«Звіль­ни­ти Се­ме­ну, який по­тре­бує тер­мі­но­во­го лі­ку­ва­н­ня»

Президент «Ра­діо Сво­бо­да» та впли­во­ві між­на­ро­дні ме­ді­а­гру­пи за­кли­ка­ють РФ від­мо­ви­тись від су­ду над крим­ським жур­на­лі­стом

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

Президент «Ра­діо Віль­на Єв­ро­па/ Ра­діо Сво­бо­да» То­мас Кент за­кли­кав ро­сій­ську вла­ду від­мо­ви­ти­ся від зви­ну­ва­че­ньі до­зво­ли­ти ви­їзд на ма­те­ри­ко­ву ча­сти­ну Укра­ї­ни крим­сько­му жур­на­лі­сто­ві Ми­ко­лі Се­ме­ні, який по­тре­бує тер­мі­но­во­го лі­ку­ва­н­ня. Про це йде­ться в прес-ре­лі­зі «Ра­діо Сво­бо­да», по­ши­ре­но­му у Ва­шинг­то­ні 6 ве­ре­сня.

На­пе­ре­до­дні у спіль­но­му звер­нен­ні, опу­блі­ко­ва­но­му 2 ве­ре­сня, Мі­жна­ро­дна та Єв­ро­пей­ська Фе­де­ра­ція жур­на­лі­стів по­пе­ре­ди­ли, що Ми­ко­ла Се­ме­на стра­ждає на хво­ро­бу сер­ця й ри­зи­кує за­ли­ши­ти­ся не­ді­є­зда­тним без тер­мі­но­во­го лі­ку­ва­н­ня.

На­га­да­є­мо, по­за­шта­тно­го огля­да­ча «Ра­діо Сво­бо­да», який до оку­па­ції дов­го пра­цю­вав ко­ре­спон­ден­том «Дня», ФСБ зви­ну­ва­чує в здій­снен­ні при­лю­дних за­кли­ків до дій, спря­мо­ва­них на по­ру­ше­н­ня те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Ро­сії. За­раз Се­ме­на пе­ре­бу­ває під під­пи­скою про не­ви­їзд.

В ін­терв’ю «Дню» — «Тем­ні спра­ви лю­бля­тьти­шу» — адво­кат Оле­ксандр По­пков (№154, 2016) по­яснив: «Фактично Ми­ко­лу зви­ну­ва­чу­ю­тьу то­му, що він за­кли­кав до звіль­не­н­ня Ро­сі­єю те­ри­то­рії Кри­му для Укра­ї­ни. Ми вва­жа­є­мо, що він як гро­ма­дя­нин Укра­ї­ни мав на це пра­во. На­скіль­ки від­по­від­ає не ли­ше між­на­ро­дно­му, а й ро­сій­сько­му за­ко­но­дав­ству те­ри­то­рі­аль­на ці­лі­сність Ро­сії як суб’єкта, що охо­плює Крим, — як мі­ні­мум спір­не пи­та­н­ня. А в кри­мі- наль­но­му за­ко­но­дав­стві все має бу­ти чі­тко, то­му ми хо­че­мо по­ста­ви­ти слід­ству низ­ку за­пи­та­нь­про це». Та­кож він по­ві­до­мив, що в жов­тні- ли­сто­па­ді спра­ву жур­на­лі­ста пе­ре­да­ду­тьдо ро­сій­сько­го су­ду.

Пер­ша за­сту­пни­ця мі­ні­стра ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки Емі­не Джеп­пар, ке­рів­ник крим­сько­го проекту «Крим.Ре­а­лії» Володимир При­ту­ла, адво­кат Оле­ксандр По­пков за­кли­ка­ли до ши­ро­ко­го роз­го­ло­су ін­фор­ма­ції про пе­ре­слі­ду­ва­но­го ро­сій­ською ФСБ в оку­по­ва­но­му Кри­му жур­на­лі­ста Ми­ко­лу Се­ме­ну та не­об­хі­дні­сть­йо­го під­трим­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.