Кор­сунь – пів­ден­ний фор­пост Ки­їв­ської Ру­сі

2017-го ви­пов­ню­є­ться 985 ро­ків із ча­су за­сну­ва­н­ня мі­ста

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Ган­на САВЧЕНКО, Ки­їв

Жи­те­лі Кор­сун­щи­ни остан­нім ча­сом обго­во­рю­ють чу­до­ву но­ви­ну: «А зна­є­те, ско­ро в нас бу­де свя­то — 2017 ро­ку ви­пов­ню­є­ться 985-та рі­чни­ця з ча­су за­сну­ва­н­ня на­шо­го Кор­су­ня як фор­те­ці Ки­їв­ської Ру­сі!».

На­ро­див­шись і жи­ву­чи в Кор­су­ні до за­кін­че­н­ня шко­ли, я не зна­ла слав­ної істо­рії мо­го краю. Не зна­ли ми то­ді, що ця зем­ля 1032 ро­ку бу­ла освя­че­на ве­ли­ким дер­жав­ним му­жем Яро­сла­вом Му­дрим на те, щоб бу­ти фор­те­цею пів­ден­них ру­бе­жів Ки­їв­ської Ру­сі.

А са­ма я ді­зна­ла­ся про це ли­ше в трав­ні 2016 р. по мі­сце­во­му ра­діо з ви­сту­пу го­ло­ви рай­ра­ди, який роз­по­від­ав про ви­кли­ки, які по­ста­ють пе­ред гро­ма­дою Кор­су­ня в умо­вах де­цен­тра­лі­за­ції, й при цьо­му зга­ду­вав слав­ну істо­рію мі­ста-фор­те­ці. Зрозуміти ці ви­кли­ки сьо­го­де­н­ня та охо­пи­ти сен­си по­дій да­ло ме­ні змо­гу са­ме звер­не­н­ня до істо­ри­чно­го ми­ну­ло­го.

Тож пе­ред кор­сун­ця­ми сьо­го­дні, як і в дав­ни­ну, по­стає зав­да­н­ня — ви­сто- яти у важ­ких про­ти­сто­я­н­нях на ру­бе­жах тво­ре­н­ня но­вої дер­жа­ви. Ось так слав­не ми­ну­ле на­ших пра­щу­рів, що дба­ли за дер­жа­ву, про­ли­ває сві­тло на сце­ну ре­гіо­наль­ної по­лі­ти­ки, де має від­бу­ва­ти­ся ре­фор­ма мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня.

І са­ме ство­ре­н­ня те­ри­то­рі­аль­них гро­мад є на­шим вну­трі­шнім фрон­том, який має бу­ти не бо­роть­бою при­ва­тних ін­те­ре­сів, а спіль­ним зав­да­н­ням за утвер­дже­н­ня прин­ци­пів дер­жа­во­тво­ре­н­ня.

Це — час ви­бо­ру, ве­ли­кої від­по­від­аль­но­сті пе­ред Бо­гом і на­ро­дом за роз­бу­до­ву дер­жа­ви. А то­му наше свя­то рі­чни­ці має бу­ти все­укра­їн­ським — за від­ро­дже­н­ня дер­жав­но­сті. Та­ке со­бор­не свя­то ста­не хви­лею єд­на­н­ня, зці­ле­н­ня на­шої істо­ри­чної пам’яті. І як го­во­рить Ла­ри­са Ів­ши­на: «Ми ма­є­мо ве­ли­кі «по­кла­ди» іден­ти­чно­сті. Тре­ба вмі­ти від­сте­жу­ва­ти всі про­це­си, що від­бу­ва­ю­ться в дер­жа­ві та дов­ко­ла неї. І від­по­від­но ви­зна­ча­ти, скіль­ки нам по­трі­бно від­кри­то­сті, та якою мі­рою має бу­ти збе­ре­же­н­ня іден­ти­чно­сті, щоб ми від­чу­ва­ли, що ма­є­мо за­па­си ці­єї «ар­те­зі­ан­ської во­ди».

Це мо­же бу­ти уні­каль­ний Кор­сунь-фест, що від­криє но­вий про­стір для утвер­дже­н­ня мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Ось са­ме тут ство­рю­є­ться по­ле для фор­му­ва­н­ня но­вих лі­де­рів, му­жів дер­жа­ви. За­про­шую при­ча­сти­ти­ся до свя­та, що да­рує на­дію!

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.