У Льво­ві від­кри­ли пер­ший ме­мо­рі­ал, при­свя­че­ний но­ві­тнім Ге­ро­ям

Юрій БОБАЛО: «Пе­ред ко­жним із нас сьо­го­дні по­стає на­галь­не зав­да­н­ня — до­по­мог­ти сво­їй Ба­тьків­щи­ні»

Den (Ukrainian) - - День України -

Від­кри­т­тя пер­шо­го у Льво­ві ме­мо­рі­аль­но­го ком­пле­ксу, при­свя­че­но­го Ге­ро­ям Не­бе­сної Со­тні та во­ї­нам, що за­ги­ну­ли на схо­ді Укра­ї­ни, від­бу­ло­ся 7 ве­ре­сня на те­ри­то­рії уні­вер­си­те­ту «Львів­ська по­лі­те­хні­ка».

Ком­плекс роз­мі­ще­но по­бли­зу го­лов­но­го кор­пу­су та на­у­ко­во-те­хні­чної бі­бліо­те­ки уні­вер­си­те­ту. Це не­ве­ли­кий сквер, де роз­та­шо­ва­на Ма­тін­ка Бо­жа, три кіль­ка­ме­тро­ві по­ло­тни­ща, що сим­во­лі­зу­ють Май­дан та ме­мо­рі­аль­на до­шка «Пам’яті Ге­ро­їв Не­бе­сної Со­тні, які по­ля­гли, ви­бо­рю­ю­чи сво­бо­ду, честь і гі­дність укра­їн­сько­го на­ро­ду; Пам’яті Ге­ро­їв, по­ле­глих у вій­ні, у бо­роть­бі за не­за­ле­жність».

Ме­мо­рі­ал вста­но­ви­ли з іні­ці­а­ти­ви ре­кто­ра­ту та зав­дя­ки актив­ній ро­бо­ті сту­ден­тів і ви­кла­да­чів ви­шу. Щоб обра­ти кра­щий про­ект, в Ін­сти­ту­ті ар­хі­те­кту­ри уні­вер­си­те­ту про­ве­ли кон­курс, де з 20 за­про­по­но­ва­них ро­біт пе­ре­мо­гла ідея Хри­сти­ни Чор­но­ус.

«Ми зі­бра­ли­ся тут, щоб вша­ну­ва­ти сві­тлу пам’ять укра­їн­ських па­трі­о­тів, ко­трі ці­ною вла­сно­го жи­т­тя зро­би­ли мо­жли­вим утверд- же­н­ня де­мо­кра­ти­чних цін­но­стей та іде­а­лів — сво­бо­ди та не­за­ле­жно­сті на­шої кра­ї­ни. При­кла­дом па­трі­о­ти­зму ста­ла участь ви­кла­да­чів та сту­ден­тів «Львів­ської по­лі­те­хні­ки» в Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті. На вів­тар на­шої спіль­ної пе­ре­мо­ги по­кла­ли го­ло­ви най­кра­щі си­ни і донь­ки Укра­ї­ни. Одним із пер­ших се­ред них був ви­хо­ва­нець на­шо­го уні­вер­си­те­ту Ге­рой Укра­ї­ни Юрій Вер­би­цький. Ни­ні ж со­тні львів­ських по­лі­те­хні­ків зі збро­єю в ру­ках му­жньо за­хи­ща­ють свою кра­ї­ну на схо­ді. Ми й на­да­лі бу­де­мо актив­но під­три­му­ва­ти на­ших вій­сько­ви­ків. І не тіль­ки зби­ра­н­ням до­бро­віль­них вне­сків, а й актив­ною ро­бо­тою на­у­ков­ців «Львів­ської по­лі­те­хні­ки» над обо­рон­ни­ми за­мов­ле­н­ня­ми», — за­зна­чив ре­ктор уні­вер­си­те­ту Юрій Бобало у сво­є­му всту­пно­му сло­ві.

Ще одні­єю ва­жли­вою по­ді­єю зна­ме­ну­є­ться по­ча­ток осе­ні у «Львів­ській по­лі­те­хні­ці» — з 15 ве­ре­сня роз­по­чну­ться без­ко­штов­ні кур­си про­фе­сій­ної пе­ре­пі­дго­тов­ки вій­сько­во­слу­жбов­ців, звіль­не­них у за­пас, які бра­ли участь у бо­йо­вих ді­ях, за про­гра­мою «Ан­глій­ська мо­ва та ві­зу­аль­ні ко­му­ні­ка­ції». Курс три­ва­ти­ме три мі­ся­ці.

ФОТО РОМАНА БАЛУКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.