Си­рій­ська опо­зи­ція по­да­ла план уре­гу­лю­ва­н­ня без Аса­да

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ви­щий пе­ре­го­вір­ний ко­мі­тет, що об’єд­нує про­від­ні гру­пи по­лі­ти­чної і зброй­ної опо­зи­ції до ре­жи­му пре­зи­ден­та Си­рії Ба­ша­ра аль-Аса­да, вва­жає, що про­цес по­лі­ти­чно­го врегулювання в цій кра­ї­ні має скла­да­ти­ся з трьох фаз. Пер­ша — пе­ре­го­во­ри опо­зи­ції з ни­ні­шньою вла­дою за до­три­ма­н­ня пе­ре­мир’я обо­ма сто­ро­на­ми і на під­ста­ві низ­ки між­на­ро­дних до­ку­мен­тів, зокре­ма, ре­зо­лю­цій Ра­ди Без­пе­ки ООН, — має про­три­ва­ти шість мі­ся­ців, ска­зав на прес- кон­фе­рен­ції в Лон­до­ні го­лов­ний ко­ор­ди­на­тор ко­мі­те­ту Рі­яд Хі­джаб. Ві­дра­зу пі­сля до­ся­гне­н­ня домовленості між сто­ро­на­ми про основ­ні за­са­ди пе­ре­хі­дно­го про­це­су має по­ча­ти­ся дру­га фа­за, три­ва­лі­стю в пів­то­ра ро­ку, ска­зав він. «Пе­ре­ду­мо­вою є від­хід Ба­ша­ра аль-Аса­да і йо­го клі­ки, що вчи­ни­ли жа­хли­ві зло­чи­ни про­ти си­рій­сько­го на­ро­ду, на по­ча­тку пе­ре­хі­дно­го пе­ріо- ду», — на­го­ло­сив при цьо­му Хі­джаб, який у вла­ді Аса­да 2012 ро­ку два мі­ся­ці був прем’єр-мі­ні­стром, а по­тім пе­ре­йшов на бік опо­зи­ції. У цей пе­ре­хі­дний пе­рі­од має бу­ти ство­ре­ний пе­ре­хі­дний уряд, що мав би пов­но­ва­же­н­ня за­про­ва­ди­ти тим­ча­со­ву кон­сти­ту­цію, ство­ри­ти ко­мі­сії з на­ціо­наль­но­го при­ми­ре­н­ня і з від­бу­до­ви і під­го­ту­ва­ти Си­рію до тре­тьої фа­зи — оста­то­чно­го пе­ре­гля­ду кон­сти­ту­ції за ре­зуль­та­та­ми на­ціо­наль­но­го діа­ло­гу і про­ве­де­н­ня мі­сце­вих, пар­ла­мент­ських і пре­зи­дент­ських ви­бо­рів, пе­ред­ба­чає план сирійської опо­зи­ції. Сам Ба­шар аль-Асад, який ав­то­ри­тар­но ке­рує Си­рі­єю з 2000 ро­ку, за­мі­нив­ши на пре­зи­дент­ській по­са­ді сво­го ба­тька Ха­фе­за аль-Аса­да пі­сля йо­го смер­ті, ка­те­го­ри­чно від­ки­дає за­кли­ки ві­ді­йти від вла­ди. І в цьо­му він має під­трим­ку єди­них сво­їх твер­дих со­ю­зни­ків, Ро­сії й Іра­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.