Про­рив чи нев­да­ча?

Пред­став­ле­но лі­ній­ку га­дже­тів iPhone сьо­мої се­рії

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

Ком­па­нія Apple про­ве­ла свою тра­ди­цій­ну ве­ре­сне­ву пре­зен­та­цію у зви­чно­му сти­лі — ба­га­то мар­ке­тин­гу, па­фо­су і трі­шки іро­нії над кон­ку­рен­та­ми. На ній пред­ста­ви­ли iPhone 7 і 7 Plus, а та­кож ряд ін­ших те­хно­ло­гі­чних роз­ро­бок та про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня. «Це най­кра­щий з iPhone, які ми ко­ли-не­будь ство­рю­ва­ли», — за­зна­чив під час пре­зен­та­ції ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ком­па­нії Тім Кук.

Но­ві смар­тфо­ни отри­ма­ли за­кру­гле­ний кор­пус зі скла і алю­мі­нію, а та­кож пе­ре­ро­бле­ну кно­пку Home, яка ста­ла сен­сор­ною. Га­дже­ти ма­ють два сте­ре­о­ди­на­мі­ки і за­хист від во­ди і пи­лу. Ка­ме­ра iPhone 7 отри­ма­ла 12-ме­га­пі­ксель­ний сен­сор, фрон­таль­на ка­ме­ра змо­же ро­би­ти знім­ки в HD і має роз­діль­ну зда­тність у 7 ме­га­пі­ксе­лів. По­чи­на­ю­чи з iPhone 7, Apple від­мов­ля­є­ться від зви­чно­го 3,5-мм роз’єму для на­ву­шни­ків — бу­ли пред­став­ле­ні без­дро­то­ві на­ву­шни­ки AirPods вла­сної роз­роб­ки. «Дро­ти ні­ко­му не по­трі­бні, — бу­ло ска­за­но зі сце­ни. — І Apple пер­ша ком­па­нія, якій ви­ста­чи­ло му­жно­сті це ви­зна­ти».

Фа­на­ти впев­не­ні, що від­мо­ва від зви­чно­го роз’єму для на­ву­шни­ків ціл­ком ви­прав­да­на. Усе­ре­ди­ні тон­ко­го кор­пу­су ка­та­стро­фі­чно ма­ло мі­сця для но­вих і вкрай по­трі­бних ком­по­нен­тів. При­хиль­ни­кам рі­ше­н­ня це на­га­дує кіль­ка по­пе­ре­дніх ре­во­лю­цій Apple. На­при­клад, пер­ший iPod, який ігно­ру­вав CD-ди­ски і зму­шу­вав ко­ри­сту­ва­чів ска­чу­ва­ти му­зи­ку з Ін­тер­не­ту. Або фра­за Сті­ва Джоб­са 2007 ро­ку: «Ко­му по­трі­бен сти­лус?!» і пре­зен­та­ція iPhone, який управ­ляв­ся тіль­ки паль­ця­ми.

З ін­шо­го бо­ку, кри­ти­ки за­ува­жу­ють, що 3,5 мм роз’єм є де-фа­кто стан­дар­том в ін­ду­стрії з 1960-х. Від­мо­ва від ньо­го по­ста­вить ко­ри­сту­ва­чів у не­зру­чне ста­но­ви­ще, вва­жа­ють во­ни. Чи прийме світ но­ву «яблу­чну» ре­во­лю­цію, і чи ста­не від­мо­ва від 3,5 мм роз’єму трен­дом у сві­ті смар­тфо­нів — по­ка­же час.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.