Со­ці­о­ло­ги, на ви­хід!

Те, що зна­ме­ни­тий «Ле­ва­да-Центр» по­тра­пив до спи­ску іно­зем­них аген­тів, — чер­го­вий три­во­жний сим­птом на­пе­ре­до­дні ви­бо­рів у Ро­сії

Den (Ukrainian) - - День Планети - Бо­рис СОКОЛОВ, пу­блі­цист, Мо­сква

Водночас сайт Цен­тру під­дав­ся ха­кер­ській ата­ці та при­пи­нив пра­цю­ва­ти. Не ви­ня­ток, що вся ця ком­бі­на­ція якраз і за­ті­я­на для то­го, щоб па­ра­лі­зу­ва­ти ді­яль­ність Цен­тру про­тя­гом остан­ніх ти­жнів пе­ред­ви­бор­чої кам­па­нії, а та­кож у день ви­бо­рів і най­ближ­чи­ми подаль­ши­ми дня­ми.

■ Мо­жна при­пу­сти­ти: ко­ли пов’яза­ні з ви­бо­ра­ми при­стра­сті сти­хнуть, суд за­до­воль­нить апе­ля­цію «Ле­ва­да-Цен­тру» на рі­ше­н­ня про вклю­че­н­ня до спи­ску іно­зем­них аген­тів. То­ді і не­га­тив­ний між­на­ро­дний ре­зо­нанс мо­жна бу­де мі­ні­мі­зу­ва­ти. Го­ло­ва Цен­тру Лев Гуд­ков уже заявив про на­мір по­да­ти та­ку апе­ля­цію, за­свід­чив­ши при цьо­му, що з клей­мом «іно­зем­них аген­тів» со­ціо­ло­гам у Ро­сії пра­цю­ва­ти про­сто не­мо­жли­во. Лю­ди бо­я­ти­му­ться від­по­від­а­ти на за­пи­та­н­ня, во­че­видь, по­бо­ю­ю­чись, що їхні­ми від­по­від­я­ми змо­жуть ско­ри­ста­ти­ся іно­зем­ні спец­слу­жби.

■ Хо­чу на­го­ло­си­ти, що жи­те­лі Ро­сії за­раз вза­га­лі бо­я­ться від­по­від­а­ти на за­пи­та­н­ня со­ціо­ло­гів, при­найм­ні на ті, які так чи іна­кше пов’яза­ні з по­лі­ти­кою. Зокре­ма, ду­же важ­ко уяви­ти со­бі, що у ря­до­во­го ро­сі­я­ни­на не йо­кне сер­це, ко­ли йо­му за­про­по­ну­ють ви­сло­ви­ти своє став­ле­н­ня до пре­зи­ден­та Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на та йо­го по­лі­ти­ки. На­пев­но, для то­го, щоб обра­ти ва­рі­ан­ти від­по­віді «не­га­тив­но» або «ду­же не­га­тив­но», у сьо­го­дні­шніх умо­вах тре­ба ма­ти пев­ну гро­ма­дян­ську му­жність. Або ось, як ро­сі­я­нин від­по­вість на за­пи­та­н­ня про ане­ксію Кри­му і про ро­сій­ську по­лі­ти­ку що­до Укра­ї­ни? Адже про­па­ган­да вдень і вно­чі пе­ре­ко­нує йо­го, що Ро­сія фактично ве­де вій­ну, що во­на ото­че­на во­ро­га­ми з усіх бо­ків, і якщо ти не під­три­му­єш по­лі­ти­ку Пу­ті­на що­до «по­вер­не­н­ня Кри­му» і «до­по­мо­ги спів­ві­тчи­зни­кам на Донбасі», то ти не па­трі­от Ро­сії і зра­дник.

■ Усі за­пев­не­н­ня со­ціо­ло­гів, що опи­ту­ва­н­ня ма­ють ви­клю­чно ано­нім­ний ха­ра­ктер, що да­ні ре­спон­ден­тів ні в яко­му ра­зі не бу­дуть роз­го­ло­ше­ні, ро­сій­сько­го оби­ва­те­ля, за­ля­ка­но­го де­ся­ти­річ­чя­ми ра­дян­ської вла­ди, да­ле­ко не зав­жди пе­ре­ко­ну­ють, на­віть якщо від­по­від­а­ють дій­сно­сті. А тут ще ого­ло­си­ли, що і на­сту­пний пе­ре­пис на­се­ле­н­ня хо­чуть по­зба­ви­ти ано­нім­но­сті, зму­сив­ши вка­зу­ва­ти в пе­ре­пи­сних до­ку­мен­тах усі осо­би­сті да­ні, аж до по­да­тко­во­го но­ме­ра. Якщо ця ін­но­ва­ція на­справ­ді бу­де вве­де­на, то, на­пев­но, в на­сту­пно­му пе­ре­пи­сі на­се­ле­н­ня на­ма­га­ти­ме­ться не бра­ти уча­сті — від грі­ха по­да­лі — ще біль­ше жи­те­лів, ніж в остан­ньо­му пе­ре­пи­сі, ре­зуль­та­ти яко­го ба­га­то фа­хів­ців вва­жа­ють не ре­пре­зен­та­тив­ни­ми і ба­га­то в чо­му сфаль­си­фі­ко­ва­ни­ми. Та­кий по­гляд по­ши­ре­ний са­ме то­му, що зна­чна ча­сти­на ро­сі­ян, ба­га­то в чо­му не за вла­сною во­лею, а че­рез по­га­ну ор­га­ні­за­цію про­ве­де­н­ня пе­ре­пи­су, уча­сті в ньо­му не бра­ло. Я не мо­жу за­раз на­віть ска­за­ти, чи за­ви­щу­ють ре­зуль­та­ти пе­ре­пи­су 2010 ро­ку чи­сель­ність на­се­ле­н­ня Ро­сії чи за­ни­жу­ють, і на­скіль­ки са­ме її то­чність ниж­ча, ніж по­пе­ре­дньо­го пе­ре­пи­су на­се­ле­н­ня 2002 ро­ку, теж, до ре­чі ска­за­ти, да­ле­ко­го від іде­а­лу.

■ До че­сті «Ле­ва­да-Цен­тру» не­об­хі­дно на­го­ло­си­ти, що йо­го со­ці- оло­ги не бо­я­ли­ся про­во­ди­ти по­лі­ти­чно го­стрі опи­ту­ва­н­ня, у то­му чи­слі з укра­їн­ської те­ма­ти­ки. Але в пе­ред­день 18 ве­ре­сня вла­ду, зви­чай­но ж, хви­лю­ють опи­ту­ва­н­ня не про Укра­ї­ну, а про ви­бо­ри. І «на­їзд» на «Ле­ва­да-Центр», ймо­вір­но, пов’яза­ний із по­бо­ю­ва­н­ням, що да­ні опи­ту­вань і офі­цій­ні ре­зуль­та­ти го­ло­су­ва­н­ня мо­жуть зна­чно рі­зни­ти­ся між со­бою, при­чо­му да­ні опи­ту­вань бу­дуть не на ко­ристь про­вла­дних кан­ди­да­тів. На при­кла­ді Укра­ї­ни, Гру­зії та ін­ших кра­їн ми зна­є­мо, що та­ка роз­бі­жність між опи­ту­ва­н­ня­ми, осо­бли­во ек­зит-по­ла­ми (опи­ту­ва­н­ня­ми на ви­хо­ді з ви­бор­чих діль­ниць), і офі­цій­ни­ми ре­зуль­та­та­ми мо­же при­зве­сти до ре­во­лю­цій­но­го ви­бу­ху.

■ Що­прав­да, про­тя­гом по­пе­ре­дніх ро­ків «Ле­ва­да-Центр» що­до цьо­го жо­дно­го за­не­по­ко­є­н­ня вла­стям не при­но­сив. Нав­па­ки, да­ні йо­го опи­ту­вань без­по­се­ре­дньо пе­ред ви­бо­ра­ми, як пра­ви­ло, бу­ли най­ближ­чи­ми до офі­цій­но ого­ло­ше­них ре­зуль­та­тів. За умов, ко­ли де­я­кі ек­спер­ти вва­жа­ють, що за до­по­мо­гою фаль­си­фі­ка­цій на ро­сій­ських ви­бо­рах мо­же пе­ре­роз­по­ді­ля­ти­ся до 20% го­ло­сів ви­бор­ців (зро­зумі­ло, на ко­ристь якої пар­тії і яких кан­ди­да­тів), та­ко­му фе­но­ме­ну мо­жуть бу­ти два по­ясне­н­ня. Або об­сяг фаль­си­фі­ка­цій на­справ­ді не на­стіль­ки ве­ли­кий, як вва­жа­ють де­я­кі пред­став­ни­ки лі­бе­раль­ної пу­блі­ки (не ду­же ві­ри­ться, але, вре­шті-решт, все мо­жли­во), або «Ле­ва­да-Центр», як і ін­ші со­ціо­ло­гі­чні цен­три, на від­мі­ну від ньо­го, ціл­ком ло­яль­ні Крем­лю, на­пе­ре­до­дні ви­бо­рів отри­му­ють своє­рі­дні орі­єн­ту­ва­н­ня з пре­зи­дент­ської адмі­ні­стра­ції, де вка­за- но кон­троль­ні ци­фри, від яких не слід ду­же від­хо­ди­ти, пу­блі­ку­ю­чи ре­зуль­та­ти пе­ред­ви­бор­чих опи­ту­вань та ек­зит-по­лів.

■ Го­во­ря­чи про оку­па­цію Кри­му, Путін ствер­джу­вав, що пе­ред тим, як вве­сти ту­ди «зе­ле­них чо­ло­ві­чків», адмі­ні­стра­ція пре­зи­ден­та Ро­сії про­ве­ла там за­кри­те со­ціо­ло­гі­чне опи­ту­ва­н­ня. Ймо­вір­но, це від­по­від­ає дій­сно­сті в то­му сен­сі, що пу­тін­ська адмі­ні­стра­ція справ­ді про­во­дить за­кри­ті, тоб­то не при­зна­че­ні для пу­блі­ка­ції, со­ціо­ло­гі­чні опи­ту­ва­н­ня як пе­ред пре­зи­дент­ськи­ми і пар­ла­мент­ськи­ми ви­бо­ра­ми, так і з ін­ших акту­аль­них тем. А по­тім, уже за ре­зуль­та­та­ми та­ких опи­ту­вань, ви­зна­ча­ю­ться ба­жа­ні для Кремля ре­зуль­та­ти ви­бо­рів і за­да­є­ться пев­ний об­сяг і ме­ха­нізм фаль­си­фі­ка­цій. До­ка­зів цьо­му поки немає, хо­ча схе­ма до­сить ски­да­є­ться на прав­ду.

■ Хоч як би там бу­ло, як по­ка­зує історія з «Ле­ва­да-Цен­тром», Путін і йо­го команда цьо­го ра­зу ви­рі­ши­ли під­стра­ху­ва­ти­ся, щоб пі­сля ви­бо­рів на­віть ті­ні Май­да­ну не мо­гло ви­ни­кну­ти. Адже цьо­го ра­зу, пі­сля дов­гої пе­ре­р­ви, ви­бор­ці оби­ра­ють де­пу­та­тів не ли­ше за пар­тій­ни­ми спи­ска­ми, а й за одно­ман­да­тни­ми окру­га­ми. А що, ко­ли ек­зит-по­ли по­ка­жуть, що «одно­ман­да­тни­ке­ди­но­росс» на­брав зна­чно мен­ше го­ло­сів, ніж ого­ло­ше­но офі­цій­но, і на­справ­ді пе­ре­міг не­ба­жа­ний вла­ді опо­зи­цій­ний кан­ди­дат? Це ж мо­же спро­во­ку­ва­ти Май­дан, не­хай на­віть мі­сце­во­го мас­шта­бу. А те­пер «Ле­ва­да-Центр» або вза­га­лі не змо­же про­во­ди­ти опи­ту­ва­н­ня, або про­во­ди­ти­ме їх ду­же аку­ра­тно, огля­да­ю­чись на вла­ду. Та й усім ін­шим со­ціо­ло­гам остра­шка бу­де.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.