Мо­ра­то­рій без пра­во­вих на­слід­ків

Хер­сон­ська мі­ська ра­да ухва­ли­ла за­бо­ро­ну на під­ви­ще­н­ня та­ри­фів жи­тло­во-ко­му­наль­них по­слуг

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Іван АНТИПЕНКО, «День» Хер­сон

На по­пе­ре­дньо­му пле­нар­но­му за­сі­дан­ні се­сії де­пу­та­ти Хер­сон­ської мі­ської ра­ди ухва­ли­ли рі­ше­н­ня « Про вста­нов­ле­н­ня мо­ра­то­рію (за­бо­ро­ни) на вве­де­н­ня з 1 ли­пня 2016 ро­ку в дію під­ви­ще­них цін і та­ри­фів для на­се­ле­н­ня на жи­тло­во- ко­му­наль­ні по­слу­ги в мі­сті Хер­со­ні». Згі­дно з текс­том до­ку­мен­та, мо­ра­то­рій вста­нов­лю­є­ться до 1 сі­чня 2017 ро­ку і ні­би­то має за­бо­ро­ни­ти стя­гу­ва­ти з на­се­ле­н­ня під­ви­ще­ні ці­ни на еле­ктри­чну енер­гію, при­ро­дний газ, те­пло­ву енер­гію, по­слу­ги з цен­тра­лі­зо­ва­но­го во­до­по­ста­ча­н­ня та во­до­від­ве­де­н­ня, по­слу­ги з га­ря­чо­го во­до­по­ста­ча­н­ня і во­до­від­ве­де­н­ня. У по­ясню­валь­ній за­пи­сці ав­тор рі­ше­н­ня, де­пу­тат від « Ба­тьків­щи­ни » Дми­тро Іль­чен­ко, го­во­рить про не­д­опу­ще­н­ня па­ді­н­ня рів­ня жи­т­тя на­се­ле­н­ня, зро­ста­н­ня со­ці­аль­ної на­пру­же­но­сті, мо­жли­ве утво­ре­н­ня зна­чної за­бор­го­ва­но­сті, якщо лю­ди пла­ти­ти­муть за но­ви­ми та­ри­фа­ми, та про... не­за­кон­ність існу­ва­н­ня НКРЕКП.

Пі­сля ухва­ле­н­ня цьо­го рі­ше­н­ня пред­став­ни­ки « Ба­тьків­щи­ни» про­ве­ли прес-кон­фе­рен­цію, в хо­ді якої за­яви­ли, що не ви­клю­ча­ють су­до­вих по­зо­вів про від­мі­ну мо­ра­то­рію, але го­то­ві за­хи­ща­ти лю­дей у су­дах. На за­пи­та­н­ня ко­ре­спон­ден­та «Дня» про га­ран­тії для хер­сон­ців і за яки­ми та­ри­фа­ми їм тре­ба пла­ти­ти, Дми­тро Іль­чен­ко від­по­вів, що мо­ра­то­рій на­справ­ді на­би­рає чин­но­сті з 1 ве­ре­сня. «Не бу­де під­ви­ще­н­ня та­ри­фів на те­пло і на во­ду. По еле­ктро­енер­гії та га­зу ми бу­де­мо бо­ро­ти­ся ін­ши­ми шля­ха­ми » . А пла­ти­ти Іль­чен­ко про­по­нує за та­ри­фа­ми, вста­нов­ле­ни­ми на 31 сер­пня 2016 ро­ку. Крім то­го, Іль­чен­ко впев­не­ний, що пе­ня за рі­зни­цю в опла­че­них і ре­аль­них та­ри­фах стя­гу­ва­тись не бу­де, адже на неї та­кож по­ши­рю­є­ться мо­ра­то­рій.

Вар­то зга­да­ти, що Хер­сон — не пер­ше мі­сто, в яко­му мі­сце­ва ра­да опро­те­сту­ва­ла рі­ше­н­ня НКРЕКП­про по­ета­пне під­ви­ще­н­ня цін на жи­тло­во- ко­му­наль­ні по­слу­ги. До цьо­го по­ді­бні рі­ше­н­ня прийня­ли в Жи­то­ми­рі, Дні­прі та Ки­є­ві, а у Льво­ві де­пу­та­ти про­го­ло­су­ва­ли за ухва­лу « Про не­кон­сти­ту­цій­ність та не­спра­ве­дли­вість під­ня­т­тя ве­ли­чи­ни та­ри­фів на ко­му­наль­ні по­слу­ги для на­се­ле­н­ня без під­ви­ще­н­ня роз­мі­ру мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти та пен­сії».

Ра­зом з тим, низ­ка юри­стів на­зва­ли та­ку са­мо­ді­яль­ність мі­сце­вих рад не­за­кон­ною. Згі­дно із ЗУ « Про жи­тло­во- ко­му­наль­ні по­слу­ги», до ком­пе­тен­ції мі­сце­вих рад вхо­дить «вста­нов­ле­н­ня цін/та­ри­фів на жи­тло­во- ко­му­наль­ні по­слу­ги...». Водночас ч. 1 ст. 14 цьо­го за­ко­ну по­яснює, що за­ле­жно від по­ряд­ку за­твер­дже­н­ня та­ри­фів ці по­слу­ги по­ді­ля­ю­ться на три гру­пи. До пер­шої на­ле­жать ті, які за­твер­джу­ють цен­траль­ні ор­га­ни ви­ко­нав­чої вла­ди, зокре­ма НКРЕКП. Дру­га гру­па — за­твер­джу­є­ться ор­га­на­ми мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня для на­да­н­ня на сво­їй те­ри­то­рії. Тре­тя — по­слу­ги, які ре­гла­мен­тує ви­клю­чно до­го­вір сто­рін.

У ЗУ «Про здій­сне­н­ня са­мов­ря­ду­ва­н­ня в Укра­ї­ні » , на який, при ухва­лен­ні мо­ра­то­рію, по­си­ла­ю­ться мі­сце­ві ра­ди, та­кож ви­зна­че­но чі­ткий пе­ре­лік по­слуг, на ці­но­утво­ре­н­ня яких мо­же впли­ва­ти мі­сце­ва ра­да. З та­ких по­слуг ви­клю­че­но: те­пло­ву енер­гію, цен­тра­лі­зо­ва­не во­до­по­ста­ча­н­ня та во­до­від­ве­де­н­ня, пе­ре­ро­бле­н­ня та за­хо­ро­не­н­ня по­бу­то­вих від­хо­дів, по­слу­ги з цен­тра­лі­зо­ва­но­го опа­ле­н­ня, по­слу­ги з цен­тра­лі­зо­ва­но­го по­ста­ча­н­ня хо­ло­дної во­ди, по­слу­ги з цен­тра­лі­зо­ва­но­го по­ста­ча­н­ня га­ря­чої во­ди.

«Ні­я­ких пра­во­вих на­слід­ків та­кі мо­ра­то­рії не ма­ти­муть, оскіль­ки укра­їн­ське за­ко­но­дав­ство не дає пра­ва мі­стам ви­зна­ча­ти та­ри­фи. Те, що де­пу­та­ти ви­слов­лю­ють свої дум­ки з цьо­го при­во­ду, — це ча­сти­на де­мо­кра­ти­чно­го про­це­су, — ко­мен­тує «Дню» ке­рів­ник осві­тніх про­е­ктів ГО Greencubator, член енер­ге­ти­чної гру­пи Ре­а­ні­ма­цій­но­го па­ке­та ре­форм Ан­дрій ЗІНЧЕНКО. — Звер­ніть ува­гу, що де­я­кі мі­ста зро­би­ли це у фор­мі звер­не­н­ня до Пре­зи­ден­та і Ка­бмі­ну із за­кли­ком впли­ну­ти на за­мо­роз­ку та­ри­фів. Це більш ро­зум­ний хід. А де­кла­ра­тив­ні за­бо­ро­ни під­ви­ще­н­ня та­ри­фів на сво­їй те­ри­то­рії — це си­му­ля­цій­на дія, зви­чай­ний по­пу­лізм. Це рі­ше­н­ня по­лі­ти­чне, мі­сце­ві ра­ди хо­чуть по­ка­за­ти, що вір­ні сво­їм ви­бор­цям».

Сьо­го­дні ва­жли­во по­ясни­ти на­се­лен­ню, чо­му ро­стуть та­ри­фи, і цим має за­йма­ти­ся уряд, вва­жає екс­перт. « Пе­ре­д­усім — уряд, бо це йо­го по­лі­ти­ка. Так са­мо має по­ясню­ва­ти НКРЕКП, то­му що во­на без­по­се­ре­дньо вста­нов­лює ці­ни лі­цен­зі­а­там, — ка­же Ан­дрій Зінченко. — Не­що­дав­но уряд по­чав ко­му­ні­ка­цію в цьо­му пла­ні. Ство­ре­но сайт teplo.gov.ua, де роз’ясне­но ба­га­то кро­ків. Хо­ча цих по­яснень — не до­сить, є пи­та­н­ня про суб­си­дії. По­при рі­ше­н­ня мі­сце­вих рад, за ста­ри­ми та­ри­фа­ми ні­ко­му пла­ти­ти не вда­сться. Ін­ше пи­та­н­ня по­ля­гає в бі­дно­сті на­се­ле­н­ня. Це мо­же при­зве­сти до со­ці­аль­них про­те­стів, а з дру­го­го бо­ку — до то­го, що укра­їн­ці по­чнуть еко­но­ми­ти. І цей про­цес уже по­чав­ся. То­му держава ма­ла б не про­сто під­ви­щу­ва­ти та­ри­фи, а да­ва­ти сти­му­ли для за­про­ва­дже­н­ня енер­го­ефе­ктив­них те­хно­ло­гій».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.