Прем’єра Вір­ме­нії мо­же за­мі­ни­ти лю­ди­на з «Газ­про­му»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Вчо­ра на за­сі­дан­ні уря­ду прем’ єр- мі­ністр Вір­ме­нії Овік Абра­мян пі­сля три­ва­лої кризи в кра­ї­ні ого­ло­сив про свою від­став­ку, щоб да­ти мо­жли­вість пре­зи­ден­ту сфор­му­ва­ти но­вий уряд. Своє рі­ше­н­ня він та­кож по­яснив не­об­хі­дні­стю кон­со­лі­ду­ва­ти су­спіль­ство. « Су­спіль­ство Вір­ме­нії все ще збе­рі­гає по­ля­ри­за­цію, спри­чи­не­ну вну­трі­шні­ми і зов­ні­шні­ми зав­да­н­ня­ми. Ра­зом з тим, держава гор­до під­три­мує 25- рі­чну не­за­ле­жність, про­ти­сто­я­чи зов­ні­шнім за­гро­зам, ви­рі­шу­ю­чи вну­трі­шні зав­да­н­ня», — ска­зав Абра­мян. Він до­дав, що про­дов­жить пра­цю­ва­ти з чле­на­ми но­во­го уря­ду, оскіль­ки зби­ра­є­ться за­ли­ши­ти­ся в актив­ній по­лі­ти­ці. Мо­жли­вим на­сту­пни­ком Абра­мя­на ЗМІ на­зи­ва­ють екс- ме­ра Єре­ва­на, ни­ні за­сту­пни­ка ген­ди­ре­кто­ра зі стра­те­гі­чно­го та кор­по­ра­тив­но­го роз­ви­тку ро­сій­ської ком­па­нії « Газ­пром ме­жре­ги­он­га­за» Ка­ре­на Ка­ра­пе­тя­на. «Газ­пром між­ре­гіон­газ» — до­чір­ня ком­па­нія « Газ­про­му » . Овік Абра­мян був при­зна­че­ний го­ло­вою вір­мен­сько­го уря­ду в кві­тні 2014 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.