Єв­ро­ко­мі­сія ого­ло­си­ла про мас­шта­бну гу­ма­ні­тар­ну до­по­мо­гу бі­жен­цям у Ту­реч­чи­ні

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Си­ту­а­ція в Си­рії й на­да­лі за­ли­ша­є­ться дра­ма­ти­чною, і най­по­мі­тні­шим сим­во­лом цьо­го є тра­ге­дія Алеп­по, заявив учо­ра член Єв­ро­ко­мі­сії з гу­ма­ні­тар­них пи­тань Хри­стос Сті­лі­а­ні­дес на прес-кон­фе­рен­ції в Брюс­се­лі. Він ого­ло­сив про « без­пре­це­ден­тну гу­ма­ні­тар­ну про­гра­му» що­до за­без­пе­че­н­ня гі­дно­го жи­т­тя для бі­жен­ців у 348 млн єв­ро з бю­дже­ту ЄС і вне­сків дер­жав-чле­нів, що до­по­мо­же вжи­ти «над­зви­чай­них со­ці­аль­них за­хо­дів». Пе­ре­д­усім, йде­ться про най­ура­зли­ві­ші ка­те­го­рії бі­жен­ців у Ту­реч­чи­ні, по­яснив Сті­лі­а­ні­дес. «Це на­ймас­шта­бні­ша дер­жав­на допомога, яку Єв­ро­пей­ський Со­юз будь-ко­ли фі­нан­су­вав. Ця про­гра­ма по­кли­ка­на до­по­мог­ти 1 млн бі­жен­ців у вра­зли­во­му ста­но­ви­щі в Ту­реч­чи­ні за­до­воль­ни­ти пер­вин­ні по­тре­би», — за­зна­чив член Єв­ро­ко­мі­сії. Він по­ві­до­мив, що бі­жен­ці отри­ма­ють де­бе­тні еле­ктрон­ні кар­ти, на які над­хо­ди­ти­муть що­мі­ся­чні гро­шо­ві пе­ре­ка­зи, що дасть змо­гу їм ку­пу­ва­ти хар­чі для сво­їх ро­дин, ви­на­йма­ти жи­тло і ви­ря­джа­ти ді­тей до шко­ли. У Єв­ро­ко­мі­сії ба­чать у цьо­му «ефе­ктив­ний спо­сіб до­по­мог­ти цим лю­дям за по­ва­ги до їхньої гі­дно­сті» за­мість то­го, щоб роз­по­ді­ля­ти се­ред них хар­чі.

Сті­лі­а­ні­дес за­пев­нив, що Єв­ро­ко­мі­сія з ве­ли­че­зною ува­гою сте­жи­ти­ме за ре­а­лі­за­ці­єю ці­єї про­гра­ми, «аби га­ран­ту­ва­ти, що ко­жен ви­тра­че­ний єв­ро був пра­виль­но ви­тра­че­ний».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.