РЕ­ЗО­НАНС

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Ві­дгук на ста­т­тю Ана­ста­сії РУДЕНКО «Єди­ний по­ря­ту­нок для осві­ти — це збіль­ше­н­ня її фі­нан­су­ва­н­ня» («День» № 154 від 31 сер­пня 2016 ро­ку)

Не збіль­ше­н­ня са­мо со­бою, а про­фе­сій­ний ме­не­джмент ко­штів.

Facebook-ко­ри­сту­вач Tetiana Gardashuk

Ще один по­ря­ту­нок для осві­ти — це по­збав­ле­н­ня осві­тян­ської проф­спіл­ки ста­ту­су ки­шень­ко­вої й де­ко­ра­тив­ної.

Facebook-ко­ри­сту­вач Oksana Merkulova Ві­дгук на ста­т­тю Ма­рії ПРОКОПЕНКО «Ди­ке«по­лю­ва­н­ня» («День» № 156157 від 2 ве ре сня 2016 ро­ку)

Вби­ти тва­рин­ку, так жор­сто­ко і без­під­став­но (це ж не са­мо­за­хист від ве­дме­дя, на­при­клад) — і ці по­кидь­ки хо­дять по­руч. Справ­ді, зло­чи­ни про­ти без­за­хи­сних тва­рин не мен­ші, ніж про­ти лю­дей — це ж у ко­гось скіль­ки без­глу­здої лю­ті.

Facebook-ко­ри­сту­вач Nata CHAYKA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.