Сту­ден­ти На­УКМА пе­ре­мо­гли у між­на­ро­дно­му кон­кур­сі на най­кра­щий мо­біль­ний до­да­ток

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Пі­сля роз­гля­ду ро­біт чо­ти­рьох ре­гіо­наль­них фі­на­лі­стів суд­ді кон­кур­су Google AdMob Student Challenge 2016 ви­бра­ли гло­баль­но­го пе­ре­мож­ця, який отри­має го­лов­ний приз — по­їзд­ку до Са­нФран­ци­ско з від­ві­ду­ва­н­ням Googleplex. І цим фі­на­лі­стом ста­ла українська команда Turbo Rocket Games з до­да­тком Dragon Sim Online. Це не­за­ле­жна сту­дія роз­роб­ки ігор, за­сно­ва­на в Ки­є­ві. Во­на орі­єн­ту­є­ться на роз­роб­ку і ви­пуск ви­со­ко­які­сних мо­біль­них ігор ка­те­го­рії си­му­ля­то­ри. У ко­ман­ді чо­ти­ри лю­ди­ни: Володимир Ду­чен­чук, ме­не­джер ко­ман­ди Turbo Rocket Games, ігро­вий ди­зай­нер Яро­сла­ва Гі­рі­лі­ше­на, про­гра­міст Іл­ля Ба­кур, бе­кенд-роз­ро­бник Сер­гій До­цен­ко. Всі уча­сни­ки ко­ман­ди бу­ли або є сту­ден­та­ми Ки­є­во­Мо­ги­лян­ської ака­де­мії, фа­куль­те­ту ін­фор­ма­ти­ки. Ро­зро­бле­ну ни­ми гру Dragon Sim Online вже ска­ча­ли по­над 500 000 ра­зів у всьо­му сві­ті, і се­ре­дня оцін­ка — 4,5 ба­ла. За­га­лом на кон­курс Google AdMob Student Challenge 2016 по­да­ли за­яв­ки більш як 100 сту­дент­ських ко­манд з усьо­го сві­ту. Усі во­ни по­ста­ви­ли пе­ред со­бою зав­да­н­ня ство­ри­ти від­мін­ні до­да­тки й мо­не­ти­зу­ва­ти їх за до­по­мо­гою AdMob.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.