Йо­го до­ля дов­гий час бу­ла не­ві­до­мою...

Оле­ксандр Ко­ро­стин­ський за­ги­нув 8 сер­пня 2014 ро­ку від шкваль­но­го об­стрі­лу те­ро­ри­стів

Den (Ukrainian) - - Пам’ять -

В цен­трі се­ла Остро­жок Ба­ра­нів­сько­го ра­йо­ну вста­но­ви­ли пам’ятний знак за­ги­бло­му в АТО зем­ля­ку — Оле­ксан­дру Ко­ро­стин­сько­му. Оле­ксандр про­жив ли­ше 29 ро­ків. 8 сер­пня 2014 ро­ку по­бли­зу с. Ма­ри­нів­ка До­не­цької обла­сті під час ви­ко­на­н­ня зав­да­н­ня, взвод, до складу яко­го вхо­див Оле­ксандр, по­тра­пив під шкваль­ний об­стріл те­ро­ри­стів. До­ля бій­ця дов­гий час бу­ла не­ві­до­мою. 13 ли­сто­па­да 2015 ро­ку за­ги­бло­го му­жньо­го ге­роя по­хо­ва­ли в се­лі Остро­жок.

Зем­ля­ки ша­ну­ють і бе­ре­жуть пам’ять про сво­го ге­роя — за­хи­сни­ка Укра­ї­ни. На фа­са­ді мі­сце­вої шко­ли у кві­тні цьо­го ро­ку вста­нов­ле­но пам’ ятну до­шку Оле­ксан­дро­ві Ко­ро­стин­сько­му. А не­що­дав­но пред­став­ни­ки гро­ма­ди се­ла, мі­сце- в о ї т а ра­йон­ної в ла­ди, рі дні й близь­кі во­ї­на, бо­йо­ві по­бра­ти­ми зі­бра­ли­ся в цен­трі Острож­ка на мі­тинг з нагоди від­кри­т­тя пам’ ятно­го зна­ка за­ги­бло­му ге­рою. Роз­та­шо­ва­ний він по­руч із ме­мо­рі­а­лом за­ги­блим во­ї­нам у Дру­гій сві­то­вій вій­ні. Ко­шти на пам’ ятний знак бій­цю 30- ї ОМБР Оле­ксан­дру Ко­ро­стин­сько­му, який від­дав своє жи­т­тя, за­хи­ща­ю­чи не­за­ле­жність Укра­ї­ни і мир в на­ших мі­стах і се­лах, зби­ра­ли всі­єю гро­ма­дою.

Окса­на КЛИМЧУК, Жи­то­мир­ська область

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.