У Поль­щі ство­рю­ють шо­ло­ми до­да­тко­вої ре­аль­но­сті для мо­то­ци­клі­стів

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Поль­ський стар­тап Seemore при­сту­пив до ро­бо­ти над си­сте­мою до­да­тко­вої ре­аль­но­сті до шо­ло­мів для мо­то­ци­клі­стів. В осно­ві ідеї ле­жить при­стрій із про­е­кцій­ним дис­пле­єм, яким пла­ну­є­ться осна­щу­ва­ти шо­ло­ми. На екран бу­де ви­во­ди­ти­ся рі­зна ін­фор­ма­ція, зав­дя­ки чо­му во­дій змо­же отри­ма­ти пов­ний кон­троль над до­ро­гою і си­сте­ма­ми мо­то­ци­кла. Мо­дуль до­да­тко­вої ре­аль­но­сті роз­ро­бля­є­ться та­ким чи­ном, щоб йо­го мо­жна бу­ло по­мі­сти­ти в будь-який мо­то­ци­кле­тний шо­лом. Він скла­да­є­ться з дис­плея, аку­му­ля­то­ра і кон­тро­ле­ра, який зв’ язу­є­ться з Bluetooth зі смар­тфо­ном. Ва­жли­ва ін­фор­ма­ція бу­де ви­во­ди­ти­ся на дис­плей, роз­та­шо­ва­ний у верх­ньо­му пра­во­му ку­тку щи­тка шо­ло­ма. Роз­ро­бни­ки по­ві­дом­ля­ють, що пер­ші шо­ло­ми з їхньою роз­роб­кою з’яв­ля­ться в про­да­жу вже в се­ре­ди­ні на­сту­пно­го ро­ку. Ці­ни поки що три­ма­ють у се­кре­ті. Крім мо­то­ци­кле­тних шо­ло­мів з до­пов­не­ною ре­аль­ні­стю, в Seemore ро­блять і ана­ло­гі­чні за фун­кціо­наль­ні­стю оку­ля­ри для ли­жни­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.