Чи аде­ква­тна від­по­відь пар­ла­мен­ту?

Дум­ки екс­пер­тів і на­ро­дних де­пу­та­тів що­до по­ста­но­ви-від­по­віді Вер­хов­ної Ра­ди на рі­ше­н­ня поль­сько­го Се­йму що­до Во­лин­ської тра­ге­дії роз­ді­ли­ли­ся

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Іван КАПСАМУН, «День»

Українська від­по­відь на одно­о­сі­бну ре­зо­лю­цію поль­сько­го пар­ла­мен­ту, де Во­лин­ська тра­ге­дія ви­зна­є­ться ге­но­ци­дом укра­їн­ців про­ти по­ля­ків, з’яви­ла­ся че­рез пів­то­ра мі­ся­ця. Ра­ні­ше укра­їн­ські пар­ла­мен­та­рі не мо­гли, бо поки де­пу­та­ти Се­йму пе­ре­пи­су­ва­ли істо­рію і за­йма­ли­ся гео­по­лі­ти­кою, во­ни від­по­чи­ва­ли. У во­ю­ю­чій кра­ї­ні... Але те, що Вер­хов­на Ра­да, хоч і з за­пі­зне­н­ням, прийня­ла від­по­від­ну по­ста­но­ву ( 247 го­ло­сів « за » ) — по­зи­тив­ний крок. Ав­то­ра­ми до­ку­мен­ту ви­сту­пи­ли де­пу­та­ти з усіх фра­кцій — Ігор Гри­нів, Ма­ксим Бур­бак, Олег Бе­ре­зюк, Юлія Ти­мо­шен­ко, Окса­на Си­ро­їд, Бо­рис Та­ра­сюк, Іван Круль­ко, Іри­на По­до­ляк, Олег Ля­шко. На­га­да­є­мо, де­пу­та­ти Се­йму зокре­ма вста­но­ви­ли 11 ли­пня « Днем пам’яті по­ля­ків, жертв ге­но­ци­ду, вчи­не­но­го ОУН-УПА», щоб від­да­ти да­ни­ну « гро­ма­дя­нам Дру­гої Ре­чі По­спо­ли­тої, по-зві­ря­чо­му вби­тим укра­їн­ськи­ми на­ціо­на­лі­ста­ми».

■ На­пе­ре­до­дні в Укра­ї­ні зву­ча­ли рі­зні вер­сії — як має від­по­ві­сти наш пар­ла­мент на не­дру­жній крок по­ля­ків, — бу­ли як по­мір ко ва ні, так і різ ки за яви. Адек ват ною на зи ва ла ся по зи - ція — під­го­ту­ва­ти не си­ме­три­чну, а дер­жав­ни­цьку від­по­відь, в якій врів­но­ва­же­но за­су­ди­ти по­мил­ко­вий шлях по­ля­ків і вка­за­ти, що це бу ла тра ге дія, в якій вин­ні оби­дві сто­ро­ни. Тим біль­ше, в по­пе­ре­дні ро­ки на най­ви­що­му по­лі­ти­чно­му і ду­хов­но­му рів­ні це пи­та­н­ня бу­ло вре­гу­льо­ва­но. Ра­ні­ше ві­до­мі пред­став­ни­ки ук ра їнсь кої гро мадсь кос ті звер­ну­ли­ся до Вер­хов­ної Ра­ди з ви мо гою ухва ли ти по ста но ву, яка має да ти оцін ку ан ти ук ра - їн­ським по­ста­но­вам пар­ла­мен­ту Поль­щі та ви­зна­ти зло­чин­ни­ми дії поль сь кої сто ро ни на ук ра - їн­ських етні­чних те­ри­то­рі­ях до, під час і пі сля Дру гої Сві то вої вій­ни.

■ От­же, що в ре зуль та ті прий няв ук ра їнсь кий пар ла - мент? «Пар­ла­мент Укра­ї­ни вва­жає, що ухва лен ня Пар ла мен - том Рес пуб лі ки Поль ща за зна - че них по ста нов по ста ви ло під за гро зу по лі тич ний і дип ло ма - ти­чний до­ро­бок та зу­си­л­ля двох дер­жав і на­ро­дів, спря­мо­ва­ні на вза­єм­не про­ще­н­ня, при­ми­ре­н­ня та вша ну ван ня пам’ яті не вин - них жертв: ук ра їн ців та по ля - ків. Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни за­су­джує одно­сто­рон­ні дії Се­на­ту та Сей му Рес пуб лі ки Поль ща, спря мо ва ні на пе ре гляд по зи - тив них ре зуль та тів спів пра ці, які бу ли до сяг ну ті під час кон - ст рук тив но го ук ра їнсь ко- польсь ко го діа ло гу за остан ні де ся - ти літ тя, — йдеть ся зок ре ма у за яві пар ла мен ту. Пар ла мент Укра ї ни вва жає, що од но сто - рон­ні по­лі­ти­чні оцін­ки істо­ри­чних по­дій не­суть ви­со­кий ри­зик спри чи нен ня кон ф лік тів між на­ши­ми су­спіль­ства­ми і дер­жа­ва­ми та спри­я­ють подаль­шій ра­ди ка лі за ції як ук ра їнсь ко го, так і поль­сько­го су­спільств, що по­сла­блює кон­со­лі­да­цію зу­силь на ших гро ма дян, спря мо ва ну на роз ви ток Укра ї ни і Поль щі. Вер хов на Ра да Укра ї ни за яв - ляє, що єди­ний шлях до при­ми­рен ня і по єд нан ня між ук ра - їн­ським та поль­ським на­ро­да­ми ле жить че рез спіль не пі знан ня фа­ктів та об­ста­вин істо­рії, вста - нов­ле­н­ня пер­со­наль­ної від­по­від­аль­но­сті за зло­чи­ни про­ти лю­дя нос ті та во єн ні зло чи ни і хри­сти­ян­ське про­ще­н­ня».

■ В ре зуль та ті дум ки що до оцін­ки ро­зі­йшли­ся. Один з під­пи сан тів зга да но го звер нен ня від гро мадсь кос ті, по лі то лог Ми хай ло Ба са раб на звав прий - ня ту по ста но ву — « слаб кою » . «У по­рів­нян­ні з ба­зо­вим про­е­ктом, який про по ну вав спі кер Ан­дрій Па­ру­бій, фі­наль­ний ва­рі ант тек с ту міс тить по міт но гос т рі ші по лі тич ні оцін ки від - вер­то не­дру­жніх по­ста­нов поль- сь ко го пар ла мен ту. Це плюс оста точ ної ре дак ції. Вод но час, ре зо лю тив на час ти­на до ку мен - ту ви яви ла ся ду же не пред мет - ною, су­то де­кла­ра­тив­ною, а від­так слаб­кою. По­при за­клик про­дов­жи­ти спіль­ну ро­бо­ту у цьо­му пи тан ні, з мож ли вим ви хо дом на спіль ний до ку мент у пер с - пек ти ві, Вер хов на Ра да ма ла б чіт ко окрес ли ти за клик ска су - ва ти ан ти ук ра їнсь кі по ста но ви поль­сько­го пар­ла­мен­ту. У ме­не немає жо­дних ілю­зій — по­ля ки точ но не ска су ва ли б сво їх рі - шень. Ми не за стра хо ва ні від ана ло гіч них кро ків Поль щі у май бут ньо му. Але ви ма га ю чи ска­су­ва­ти ці по­ста­но­ви, ми б до­дат ко во на го ло си ли на нік чем - но­сті цих актів і на­шо­му ка­те­го­рич но му не сприй нят ті їх. Та - кож ця ви мо га да ла б на шій дип ло ма тії до дат ко вий прос тір для ма­нев­ру у сто­сун­ках з по­ля­ка­ми. І не ли­ше у цьо­му пи­тан­ні», — заявив Ба­са­раб у ко­мен­та­рі «Дню».

■ Ін­шої дум­ки до­три­му­є­ться го­ло­ва Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди у за кор дон них спра вах Ган на Гоп ко, яка в ко мен та рі « Дню » під­кре­сли­ла: «На­шою ме­тою бу­ло — прий ня ти не іс то рич ний, а по­лі­ти­чний текст. Адже ми — по лі ти ки, і не по вин ні да ва ти оцін ки іс то рич ним по ді ям. Ви - ко­ри­сто­ву­ва­ти та­кі тер­мі­ни, як « ге но цид » — не пра виль но, ад - же то­ді ми не до­ся­гне­мо по­ро­зу­мі­н­ня і кон­сен­су­су. До цьо­го мо­мен­ту вже бу­ло вкла­де­но ба­га­то зу­силь — і де­пу­та­та­ми, і пре­зи­ден­та­ми для то­го, щоб в на­ших сто сун ках не бу ло спе ку ля цій. Ра­ні­ше вже бу­ло прийня­то ба­га­то рі­шень і ре­зо­лю­цій з обох бо­ків. Руй ну ва ти це не мож на, а на впа ки не об хід но ви ко рис то - ву ва ти до свід по ро зу мін ня. Ми про­по­ну­є­мо по­ля­кам пе­ре­гор­ну­ти сто­рін­ку і за­ли­ши­ти істо­рію істо­ри­кам, а по­лі­ти­кам не­об­хі­дно за­йма­тись бу­дів­ни­цтвом май­бу­тньо­го».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.