«Де­длайн про­стро­че­но»,

Але до ли­сто­па­да те­ле­ве­жу на Ка­ра­чу­ні обі­ця­ють від­но­ви­ти

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

На го­рі Ка­ра­чун під Слов’ян­ськом До­не­цької обла­сті вже три­ва­лий час ве­ду­ться ро­бо­ти з від­нов­ле­н­ня фун­да­мен­ту для те­ле­ве­жі, зни­ще­ної бо­йо­ви­ка­ми. На­га­да­є­мо, 17 кві­тня 2014 ро­ку гру­па озбро­є­них осіб здій­сни­ла за­хо­пле­н­ня бу­дів­лі Кон­цер­ну ра­діо­мов­ле­н­ня, ра­діозв’яз­ку та те­ле­ба­че­н­ня Укра­ї­ни, який ба­зу­вав­ся на Ка­ра­чу­ні. Пі­сля то­го злов­ми­сни­ки від­клю­чи­ли транс­ля­цію всіх укра­їн­ських те­ле­ві­зій­них ка­на­лів у ре­гіо­ні, за­мість яких на­ла­го­ди­ли мов­ле­н­ня ро­сій­сько­го ТБ. 1 ли­пня 2014 ро­ку, в ре­зуль­та­ті бо­їв, ве­жа бу­ла пов­ні­стю зруй­но­ва­на. Бо­йо­ви­ки ці­ле­спря­мо­ва­но «би­ли» в ко­ор­ди­на­ти те­ле­ве­жі.

Під час уро­чи­стих за­хо­дів з на­го ди дру гої річ ни ці ви зво лен ня Слов’ янсь ка Пре зи дент Укра ї ни Пет ро По ро шен ко до ру чив від но - ви­ти про­тя­гом двох мі­ся­ців те­ле­ве­жу на Ка­ра­чу­ні. Але до­ру­че­н­ня не ви ко на ли — щог ла зве де на ли ше на треть.

На яко­му ета­пі за­раз від­нов­лю­валь­ні ро­бо­ти — «День» за­пи­тав Сер­гія ПОПОВА, ке­рів­ни­ка Ан­ти­кри­зо­во­го ме­ді­а­цен­тру, який ре­тель­но сте­жить за від­нов­ле­н­ням те- ле­мов­ле­н­ня на схо­ді. «Сьо­го­дні хід бу­дів­ни­цтва — це дві се­кції за три дні. Дов­го, але це ро­бо­ти під­ви­ще­ної скла­дно­сті — по­трі­бно, щоб не бу­ло від­хи­лень. Всьо­го за про­е­ктом 24 се­кції, 11 із них уже го­то­ві, ще тре­ба 13 — зна­чить, 26 днів мі­ні­мум. Крім то­го, вста­нов­лю­ва­ти­му­ться роз­тяж­ки від ві­тру ста­ле­ви­ми ка­на­та­ми, що три­ва­ти­ме ти­ждень. При цьо­му тре­ба вра­хо­ву­ва­ти, що при по­ри­вах ві­тру біль­ше, ніж 9 ме­трів на се­кун­ду, бу­ді­вель­ні ро­бо­ти не про­во­дя­ться че­рез не­без­пе­ку для са­мих мон­та­жни­ків. Мі­ні­стер­ство ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки озву­чи­ло да­ту за­вер­ше­н­ня бу­ді­вель­них ро­біт на те­ле­ве­жі — се­ре­ди­на жов­тня, але я би по­пра­вив — по­ча­ток ли­сто­па­да. Крім то­го, за­вер­ше­н­ня бу­ді­вель­них ро­біт не бу­де збі­га­ти­ся у ча­сі з вве­де­н­ням в екс­плу­а­та­цію. Адже пі­сля спо­ру­дже­н­ня що­гли, по­чнуть вста­нов­лю­ва­ти і ре­транс­ля­цій­не обла­дна­н­ня — пе­ре­да­валь­ні ан­те­ни і па­не­лі, що займе приблизно ти­ждень. Але за­пу­сти­ти те­ле­ве­жу ма­є­мо то­чно до зи­ми, аби уни­кну­ти зи­мо­вої не­го­ди і пер­ших за­мо­роз­ків, що ускла­днять ро­бо­ту».

ФОТО ДМИ­ТРА БУХАНЦОВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.