зно­ву в не­бі

Ві­днов­ле­ний Ан-22 до­ста­вить ван­таж із Цю­рі­ха до Абу-Да­бі

Den (Ukrainian) - - День України -

Аві­а­лі­нії Ан­то­но­ва учо­ра офі­цій­но роз­по­ча­ли ко­мер­цій­ну екс­плу­а­та­цію від­нов­ле­но­го транс­порт­но­го лі­та­ка Ан- 22 « Ан­тей » . Ан- 22 «Ан­тей» — тур­бо­гвин­то­вий, ши­ро­ко­фю­зе­ля­жний, транс­порт­ний лі­так. Ство­ре­ний 1965 ро­ку в Ки­є­ві Аві­а­цій­ним на­у­ко­во- те­хніч- ним ком­пле­ксом ім. О. К. Ан­то­но­ва. Лі­так вста­но­вив 41 сві­то­вий авіа­цій­ний ре­корд.

У 1965—1975 ро­ках бу­ло ви­ро­бле­но 68 лі­та­ків цьо­го ти­пу, які актив­но екс­плу­а­ту­ва­ли­ся ВПС СРСР про­тя­гом на­сту­пних двад­ця­ти ро­ків. З 2-ї по­ло­ви­ни 1980-х по­сту­по­во ви­во­дя­ться з екс­плуа- та­ції. Ма­со­ве спи­са­н­ня ма­шин від­бу­ло­ся в 1997—1999 ро­ках.

Ста­ном на по­ча­ток 2008 ро­ку ви­ко­ри­сто­ву­ва­лось ві­сім Ан- 22: сім на­ле­жать ВПС Ро­сії. Один екс­плу­а­ту­є­ться Аві­а­ком­па­ні­єю «Аві­а­лі­нії Ан­то­но­ва».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.