По­трі­бен ін­ве­стор!

Гру­па хар­ків­ських роз­ро­бни­ків про­по­нує ма­со­во обла­дна­ти еле­ктро­мо­бі­лі

Den (Ukrainian) - - Хай-тек - Альо­на СОКОЛИНСЬКА, Хар­ків

Від­крив­ши ка­пот цьо­го «Ла­но­са», не ві­дра­зу ві­риш сво­їм очам — зви­чно­го дви­гу­на тут немає. За­мість ньо­го дро­ти і кле­ми, ба­та­рея. У са­ло­ні теж див­но, тут усьо­го одна пе­даль — га­зу, а галь­мо — ру­чне. Про­фе­сор Володимир Кле­пі­ков про­по­нує «про­ка­та­ти­ся», ми без­шум­но ру­ша­є­мо з мі­сця, бо­ну­сом ті­шить від­су­тність за­па­ху ви­хло­пу. «Ди­ві­ться, я від­пу­скаю газ, ма­ши­на по­чи­нає галь­му­ва­ти, а аку­му­ля­тор — за­ря­джає», — го­во­рить Володимир Бо­ри­со­вич. Справ­ді, ци­фри на дис­плеї зро­ста­ють.

«Ба­га­то ви­на­хі­дни­ків і ор­га­ні­за­цій ство­рю­ва­ли еле­ктро­мо­бі­лі, — по­яснює про­фе­сор Кле­пі­ков. — Але наш — пер­ший в Укра­ї­ні з су­пер­кон­ден­са­тор­ною ба­та­ре­єю. Еле­ктро­при­вод мо­же не ли­ше пе­ре­тво­рю­ва­ти еле­ктри­чну енер­гію в кі­не­ти­чну, а й нав­па­ки. Якщо ма­ши­на ко­ти­ться з го­ри або галь­мує, ме­ха­ні­чна енер­гія пе­ре­тво­ри­ться в струм за прин­ци­пом ре­ку­пе­ра­ції, су­пер­кон­ден­са­тор при­ймає со­тні ам­пер, подаль­ший рух по­чи­на­є­ться з ви­ко­ри­ста­н­ня ці­єї енер­гії». Крім то­го, в еле­ктро­при­во­ді ви­ко­ри­ста­но в основ­но­му ві­тчи­зня­ні ма­те­рі­а­ли та зап­ча­сти­ни, за­пев­ня­ють роз­ро­бни­ки. Ба­та­рея тут не лі­ті­є­во- іон­на, а свин­це­во­ки­сло­тна, укра­їн­сько­го ви­ро­бни­цтва, її мі­нус — ве­ли­ка ва­га і 6—7 го­дин за­ряд­ки. Плюс — зви­чай­но, ці­на і мо­жли­вість під­клю­ча­ти до зви­чай­ної ро­зе­тки. На одній за­ряд­ці ав­то­мо­біль мо­же про­їха­ти до 60—70 кі­ло­ме­трів зі швид­кі­стю до 80 кі­ло­ме­трів за го­ди­ну.

Про те, що тре­ба го­ту­ва­ти­ся до пе­ре­хо­ду на еле­ктро­мо­бі­лі, вче­ні НТУ «ХПІ» за­ду­ма­ли­ся дав­но і, бу­ва­ю­чи на між­на­ро­дних кон­фе­рен­ці­ях у Фран­ції, Ні­меч­чи­ні, Че­хії, за­ува­жу­ва­ли, що за­ру­бі­жні ко­ле­ги та­кож пра­цю­ють у цьо­му на­прям­ку. По­ча­ли з під­го­тов­ки ка­дрів, які змо­жуть на­ла­шту­ва­ти бор­то­вий комп’ютер, зро­би­ти ді­а­гно­сти­ку, ре­мон­ту­ва­ти, об­слу­го­ву­ва­ти скла­дні еле­ктро­ме­ха­ні­чні си­сте­ми, від­крив­ши 2011 ро­ку спе­ці­а­лі­за­цію « Комп’ юте­ри­зо­ва­ні си­сте­ми еле­ктро­мо­бі­лів», а 2012 — «Ме­ха­тро­ні­ка».

І на­ре­шті за­ду­ма­ли «прой­ти шлях ство­ре­н­ня еле­ктро­мо­бі­ля від по­ча­тку і до кін­ця», пе­ре­о­бла­дна­ти ав­то­мо­біль, який діє, в еле­ктро­мо­біль. Один із про­фе­со­рів ви­шу на­дав для ро­бо­ти вла­сний Daewoo Lanos, дви­гун яко­го за­мі­ни­ли на ке­ро­ва­ний комп’юте­ром еле­ктро­при­вод за по­рів­ня­но не­ве­ли­кі гро­ші.

У ли­пні 2015 ро­ку за­па­тен­то­ва­ний еле­ктро­мо­біль пред­ста­ви­ли пу­блі­чно. Пі­сля цьо­го ви­на­хо­дом за­ці­ка­ви­ли­ся ви­ро­бни­ки, з роз­ро­бни­ка­ми вів пе­ре­мо­ви пред­став­ник фір­ми LG, із Сі­днейсь- ко­го уні­вер­си­те­ту при­їжджав ке­рів­ник проекту зі ство­ре­н­ня еле­ктро­ав­то­бу­са, і на­віть був під­пи­са­ний про­то­кол про на­мі­ри. Про­те зна­йти ін­ве­сто­ра для про­ми­сло­во­го ви­пу­ску поки не вда­ло­ся, на­рі­ка­ють уче­ні.

Улі­тку цьо­го ро­ку еле­ктро­мо­біль отри­мав те­хпа­спорт і те­пер мо­же ви­їжджа­ти в мі­сто для об­ка­тки в ре­аль­них умо­вах і ви­ко­на­н­ня пра­кти­чних зав­дань. Крім то­го, про­дов­жу­є­ться до­о­пра­цю­ва­н­ня ав­то­ма­ти­ки й окре­мих ву­злів, комп’ютер­ної си­сте­ми пе­ре­ми­ка­н­ня пе­ре­дач.

Сьо­го­дні роз­ро­бни­ки мрі­ють на­ла­го­ди­ти в Укра­ї­ні ма­со­ве пе­ре­о­бла­дна­н­ня ав­то­мо­бі­лів із за­мі­ною дви­гу­нів вну­трі­шньо­го зго­ра­н­ня на комп’ютер­но-ке­ро­ва­ний еле­ктро­при­вод.

«У лю­дей бу­ва­ють ужи­ва­ні ав­то­мо­бі­лі, яким мо­жна да­ти дру­ге жи­т­тя! — роз­ду­мує Володимир Кле­пі­ков. — Якщо ця ідея «про­ро­сте» в Укра­ї­ні, во­на не ли­ше до­зво­лить ав­то­вла­сни­ко­ві за­оща­ди­ти ко­шти на бен­зи­ні, ма­сти­лі, філь­трах і зап­ча­сти­нах, але спри­чи­нить по­яву но­вих під­при­ємств із пе­ре­о­бла­дна­н­ня й об­слу­го­ву­ва­н­ня, ді­а­гно­сти­ки, стан­цій за­ряд­ки, прое­кт­них ор­га­ні­за­цій. Це но­ві ро­бо­чі мі­сця. Не ка­жу­чи про те, що це чи­сте по­ві­тря, еко­ло­гія». Уче­ний вва­жає, що Хар­ків міг би ста­ти пер­шим еко­мі­стом еле­ктро­мо­бі­лів.

ФОТО З САЙТА AUTOCENTRE.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.