Із 1 жов­тня ки­ян вчи­ти­муть бу­ду­ва­ти «ро­зум­не мі­сто»

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Smart City School стар­тує в Ки­є­ві з 1 жов­тня, по­да­ти за­яв­ку на участь змо­жуть всі ба­жа­ю­чі. «Го­лов­ною ме­тою шко­ли є пе­ре­да­ча го­ро­дя­нам знань і пра­кти­чних на­ви­чок, не­об­хі­дних для «ро­зум­но­го» роз­ви­тку мі­ста та про­фе­сій­но­го на­вча­н­ня. В ре­зуль­та­ті уча­сни­ки змо­жуть здо­бу­ти зна­н­ня від ке­рів­ни­ків успі­шних про­е­ктів у сфе­рі мі­сько­го роз­ви­тку, бі­зне­су та дер­жав­но­го управ­лі­н­ня з пра­кти­чною ре­а­лі­за­ці­єю на рів­ні мі­ста » , — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні Kyiv Smart City. В осві­тньо­му про­е­кті ві­зьмуть участь ко­ман­ди і фа­хів­ці з та­ких ор­га­ні­за­цій, як eGovAcademy (Тал­лінн), Уго­да ме­рів з клі­ма­ту й енер­гії, Мі­жна­ро­дна ин­тер­ди­сци­пли­нар­ная шко­ла ур­ба­ні­сти­ки CANactions, Smart City Lab (Тал­лінн), ProZorro, мі­ська адмі­ні­стра­ція Ам­стер­да­ма, Мі­н­еко­но­мі­ки Есто­нії, де­ле­га­ція ЄС в Укра­ї­ні, Amsterdam Smart City, Chicago Smart City, Ра­да Єв­ро­пи, ком­па­нія GlobalLogic, пред­став­ни­ки Ор­га­ні­за­ції Об’ єд­на­них На­цій та ін­ші.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.