Ра­да за­кли­ка­ла світ не ви­зна­ва­ти ви­бо­ри до Дер­жду­ми в оку­по­ва­но­му Кри­му

Den (Ukrainian) - - День Пла­не­ти -

Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни ухва­ли­ла по­ста­но­ву про звер­не­н­ня до пар­ла­мен­тів іно­зем­них дер­жав, пар­ла­мент­ських асам­блей та між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій що­до про­ве­де­н­ня ви­бо­рів до Дер­жду­ми РФ на те­ри­то­рії тим­ча­со­во оку­по­ва­ної Ав­то­ном­ної Ре­спу­блі­ки Крим. За По­ста­но­ву № 5075 про­го­ло­су­ва­ли 269 на­ро­дних де­пу­та­тів із 345 за­ре­є­стро­ва­них у се­сій­ній за­лі. Вер­хов­на Ра­да за­кли­ка­ла пар­ла­мен­ти іно­зем­них дер­жав, пар­ла­мент­ські асам­блеї та між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції утри­ма­ти­ся від уча­сті у спо­сте­ре­жен­ні за хо­дом не­за­кон­них пар­ла­мент­ських ви­бо­рів в оку­по­ва­но­му Ро­сі­єю Кри­му, а та­кож не ви­зна­ва­ти їхні ре­зуль­та­ти за будь- яких об- ста­вин. Як ві­до­мо, ви­бо­ри до Дер­жду­ми РФ ма­ють від­бу­ти­ся 18 ве­ре­сня.

На­га­да­є­мо, Ро­сія в бе­ре­зні 2014 ро­ку пі­сля вве­де­н­ня військ ане­ксу­ва­ла укра­їн­ський Крим, ор­га­ні­зу­вав­ши «ре­фе­рен­дум» за йо­го са­мо­ви­зна­че­н­ня. Са­мо­про­го­ло­ше­на крим­ська вла­да за­яви­ла, що 96,77% ви­сло­ви­ли­ся за при­єд­на­н­ня Кри­му до РФ. 18 бе­ре­зня 2014 ро­ку в Крем­лі був під­пи­са­ний так зва­ний до­го­вір про прийня­т­тя до скла­ду РФ Кри­му і Се­ва­сто­по­ля. Кра­ї­ни За­хо­ду не ви­зна­ють ане­ксію Кри­му і за­про­ва­ди­ли сан­кції про­ти Ро­сії. Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни офі­цій­но ого­ло­си­ла по­ча­тком тим­ча­со­вої оку­па­ції Кри­му 20 лю­то­го 2014 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.