Про сво­бо­ду і сва­во­лю

Іта­лій­ці те­пер уже на­вряд­чи ска­жуть: «Я — Charlie»

Den (Ukrainian) - - ПРЕС-КЛУБ - Сер­гій ГРАБОВСЬКИЙ

Сум­но, але факт: фран­цузь­кий са­ти­ри­чний що­ти­жне­вик Charlie Hebdo — той са­мий, на жур­на­лі­стів яко­го ісла­мі­сти вчи­ни­ли 7 сі­чня 2015 ро­ку зброй­ний на­пад, що мав без­по­се­ре­днім на­слід­ком 12 люд­ських жертв, — про­дов­жує гл­уми­ти­ся з усьо­го, з чо­го тіль­ки мо­жна й не мо­жна. Один з остан­ніх при­кла­дів — ка­ри­ка­ту­ра з при­во­ду зем­ле­тру­сів в Іта­лії, де жер­тви тра­ге­дії та улам­ки бу­дин­ків зо­бра­же­ні у ви­гля­ді ла­за­ньї, а люд­ська кров предс- тав­ле­на як «то­ма­тний со­ус». Як на ме­не, це вже на­ві­тьне хам­ство і не ци­нізм — це що­сьстра­шні­ше, що руй­нує са­мі підвалини су­ча­сної ци­ві­лі­за­ції. Іта­лій­ці стра­шен­но обу­ре­ні ці­єю ка­ри­ка­ту­рою і, пе­вен, не в одно­го з цих за­кра­ла­ся у сві­до­мі­стьдум­ка: мо­же, во­ни й справ­ді за­слу­жи­ли стра­шну ка­ру? То­чні­ше, по­пе­ре­дни­ки тих, хто за­раз ви­пу­скає ти­жне­вик на­кла­дом у 60 ти­сяч і водночас про­дов­жує лі­нію за­ги­блих від рук те­ро­ри­стів ко­лег...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.