«Бу­ти го­то­ви­ми ви­ко­ну­ва­ти мі­сії»

Офі­це­ри ЛИТПОЛУКРБРИГ від­ві­да­ли Мі­жна­ро­дну ви­став­ку обо­рон­ної про­ми­сло­во­сті в поль­сько­му Кель­це

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Офі­це­ри та вій­сько­во­слу­жбов­ці за кон­тра­ктом ко­ман­ду­ва­н­ня ли­тов­сько-поль­сько-укра­їн­ської бри­га­ди огля­ну­ли екс­по­на­ти Мі­жна­ро­дної ви­став­ки обо­рон­ної про­ми­сло­во­сті, яка три­ває в мі­сті Кель­це, Ре­спу­блі- ка Поль­ща, по­ві­дом­ляє сайт Мі­н­обо­ро­ни.

Вій­сько­во­слу­жбов­ці ба­га­то­на­ціо­наль­ної бри­га­ди ці­ка­ви­ли­ся су­ча­сни­ми і пер­спе­ктив­ни­ми роз­роб­ка­ми обо­рон­но-про­ми­сло- во­го ком­пле­ксу, що бу­ли пред­став­ле­ні на ви­став­ці. Слід за­зна­чи­ти, що цьо­го ро­ку у за­хо­ді взя­ли участь по­над 600 ком­па­ній з 30 кра­їн, вра­хо­ву­ю­чи США, Ав­стрію, Бель­гію, Ки­тай, Фран­цію, Іспа­нію, Ізра­їль, Япо­нію, Ка­на­ду, Ні­меч­чи­ну, Нор­ве­гію, Ту­реч­чи­ну, Ве­ли­ко­бри­та­нію, Іта­лію та Укра­ї­ну.

«Виставка Мі­жна­ро­дної обо­рон­ної про­ми­сло­во­сті до­по­ма­гає нам озна­йо­ми­ти­ся з но­ві­тні­ми зраз­ка­ми вій­сько­вої те­хні­ки. Обо­рон­на про­ми­сло­вість сьо­го­де­н­ня на­ці­ле­на на роз­роб­ки в на­прям­ках збе­ре­же­н­ня жи­т­тя сол­да­та, зав­да­н­ня най­мен­шої шко­ди ото­чу­ю­чо­му се­ре­до­ви­щу і водночас при­ду­ше­н­ня агре­со­ра. У ЛИТПОЛУКРБРИГ ми хо­че­мо, щоб наш осо­бо­вий склад був го­то­вий швид­ко опа­ну­ва­ти та за­сто­со­ву­ва­ти будь-яке спо­ря­дже­н­ня і озбро­є­н­ня, яким кра­ї­ни-за­снов­ни­ці бри­га­ди нас за­без­пе­чать», — за­зна­чив ви­ко­ну­ю­чий обов’яз­ки ко­ман­ди­ра ли­тов­сько-поль­сько-укра­їн­ської бри­га­ди пол­ков­ник Володимир Юда­нов.

На­чаль­ник шта­бу під­пол - ков­ник Елі­гі­юс Се­ну­ліс до­дав, що та­кі за­хо­ди да­ють та­кож уні­каль­ну мо­жли­вість зу­стрі­ти пар­тне­рів з ін­ших кра­їн та за по чат ку ва ти дов­го­стро­ко­ві дру­жні від­но­си­ни. «У ЛИТПОЛУКРБРИГ ми на­ці­лю­є­мо зу­си­л­ля на під­го­тов­ку та осна­ще­н­ня осо­бо­во­го складу. Вій­сько­во­слу­жбов­ці пі­сля за­вер­ше­н­ня ци­клу під­го­тов­ки та сер­ти­фі­ка­ції по­вин­ні бу­ти го­то­ви­ми ви­ко­ну­ва­ти мі­сії та опе­ра­ції кри­зо­во­го ре­а­гу­ва­н­ня та з під­трим­ки ми­ру», — до­дав на за­вер­ше­н­ня під­пол­ков­ник Елі­гі­юс Се­ну­ліс.

ФОТО НАДАНО МІНІСТЕРСТВОМ ОБО­РО­НИ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.