По­вер­не­н­ня до «нор­манд­сько­го» фор­ма­ту

Ек­спер­ти — про очі­ку­ва­н­ня від дру­гої у цьо­му ро­ці зустрічі в Ки­є­ві мі­ні­стрів за­кор­дон­них справ Ні­меч­чи­ни, Укра­ї­ни та Фран­ції

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

На­сту­пно­го ти­жня в Ки­є­ві від­бу­де­ться зу­стріч мі­ні­стрів за­кор­дон­них справ Ні­меч­чи­ни, Укра­ї­ни та Фран­ції — Фран­ка- Валь­те­ра Штайн­ма­є­ра, Пав­ла Клім­кі­на та Жан- Мар­ка Еро. Як по­ві­до­мив Штайн­ма­єр, ви­сту­па­ю­чи по­за­вчо­ра у Бун­де­ста­зі, на цій зустрічі обго­во­рю­ва­ти­муть мо­жли­вість по­вер­не­н­ня до « нор­манд­сько­го фор­ма­ту».

На­га­да­є­мо, що востан­нє та­ка зу­стріч трьох мі­ні­стрів від­бу­ла­ся 23 лю­то­го цьо­го ро­ку, пі­сля якої у бе­ре­зні мі­ні­стри зу­стрі­ча­ли­ся у «нор­манд­сько­му» фор­ма­ті ра­зом із ро­сій­ським мі­ні­стром Сер­гі­єм Лав­ро­вим. Однак ці пе­ре­го­во­ри не при­ве­ли до по­сту­пу в ім­пле­мен­та­ції Мін­ських до­мов­ле­но­стей, зокре­ма у ви­ко­нан­ні пер­ших трьох пун­ктів: ста­ло­го при­пи­не­н­ня во­гню, від­ве­де­н­ня важ­кої те­хні­ки від лі­нії зі­ткне­н­ня і до­сту­пі спо­сте­рі­га­чів ОБСЄ за озбро­є­н­ня­ми і ро­сій­сько-укра­їн­ським кор­до­ном, че­рез який по­стій­но над­хо­дять озбро­є­н­ня се­па­ра­ти­стам.

У сер­пні цьо­го ро­ку Ро­сія на­віть при­гро­зи­ла ви­йти з цьо­го фор­ма­ту че­рез ні­би­то спро­би укра­їн­ських ди­вер­сій­них груп вла­шту­ва­ти те­ракт у Кри­му, без­під­став­но зви­ну­ва­тив­ши Укра­ї­ну в те­ро­ри­змі без жо­дних до­ка­зів.

Однак пі­сля пе­ре­го­во­рів на са­мі­ті G20 у Хан­джоу ро­сій­ський президент Володимир Путін по­го­див­ся на від­нов­ле­н­ня пе­ре­го­во­рів у «нор­манд­сько­му фор­ма­ті».

І вчо­ра укра­їн­ський мі­ністр Пав­ло Клім­кін з ро­бо­чим ві­зи­том пе­ре­бу­вав у Бер­лі­ні й зокре­ма про­вів пе­ре­го­во­ри з Штайн­ма­є­ром. Пізніше на прес- кон­фе­рен­ції він за­зна­чив, що в хо­ді пе­ре­го­во­рів бу­ло узго­дже­но подаль­ші кро­ки із вза­є­мо­дії у рам­ках Мін­ських до­мов­ле­но­стей. І за під­сум­ка­ми пе­ре­го­во­рів із Клім­кі­ним ні­ме­цький мі­ністр за­зна­чив: «Укра­ї­на мо­же роз­ра­хо­ву­ва­ти на під­трим­ку Ні­меч­чи­ни».

Як по­ві­до­ми­ло «Дню» дже­ре­ло в укра­їн­сько­му МЗС, зу­стріч мі­ні­стрів від­бу­де­ться 14 ве­ре­сня, і не ви­клю­че­на мо­жли­вість їхньої по­їзд­ки на схід. Від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня, чи зно­ву на цій зустрічі бу­дуть ти­сну­ти на Укра­ї­ну, щоб во­на ви­ко­ну­ва­ла по­лі­ти­чну ча­сти­ну по­при те, що не виконано пер­ші три умо­ви, спів­ро­змов­ник за­зна­чив: « Ду­маю, во­ни ро­зу­мі­ють си­ту­а­цію. Силь­но тут не на­ти­снеш».

«НЕ СЛІД ПОКЛАДАТИ ВЕЛИКИХ ОЧІКУВАНЬ НА ЦЮ ЗУ­СТРІЧ МІ­НІ­СТРІВ»

Ар­но ДУБЬЄН,

асо­ці­йо­ва­ний на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Фран­цузь­ко­го ін­сти­ту­ту між­на­ро­дних від­но­син, Па­риж:

— На мою дум­ку, не слід покладати великих очікувань на зу­стріч мі­ні­стрів у столиці Укра­ї­ни. З бо­ку Ки­є­ва не бу­де по­сту­пок що­до ви­бо­рів і ста­ту­су оку­по­ва­них те­ри­то­рій ( Укра­ї­на че­кає обра­н­ня Клін­тон пре­зи­ден­том США). Не бу­де та­кож жо­дних кро­ків з бо­ку Мо­скви ( Ро­сія че­кає на ви­бо­ри у Фран­ції та Ні­меч­чи­ні).

Володимир ОГРИЗКО,

екс-мі­ністр за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни, Ки­їв:

— Ме­ні зда­є­ться, і в Па­ри­жі, і в Бер­лі­ні вже зро­зумі­ли про­сту істи­ну, що будь-які кон­стру­кції, які десь хтось со­бі ма­лює і які не вра­хо­ву­ють дум­ки Укра­ї­ни, не жит­тє­зда­тні. Вла­сне во­ни в цьо­му не­о­дно­ра­зо­во пе­ре­ко­ну­ва­ли­ся, ко­ли спо­ча­тку нав’язу­ва­ли одні ре­чі, по­тім ін­ші. А по­тім, ко­ли во­ни при­їжджа­ли і спіл­ку­ва­ли­ся з укра­їн­ськи­ми по­лі­ти­ка­ми, де­пу­та­та­ми, екс­пер­та­ми, жур­на­лі­ста­ми та мі­ні­стра­ми, то ро­зумі­ли, що на­пи­са­ні да­ле­ко від Ки­є­ва кон­стру­кції так са­мо да­ле­кі від ре­а­лій. То­му це бу­де чер­го­ва спро­ба зрозуміти ме­жу, до якої ми мо­же­мо від­сту­пи­ти, щоб бо­дай якось по­да­ти їхні зу­си­л­ля як успі­шні.

Ду­маю, що це бу­де мі­сія ви­зна­че­н­ня по­тен­цій­них мо­жли­во­стей на­шо­го ком­про­мі­су. Нав’язу­ва­ти на­вряд чи їм вда­сться, а ось десь по­спіл­ку­вав­шись з ба­га­тьма на­ши­ми лю­дьми, які при­йма­ють рі­ше­н­ня, чи впли­ва­ють на прийня­т­тя рі­ше­н­ня, во­ни бу­дуть ро­зу­мі­ти, що бу­де ре­а­лі­сти­чним, а що ні. Штайн­ма­єр якось обмо­вив­ся, що, мов­ляв, він пра­цює над яки­мось чер­го­вим пла­ном. Я ду­маю, що йо­му зов­сім не ці­ка­во ви­су­ну­ти план, який бу­де роз­тро­ще­ний і не­прийня­тий ні­ким. Йо­му по­трі­бно бо­дай якесь по­пе­ре­днє схва­ле­н­ня іні­ці­а­ти­ви. У чо­му во­на бу­де про­яв­ля­тись ска­за­ти важ­ко. На мою дум­ку, ні­чо­го над­зви­чай- но­го не ста­не­ться, а ось ціл­ком мо­же від­бу­ти­ся так, що за­про­по­ну­ють те­хні­чні ре­чі, які бу­дуть ви­да­ва­ти за чер­го­вий ша­ле­ний успіх.

Що сто­су­є­ться ком­про­мі­су. Це — де­лі­ка­тне пи­та­н­ня. Ду­маю, що пе­ре­го­вір­ни­ки по­вин­ні вра­хо­ву­ва­ти ба­га­то чин­ни­ків пе­ред тим, як на щось по­го­джу­ва­тись. І при цьо­му ком­про­мі­сом не мо­же бу­ти пи­та­н­ня про кор­дон, яке є клю­чо­вим. Якщо во­но ви­рі­шу­є­ться, то­ді по ін­ших пи­та­н­нях, зви­чай­но, ком­про­мі­си мо­жли­ві. А якщо во­но не ви­рі­шу­є­ться, то­ді пи­та­н­ня ком­про­мі­сів про­сто по­ви­сає в по­ві­трі й ні­ко­му не по­трі­бне. Бо в цьо­му ра­зі це вже не ком­про­міс, а зда­ча по­зи­ції. Але оскіль­ки Ро­сія впер­то сто­їть на то­му, що ні­яко­го кон­тро­лю за кор­до­ном во­на не хо­че до­пу­ска­ти, то­ді у ме­не ве­ли­кі сум­ні­ви, що та­кий план ма­ти­ме шанс на жи­т­тя. Адже без цьо­го клю­чо­во­го мо­мен­ту для Укра­ї­ни все ін­ше про­сто втра­чає сенс.

— Що ма­ють про­по­ну­ва­ти Па­риж і Бер­лін Мо­скві, щоб спо­ну­ка­ти Ро­сію ви­ко­на­ти свою ча­сти­ну Мін­ських до­мов­ле­но­стей?

— Мо­жли­во, тре­ба бу­ло б за­про­по­ну­ва­ти ме­ха­нізм ім­пле­мен­та­ції Мін­ських до­мов­ле­но­стей. Ми ж ба­чи­мо, що, на пре­ве­ли­кий жаль, Мінські уго­ди мі­стять на­прям­ки, але не вклю­ча­ють спосо­би і ме­ха­ні­зми, як до­ся­гну­ти по­став­ле­ної ме­ти. Як­би За­хід за­про­по­ну­вав чі­ткий план­гра­фік ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань, на­сам­пе­ред, з пи­тань без­пе­ки, і пов’язав це по­тім з та­ким пла­ном ви­ко­на­н­ням дру­гої по­лі­ти­чної ча­сти­ни, то­ді та­кий план мав би шанс на жи­т­тя. Але на За­хо­ді бо­я­ться жорс­ткої прив’яз­ки ви­ко­на­н­ня яки­хось за­хо­дів до кон­кре­тної да­ти.

Чо­му? Бо пі­сля цьо­го тре­ба щось го­во­ри­ти, а кра­ще на­віть щось ро­би­ти. Оскіль­ки та­ко­го ба­жа­н­ня щось кон­кре­тно ро­би­ти немає, то за­ли­ша­є­ться щось на зра­зок: за­раз не ви­йшло, да­вай­те ще про­дов­жи­мо, по­тім не ви­йде — ще про­дов­жи­мо. Тоб­то де-фа­кто це пе­ре­тво­рю­є­ться у без­кі­не­чність, що не мо­же, зви­чай­но, да­ти яко­гось по­зи­тив­но­го ре­зуль­та­ту.

— Часто з по­да­чі Ро­сії з бо­ку За­хо­ду лу­на­ють за­ки­ди на адре­су Укра­ї­ни, що во­на не ви­ко­нує сво­єї ча­сти­ни до­мов­ле­но­стей, зокре­ма по­лі­ти­чних, які сто­су­є­ться про­ве­де­н­ня ви­бо­рів на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії. Як нам ді­я­ти у та­кій си­ту­а­ції?

— Ми не мо­же­мо їх ви­ко­ну­ва­ти до тих пір, поки не бу­де виконано те, без чо­го дру­га ча­сти­на не мо­же бу­ти ре­а­лі­зо­ва­на. Ме­ні зда­є­ться, що ув’яз­ка у да­но­му ра­зі є жорс­ткою і пра­виль­ною. Тут по-ін­шо­му і бу­ти не мо­же. Так са­мо на­шим за­хі­дним дру­зям по­трі­бно зрозуміти, що без вра­ху­ва­н­ня ці­єї клю­чо­вої те­зи на­ші всі ін­ші кро­ки бу­дуть не­ви­прав­да­ни­ми. І то­му по­зи­ція укра­їн­ської сто­ро­ни — спо­ча­тку без­пе­ка — по­тім ви­бо­ри — є пра­виль­ною і має бу­ти зро­зумі­лою для Бер­лі­на та Па­ри­жа.

Що сто­су­є­ться за­яви Пу­ті­на пі­сля саміту G20 про те, що Ро­сія бу­де під­три­му­ва­ти «нор­манд­ський» фор­мат. Це чер­го­ва за­ява, на яку тре­ба звер­та­ти до­во­лі умов­ну ува­гу, бо сьо­го­дні він го­во­рить, що цей фор­мат не по­трі­бен, а зав­тра го­во­рить, що по­трі­бен. Це лю­ди­на, з якою го­во­ри­ти про сер­йо­зні ре­чі все де­да­лі скла­дні­ше. Тре­ба пе­ре­хо­ди­ти до мо­ви уль­ти­ма­ту­мів, які він чу­до­во ро­зу­міє, а ін­ше все пу­сте. І в да­но­му ви­пад­ку ми по­вин­ні за до­по­мо­гою на­ших пар­тне­рів ро­би­ти все, щоб та­кі уль­ти­ма­ту­ми з’яв­ля­ли­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.