Екска­ва­то­ром – по істо­рії

На Ки­їв­щи­ні по­руй­ну­ва­ли май­же 500 ква­дра­тних ме­трів куль­тур­но­го ша­ру пам’ятки ар­хе­о­ло­гії

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Про ін­ци­дент, який став­ся 7 ве­ре­сня, по­ві­до­мив Ігор Го­тун, на­чаль­ник Пів­ні­чної по­стій­но­ді­ю­чої екс­пе­ди­ції Ін­сти­ту­ту ар­хе­о­ло­гії НАН Укра­ї­ни. Пам’ятка роз­та­шо­ва­на на те­ри­то­рії се­ла Со­фі­їв­ська Бор­ща­гів­ка.

«Ко­ле­ктив пра­цю­вав на роз­ко­пі, а за со­тню ме­трів від ньо­го за­їхав екс­ка­ва­тор і по­чав зні­ма­ти куль­тур­ний шар. Всти­гли зруй­ну­ва­ти близь­ко 500 ква­дра­тних ме­трів, — роз­по­від­ає Ігор Го­тун. — По­го­во­ри­ли з во­ді­єм екс­ка­ва­то­ра. Той ска­зав, що ко­па­ти — роз­по­ря­дже­н­ня йо­го ке­рів­ни­ці. Він за­те­ле­фо­ну­вав їй, ми по­го­во­ри­ли, по­ясни­ли, що тут — ар­хе­о­ло­гі­чна пам’ятка, не мо­жна про­во­ди­ти зем­ля­ні ро­бо­ти. Пі­сля цьо­го екс­ка­ва­тор ні­чо­го не ро­бив, по­тім по­їхав».

Руй­ну­ва­н­ня куль­тур­но­го ша­ру зу­пи­ни­ли, але на­у­ков­ці тур­бу­ю­ться, чи вда­сться зро­би­ти це, якщо та­кі спро­би по­вто­ря­ться. За сло­ва­ми Іго­ря Го­ту­на, на те­ри­то­рії пам’ятки за­ли­ши­лось до­слі­ди­ти кіль­ка ді­ля­нок, най­ці­ка­ві­ших і най­пер­спе­ктив­ні­ших.

За­сту­пник го­ло­ви Со­фі­їв­сько-Бор­ща­гів­ської сіль­ської ра­ди, з яким спіл­ку­ва­ли­ся ар­хе­о­ло­ги, ні­чо­го не знав про бу­дів­ни­цтво, жо­дних рі­шень що­до та­ких ро­біт мі­сце­ва вла- да не ви­но­си­ла. На­у­ков­ці по­ві­до­ми­ли про ви­па­док Ки­їв­сько­му обла­сно­му цен­тру охо­ро­ни і на­у­ко­вих до­слі­джень пам’яток куль­тур­ної спад­щи­ни та пра­во­охо­рон­ним ор­га­нам.

На те­ри­то­рії пам’ятки, від­кри­тої 1956 ро­ку (ще одна ча­сти­на від­кри­та 1983 ро­ку) сво­го ча­су ви­яви­ли ма­те­рі­а­ли ар­хе­о­ло­гі­чних куль­тур ран­ньо­го за­лі­зно­го ві­ку, зна­хід­ки та об’єкти дав­ньо­ру­сько­го й пі­сля­мон-голь­сько­го ча­сів та ко­за­цької до­би, во­на вклю­че­на до пе­ре­лі­ку пам’яток ар­хе­о­ло­гії мі­сце­во­го зна­че­н­ня. «З 2007 ро­ку існує до­го­вір між Ін­сти­ту­том ар­хе­о­ло­гії та Со­фі­їв­сько-Бор­ща­гів­ською сіль­ра­дою. Що­ро­ку тут пра­цює екс­пе­ди­ція, і тра­пля­ю­ться екс­клю­зив­ні зна­хід­ки, про­сте­жу­ю­ться ці­ка­ві осо­бли­во­сті», — роз­по­від­ає Ігор Го­тун.

Що­до на­слід­ків втру­ча­н­ня у куль­тур­ний шар, ар­хе­о­лог акцен­тує, що до­слі­дни­кам на­ба­га­то ва­жли­ві­ше зна­ти не про те, що ле­жить в зем­лі, а як. «На­при­клад, ніж, зна­йде­ний се­ред ми­сок, — це одне, а в ко­гось між ре­бра­ми — ін­ше. Від­так ін­фор­ма­цію, сут­тє­ві­шу за са­му зна­хід­ку, те, що сто­су­є­ться по­слі­дов­но­сті по­дій і вза­є­мозв’яз­ків між ре­ча­ми, ми втра­ча­є­мо, — кон­ста­тує Ігор Го­тун. — І по пам’ятці у Со­фі­їв­ській Бор­ща­гів­ці ін­фор­ма­ція про те, що і ко­му на­ле­жа­ло, на зна­чній пло­щі вже втра­че­на».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.