У по­шу­ках при­год

12 ве­ре­сня 1940 ро­ку від­бу­ло­ся від­кри­т­тя «Сик­стин­ської ка­пе­ли пер­ві­сно­го жи­во­пи­су» — пе­че­ри Ла­ско

Den (Ukrainian) - - ПРЕС-КЛУБ - Ан­на ГАВРИЛЮК

Уя­ві­тьсе­бе шко­ля­рем «до-ін­тер­не­тної» до­би. При­пу­сті­мо, ви жи­ве­те у Фран­ції 1940 ро­ку. На ща­стя, ваш ре­гіон не оку­по­ва­но нім­ця­ми... Одно­го ве­ре­сне­во­го дня у по­шу­ках чо­го­сьви­до­ви­щно­го та не­зви­чно­го ви із дру­зя­ми йде­те по­ди­ви­ти­ся на по­ва­ле­не бли­скав­кою де­ре­во.

Са­ме за та­ких об­ста­вин 12 ве­ре­сня 1940 ро­ку від­бу­ло­ся від­кри­т­тя «Сик­стин­ської ка­пе­ли пер­ві­сно­го жи­во­пи­су» — пе­че­ри Ла­ско. За по­ва­ле­ною со­сною че­тве­ро під­лі­тків: Мар­се­льРа­ві­да, Жак Мар­саль, Жорж Аньєль та Сі­мон Ко­єн­ка по­ба­чи­ли вузь­ку щі­ли­ну в мар­му­ро­вій ске­лі та по­ві­до­ми­ли про це сво­є­му вчи­те­ле­ві Ле­о­ну Ла­ва­лю.

Уже за ти­жде­ньпі­сля ці­єї по­дії пе­че­ру від­ві­да­ли пер­ші до­слі­дни­ки. Спо­ча­тку справ­жні­стьма­люн­ків ви­кли­ка­ла сум­ні­ви. Але ре­тель­на екс­пер­ти­за до­ве­ла ав­тен­ти­чні­сть­гра­фі­ті, яки­ми бу­ло при­кра­ше­но сті­ни пе­че­ри аж у ХVIII — XV ти­ся­чо­лі­т­тях до на­шої ери!

1948 ро­ку пе­че­ру обла­дна­ли для ту­ри­стів, по­тік яких так зро­став, що став за­гро­жу­ва­ти збе­ре­жен­ню уні­каль­ної пе­че­ри. Менш ніж за 10 ро­ків пі­сля цьо­го ви­ни­кли пер­ші сер­йо­зні по­шко­дже­н­ня — від ву­гле­ки­сло­го га­зу, який ви­ди­ха­ли від­ві­ду­ва­чі. У на­сту­пні ро­ки пе­че­ру спі­тка­ли « зе­ле­на » та «бі­ла» хво­ро­би — ко­ло­нія во­до- ро­стей і каль­ци­тна кор­ка... По­при всі на­ма­га­н­ня вче­них бо­ро­ти­ся з ци­ми хво­ро­ба­ми, ча­сти­на зо­бра­жень­бу­ла без­по­во­ро­тно зі­псо­ва­на. Тож 1960 ро­ку бу­ло ви­рі­ше­но за­кри­ти вхід для ши­ро­кої пу­блі­ки. Але на­то­мі­стьза 10 ро­ків по­ряд бу­ло збу­до­ва­но то­чну ко­пію — Ла­ско ІІ.

Сьо­го­дні, ман­дру­ю­чи вір­ту­аль­ною екс­кур­сі­єю пе­че­рою Ла­ско на спе­ці­аль­но­му сай­ті, я ду­маю не тіль­ки про над­зви­чай­ну ма­гі­чну кра­су ма­люн­ків. Ще я ду­маю про чо­ти­рьох шко­ля­рів... На­віть у тяж­кі тем­ні ча­си мо­ло­дьба­жає при­год. І яка ж гран­діо­зна при­го­да-від­кри­т­тя че­ка­ла їх за по­ва­ле­ною со­сною!

МАЛЮНОК АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.