Під­пал та йо­го на­слід­ки

Жо­дна з кра­їн, яка змо­гла за­хи­сти­ти свій су­ве­ре­ні­тет, не то­ле­ру­ва­ла за­хо­пле­н­ня сво­го про­сто­ру кра­ї­ною-агре­со­ром

Den (Ukrainian) - - ПРЕС-КЛУБ - На­та­лія ІЩЕН­КО

нфор­ма­цій­на, «вір­ту­аль­на» вій­на ми­ну­ло­го ти­жня ви­хлю­пну­ла­ся в ре­аль­ність на ву­ли­ці Ки­є­ва у ви­гля­ді під­па­лу те­ле­ка­на­ла «Ін­тер».

Ві­до­ма ме­ді­а­екс­перт, фа­кти­чно одна з лі­де­рів т.зв. укра­їн­ської ме­ді­а­спіль­но­ти На­та­лія Лі­га­чо­ва впев­не­на: від­по­від­аль­ність за на­пад на «Ін­тер» ма­ю­тьроз­ді­ли­ти без­по­се­ре­дні на­па­дни­ки, пра­во­охо­рон­ці, а та­кож ке­рів­ни­ки і вла­сни­ки ка­на­лу «Ін­тер» — за без­від­по­від­аль­ну ін­фор­ма­цій­ну по­лі­ти­ку. Тоб­то, на її дум­ку, жур­на­лі­сти те­ле­ка­на­ла та їхнє ке­рів­ни­цтво фа­кти­чно спро­во­ку­ва­ли кон­флікт, а вла­да не змо­гла — або не за­хо­ті­ла — за­ва­ди­ти йо­го роз­гор­тан­ню.

Ін­ші ко­мен­та­то­ри бу­ли більш ка­те­го­ри­чні. Єв­ген Ди­кий — на­у­ко­вець, гро­мад­ський акти­віст (уча­сник го­ло­ду­ва­н­ня сту­ден­тів 1990 ро­ку) та ко­ли­шній бо­є­цьо­дно­го з до­бро­воль­чих ба­таль­йо­нів пи­ше: «Ма­ли би бу­ти не акти­ві­сти-ве­те­ра­ни з пі­ке­том та ши­на­ми, а су­во­рі вві­чли­ві пра­во­охо­рон­ці, які б ще два ро­ки то­му за­кри­ли цю во­ро­жу аген­тур­ну ла­во­чку що­най­мен­ше на час до за­вер­ше­н­ня вій­ни з су­сі­дньою дер­жа­вою. Та за­а­ре­шту­ва­ли або ж, у по­ряд­ку ви­ня­тко­во­го укра­їн­сько­го гу­ма­ні­зму, хо­ча б де­пор­ту­ва­ли з кра­ї­ни всіх тих, хто пер­со­наль­но під­три­му­вав кон­та­кти з во­ю­ю­чою про­ти нас дер­жа­вою та її ко­ла­бо­ра­ціо­ні­ста­ми на оку­по­ва­них те­ре­нах.

Якщо ж та­ка схе­ма не пра­цює — це озна­чає, що так зва­на Укра­їн­ська дер­жа­ва не ви­ко­нує сво­їх пря­мих обов’яз­ків — не за­хи­щає нас від во­ро­жої агре­сії. А в та­ко­му ра­зі су­спіль­ство зно­ву ви­му­ше­не за­хи­ща­ти­ся са­ме і під­мі­ня­ти фун­кції дер­жа­ви ді­я­ми акти­ві­стів».

Хоч би хто здій­снив на­пад на при­мі­ще­н­ня «ін­те­рів­ської» слу­жби но­вин, ця по­дія свід­чіть, що про­ти­сто­я­н­ня між апо­ло­ге­та­ми «то­ле­ран­тно­сті» та рі­шу­чої бо­роть­би з «во­ро­жим кон­тен­том» у ЗМІ пе­ре­йшло з рів­ня вір­ту­аль­них су­пе­ре­чок на рі­ве­ньпря­мих дій. На­ві­тья­кщо під­пал 4 ве­ре­сня був зре­жи­со­ва­ний ро­сій­ськи­ми по­літ­те­хно­ло­га­ми «Ін­те­ра», зро­зумі­ло, що «не­ви­ди­ма» вій­на пе­ре­тну­ла «ме­жі ре­аль­но­сті», і тіль­ки сло­ве­сни­ми за­ява­ми бо­роть­ба з во­ро­жою аген­ту­рою в ме­діа да­лі мо­же н е о б ме жи­ти­ся.

НА­ТА­ЛІЯ ІЩЕН­КО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.