Як по­вер­ну­ти Крим Укра­ї­ні та при­пи­ни­ти ро­сій­ську агре­сію

Про санкції, ви­бо­ри та змі­ну вла­ди

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЯКОВЕНКО, спе­ці­аль­но для «Дня», Мо­сква

Укра­ї­на — су­ве­рен­на держава і, зре­штою, усе, що з нею від­бу­ва­є­ться, і від­бу­ва­ти­ме­ться, за­ле­жить від на­ро­ду Укра­ї­ни й тих, ко­го цей на­род оби­рає у вла­ду. Але є два пи­та­н­ня, у ви­рі­шен­ні яких ба­га­то чо­го за­ле­жить від то­го, як роз­ви­ва­ти­му­ться по­дії в ін­ших кра­ї­нах. Це про­бле­ми оку­по­ва­них Ро­сі­єю Кри­му й ча­стин те­ри­то­рій До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей. Цьо­го ро­ку в США від­бу­ду­ться ви­бо­ри пре­зи­ден­та, а в Ро­сії — ви­бо­ри до Дер­жав­ної ду­ми. Вва­жаю, що оби­дві ці по­дії рі­зною мі­рою впли­нуть на подаль­шу до­лю оку­по­ва­них укра­їн­ських те­ри­то­рій, хо­ча для ба­га­тьох цей зв’язок не оче­ви­дний.

Най­про­сті­ше про­слі­ди­ти зв’язок між про­дов­же­н­ням (або при­пи­не­н­ням) ро­сій­ської агре­сії й ви­бо­ра­ми у США. Якщо пе­ре­мо­же Трамп, у що я осо­би­сто про­дов­жую не ві­ри­ти, але чо­го сьо­го­дні ви­клю­чи­ти не мо­жна, то агре­сив­на по­лі­ти­ка Пу­ті­на отри­має ім­пульс під­трим­ки. Як пе­ре­дає агент­ство Reuters, Трамп у чер­го­вий раз заявив, що якщо він займе крі­сло пре­зи­ден­та, то на­ла­го­дить від­но­си­ни з Ро­сі­єю, а та­кож Трамп ви­со­ко оці­нив лі­дер­ські яко­сті Пу­ті­на. «Я ду­маю, що бу­дуть хо­ро­ші сто­сун­ки з Пу­ті­ним і ду­же хо­ро­ші сто­сун­ки з Ро­сі­єю», — по­зна­чив свою по­зи­цію Трамп.

■ На від­мі­ну від ни­ні­шньо­го пре­зи­ден­та, Ба­ра­ка Оба­ми, який за під­сум­ка­ми саміту G20, який не­що­дав­но від­був­ся в Ки­таї, заявив, що США про­дов­жу­ва­ти­муть про­ти­сто­я­ти ро­сій­ській агре­сії в Укра­ї­ні, Трамп, швид­ше за все, цьо­го не ро­би­ти­ме. «Хо­ро­ші сто­сун­ки» з Пу­ті­ним мо­жна на­ла­го­ди­ти, ли­ше при­пи­нив­ши тиск на Ро­сію за до­по­мо­гою сан­кцій і за­крив­ши очі на кра­діж­ку Кри­му й вій­ну в Донбасі.

І це істо­тно по­гір­шить си­ту­а­цію в Укра­ї­ні, оскіль­ки Путін, отри­мав­ши та­ку під­трим­ку, мо­же по­ча­ти еска­ла­цію вій­сько­вої агре­сії. Санкції, не­зва­жа­ю­чи на «ре­гіт» «Іскан­де­рів» і «То­по­лів» по ро­сій­сько­му те­ле­ба­чен­ню, по­віль­но, але не­у­хиль­но ро­блять свою спра­ву, змінюють еко­но­мі­чну си­ту­а­цію в Ро­сії, змінюють на­стрій прав­ля­чої елі­ти й ство­рю­ють пе­ред­умо­ви для змі­ни ре­жи­му. Під­кре­слюю — са­ми­ми сан­кці­я­ми змі­ни­ти ре­жим у Ро­сії не ви­йде, хо­ча їх про­дов­же­н­ня й на­ро­щу­ва­н­ня ство­рю­ють для ці­єї змі­ни ва­жли­ві пе­ред­умо­ви.

■ Про ці пе­ред­умо­ви пи­ше Ва­дим Ви­сло­гу­зов у стат­ті «Мін­фін роз­дру­ку­вав дру­гий триль­йон», опу­блі­ко­ва­ній у га­зе­ті «Ком­мер­сан­тъ» від 7.09.2016. Ана­лі­тик по­ві­дом­ляє, що Ре­зерв­ний фонд мо­же бу­ти ви­чер­па­ний уже цьо­го ро­ку, а 2017-го Кремль пе­ре­йде до ви­трат дру­го­го су­ве­рен­но­го фон­ду — На­ціо­наль­но­го до­бро­бу­ту, ко­шти яко­го ста­нов­лять $72,7 млрд і за ни­ні­шніх тем­пів про­їда­н­ня на­ко­пи­чень зни­кнуть 2018 ро­ку. Що во­ни ро­би­ти­муть з кра­ї­ною пі­сля цьо­го, ні­хто в Крем­лі не знає. У них «стра­те­гія» дис­кон­ту­ва­н­ня май­бу­тньо­го: сьо­го­дні гу­ля­є­мо по бу­фе­ту, а зав­тра щось та ви­га­да­є­мо.

Про те, як змі­ню­є­ться на­стрій ро­сій­ських олі­гар­хів, мо­жна су­ди­ти, на­при­клад, з ін­терв’ю го­ло­ви АФК «Си­сте­ма» Во­ло­ди­ми­ра Єв­ту­шен­ко­ва, яке він дав в ефі­рі те­ле­ка­на­лу «Дождь». «Ра­ні­ше ми мрі­я­ли про мі­жна­ро­дну екс­пан­сію, за­во­ю­ва­н­ня но­вих рин­ків — Аме­ри­ка, Азія, Фі­ліп­пі­ни, Ін­дія, Ки­тай, сьо­го­дні все це якимсь чи­ном зі­йшло на­ні­вець», — скар­жи­ться один з най­ба­га­тших лю­дей Ро­сії. Те, як змі­ню­ва­ти­му­ться настрої лю­дей бі­зне­су, та й ре­шти лю­дей у Ро­сії про­тя­гом най­ближ­чих двох ро­ків, ко­ли у Кремля ви­чер­па­ю­ться всі ре­сур­си й лю­ди це від­чу­ють на со­бі, ба­га­то в чо­му за­ле­жить від то­го, хто змо­же за­про­по­ну­ва­ти ро­сі­я­нам ро­зум­ну аль­тер­на­ти­ву пу­ті­ні­зму й що це бу­де за аль­тер­на­ти­ва.

■ І у зв’яз­ку з цим акту­аль­ним є пи­та­н­ня про участь у ви­бо­рах 18.09.2016 до Дер­жав­ної ду­ми тих ро­сі­ян, хто вва­жає оку­па­цію Кри­му й агре­сію про­ти Укра­ї­ни — зло­чи­ном. У тих ро­сій­ських ме­діа, де ті­єю чи ін­шою мі­рою збе­ріг­ся плю­ра­лізм, за­раз роз­гор­ну­ла­ся бур­хли­ва дис­ку­сія на цю те­му. Один з ва­жли­вих ар­гу­мен­тів, які ви­су­ва­ють про­тив­ни­ки уча­сті в цих ви­бо­рах, — те, що та­ка участь ле­гі­ти­мі­зує ане­ксію Кри­му.

Ме­ні цей ар­гу­мент зда­є­ться вкрай не­пе­ре­кон­ли­вим. Се­ред 14 по­лі­ти­чних пар­тій, які бе­руть участь у ви­бо­рах, 12 — зав­зя­ті пу­тін­ці й при­бі­чни­ки «крим­на­шу», і 2 — «Яблу­ко» й ПАРНАС йдуть до Дер­жав­ної ду­ми з чі­ткою ви­мо­гою ска­су­ва­ти не­за­кон­не рі­ше­н­ня про вклю­че­н­ня Кри­му й Се­ва­сто­по­ля до складу Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції і з на­мі­ром змі­ни­ти вер­хов­ну вла­ду в Ро­сії. При цьо­му і «Яблу­ко», і ПАРНАС, по­ва­жа­ю­чи за­ко­ни й те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Укра­ї­ни, не ве­дуть агі­та­цію на те­ри­то­рії Кри­му й Се­ва­сто­по­ля. За­кли­ка­ти при­бі­чни­ків са­ме цих пар­тій не бра­ти уча­сті у ви­бо­рах ме­ні зда­є­ться що­най­мен­ше див­ним.

■ От як на за­пи­та­н­ня Сві­тла­ни Со­ро­кі­ної про став­ле­н­ня до про­бле­ми Кри­му від­по­вів Гри­го­рій Яв­лін­ський у про­гра­мі «У ко­лі сві­тла», що ви­йшла в ефір «Эха Мо­сквы» 30.08.2016: «По­чи­на­ти­ся це (розв’яза­н­ня про­бле­ми Кри­му) має з то­го, що Ро­сія му­сить ви­зна­ти, що це бу­ло зроблено по­за за­ко­ном, з по­ру­ше­н­ням усіх до­мов­ле­но­стей, усіх за­ко­нів. По­за між­на­ро­дним пра­вом. З по­ру­ше­н­ням усіх пра­вил між­на­ро­дно­го пра­ва».

У від­по­відь на це дру­гий ве­ду­чий про­гра­ми, Юрій Ко­ба­ла­дзе тут-та­ки па­ри­ру­вав: «Чо­го не бу­де ні­ко­ли!» «Ду­маю, що са­ме так і бу­де!» — від­по­вів Гри­го­рій Яв­лін­ський.

■ Пе­ре­ко­на­н­ня, що Крим і Се­ва­сто­поль втра­че­ні для Укра­ї­ни, роз­ді­ля­ють сьо­го­дні не ли­ше про­пу­тін­ськи на­ла­што­ва­ні по­лі­ти­ки й гро­ма­дя­ни Ро­сії та Укра­ї­ни, а й ті па­трі­о­ти Укра­ї­ни, які щи­ро пе­ре­жи­ва­ють за до­лю сво­єї кра­ї­ни. По­пу­ляр­ний укра­їн­ський рок-му­зи­кант і гро­мад­ський ді­яч Олег Скри­пка заявив в ефі­рі те­ле­ка­на­лу NewsOne: «Крим ні­ко­ли не по­вер­не­ться до складу Укра­ї­ни. У кра­ї­ні на це немає ні по­лі­ти­чної во­лі, ні ба­жа­н­ня. Ре­аль­но шан­сів немає».

І шан­сів, дій­сно, немає до­ти, до­ки в Ро­сії при вла­ді Путін. Ни­ні­шній ва­та­жок крем­лів­ської бан­ди не ви­пу­стить Крим і не при­пи­нить бій­ню на схо­ді Укра­ї­ни. На­їв­но спо­ді­ва­ти­ся на те, що зро­би­ти це мо­жна зму­си­ти за до­по­мо­гою сан­кцій. На якість хар­чу­ва­н­ня в Крем­лі санкції ні­ко­ли не впли­нуть, як не впли­ну­ла бло­ка­да Ле­нін­гра­да на до­ста­ток на сто­лах то­ді­шньо­го ле­нін­град­сько­го на­чаль­ства. По­гір­ше­н­ня жи­т­тя біль­шо­сті ро­сі­ян мо­же ви­кли­ка­ти ма­со­вий ву­ли­чний про­тест, який має шанс отри­ма­ти по­лі­ти­чне пред­став­ни­цтво в Дер­жав­ній ду­мі в ре­зуль­та­ті ви­бо­рів 18 ве­ре­сня.

■ Ре­жи­ми, по­ді­бні до пу­тін­сько­го, не­мо­жли­во змі­ни­ти на ви­бо­рах. За­зви­чай та­кі ре­жи­ми змі­щу­ю­ться в ре­зуль­та­ті то­таль­ної вій­сько­вої по­раз­ки з подаль­шою оку­па­ці­єю кра­ї­ни. Спо­ді­ва­ю­ся, що се­ред чи­та­чів ці­єї ко­лон­ки немає фан­та­зе­рів, які вва­жа­ють, що ко­мусь спа­де на дум­ку во­ю­ва­ти й оку­по­ву­ва­ти Ро­сію з її ядер­ною збро­єю. Змі­на пу­тін­сько­го ре­жи­му в Ро­сії обов’яз­ко­во ста­не­ться, але це не від­бу­де­ться під впли­вом одно­го чин­ни­ка. Ре­зуль­тат бу­де, якщо ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти всі ме­то­ди ти­ску в ді­а­па­зо­ні від сан­кцій, які че­рез по­гір­ше­н­ня еко­но­мі­чно­го ста­ну при­зво­дять до со­ці­аль­них про­те­стів, до ство­ре­н­ня сво­їх фра­кцій у пред­став­ни­цьких ор­га­нах вла­ди, че­рез які про­тест отри­мує по­лі­ти­чну три­бу­ну й зна­хо­дить аль­тер­на­тив­ну ле­гі­тим­ність, зда­тну при­тя­гну­ти в ра­зі кризи під свої пра­по­ри й ча­сти­ну лю­дей з вла­дних стру­ктур і си­ло­ви­ків з чи­сла тих, чиї ру­ки не­за­пля­мо­ва­ні зло­чи­на­ми.

Ство­ре­н­ня аль­тер­на­тив­ної ле­гі­тим­но­сті пу­тін­сько­му ре­жи­му вже сьо­го­дні — це пер­ший крок до йо­го лі­кві­да­ції. А от­же, й крок до то­го, щоб по­ча­ти по­вер­не­н­ня Кри­му до складу Укра­ї­ни й при­пи­не­н­ня бій­ні на схо­ді Укра­ї­ни.

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.