«У вас бу­де ди­ти­на!»

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА. «День»

■ Ре­да­кція га­зе­ти «День» пе­ре­їха­ла до Свя­то­шин­сько­го ра­йо­ну май­же чо­ти­ри ро­ки то­му. Але но­ва ло­ка­ція до­сі не перестає да­ру­ва­ти нам ди­во­ви­жні зна­йом­ства та від­кри­т­тя...

За яки­хось 1000 кро­ків: спо­ча­тку 800 — до стан­ції ме­тро «Жи­то­мир­ська» і ще 200, по­вер­нув­ши на дру­го­му по­во­ро­ті пра­во­руч, — від нас на ве­ли­ко­му ме­та­ле­во­му ка­ча­ні ка­пу­сти спить брон­зо­ве ди­тин­ча.

■ Ця над­зви­чай­но сен­ти­мен­таль­на скуль­пту­ра з’яви­лась тут три з по­ло­ви­ною ро­ки то­му — 6 бе­ре­зня 2013 ро­ку.

У неї є дві на­зви. Офі­цій­на, яку їй да­ли ав­то­ри — акти­ві­сти проекту Kiev Fashion Park, які та­кож є ав­то­ра­ми ла­во­чок на Пей­за­жній алеї, — «У вас бу­де ди­ти­на». Та на­ро­дна. Мі­сце­ві на­зи­ва­ють її «Ка­пу­сто­чка».

■ По­ряд зі скуль­пту­рою — ме­ди­чна клі­ні­ка «Ілайя». Са­ме ця ком­па­нія, вла­сне, й про­фі­нан­су­ва­ла по­яву «Ка­пу­сто­чки» в Свя­то­шин­сько­му ра­йо­ні. Про­філь клі­ні­ки — ре­про­ду­ктив­на ме­ди­ци­на. Зу­стрі­ти по­друж­жя, яке мріє «зна­йти в ка­пу­сті» здо­ро­ву ди­ти­ну, тут мо­жна до­сить часто.

На церемонії офі­цій­но­го від­кри­т­тя скуль­пту­ри хтось із іні­ці­а­то­рів її по­яви ска­зав зі сце­ни, що «Ка­пу­сто­чка» вміє ви­ко­ну­ва­ти ба­жа­н­ня: по­трі­бно по­тер­ти брон­зо­ві сі­дни­чки ма­лю­ка, який спить на ка­ча­ні, і вже ско­ро мо­жна че­ка­ти поповнення в ро­ди­ні. І лю­ди по­ві­ри­ли. Труть актив­но. То­му що брон­зо­ва по­па по­мі­тно бли­ску­чі­ша від усі­єї скуль­пту­ри.

■ Як роз­по­ві­ла «Дню» ке­рів­ник проекту KIEV FASHION PARK Оле­на Зуб­ко­ва, скуль­пту­ра «У вас бу­де ди­ти­на» уні­каль­на тим, що пра­кти­чно ві­дра­зу зна­йшла сво­го ме­це­на­та. Фактично, не встиг скуль­птор на­ді­сла­ти до «бан­ку ідей» KIEV FASHION PARK свій твор­чий до­ро­бок, як вже зна­йшли­ся ті, хто за­хо­тів по­да­ру­ва­ти йо­го мі­сту.

Якось «ба­тько» «Ка­пу­сто­чки» — скуль­птор Дми­тро Ів — ішов по су­пер­мар­ке­ту і зу­стрів му­зу. Це бу­ла го­лов­ка зви­чай­ної брюс­сель­ської ка­пу­сти. «Ме­не як скуль­пто­ра за­ці­ка­ви­ла її чі­тка фа­кту­ра, всі ці про­жил­ки. І я по­ду­мав, що бу­ло б ці­ка­во по­пра­цю­ва­ти з та­кою фа­кту­рою в ма­те­рі­а­лі, а звер­ху на ка­пу­сту по­мі­сти­ти не­мов­ля», — при­га­дує в ко­мен­та­рі «Дню» Дми­тро.

■ Ав­то­ро­ві ві­до­мо, що лю­ди на­ді­ли­ли йо­го ро­бо­ту ма­гі­чни­ми вла­сти­во­стя­ми. Він вва­жає це ви­зна­н­ням. «Ме­ні як ав­то­ру над­зви­чай­но при­єм­но, що ро­бо­та на­бу­ла по­пу­ляр­но­сті у жи­те­лів мі­ста», — ка­же Дми­тро.

Скуль­птор зі­зна­є­ться, що збе­рі­гає вдо­ма ма­лень­ку ко­пію скуль­пту­ри «на згад­ку про ре­а­лі­зо­ва­ну ро­бо­ту».

■ Дми­тро Ів ро­дом із За­по­ріж­жя. За­кін­чив Хар­ків­ське дер­жав­не ху­до­жнє учи­ли­ще і

ЩОДЕННА ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА

Хар­ків­ську дер­жав­ну ака­де­мію ди­зай­ну та ми­стецтв. Жи­ве і пра­цює в Хар­ко­ві. Ба­га­то йо­го ро­біт сьо­го­дні — в при­ва­тних ко­ле­кці­ях як в Укра­ї­ні, так і за кор­до­ном — в Єв­ро­пі та Ро­сії. Во­се­ни ми­ну­ло­го ро­ку він став срі­бним при­зе­ром на Фе­сти­ва­лі су­ча­сно­го ми­сте­цтва у Лон­до­ні. «Для ме­не це ва­жли­ва по­дія», — го­во­рить Дми­тро.

Хар­ків’яни зна­ють зем­ля­ка як ав­то­ра «По­ці­лун­ку». Пам’ятник за­ко­ха­ним. ав­тор­ства Дми­тра Іви, — це та­ке со­бі «во­сьме ди­во» Хар­ко­ва, роз­та­шо­ва­не на пло­щі Ар­хі­те­кто­рів. Фо­то­се­сія на пло­щі дав­но ста­ла ледь не обов’яз­ко­вою для всіх пар, які від­ві­ду­ють мі­сто. Зав­дя­ки скуль­пту­рі «По­ці­лу­нок» пло­ща Ар­хі­те­кто­рів те­пер з’яв­ля­є­ться пра­кти­чно в усіх пу­тів­ни­ках і ту­ри­сти­чних бло­гах як най­більш ро­ман­ти­чне мі­сце в Хар­ко­ві.

■ Ро­бо­ти май­стра та­кож при­кра­ша­ють ву­ли­ці та­ких міст, як Бер­дянськ, Кор­ня­ко (Іта­лія), Біл­го­род (Ро­сія). Дми­тро Ів ба­га­то ча­су про­во­дить в Іта­лії, ви­ко­ну­ю­чи за­мов­ле­н­ня. Одне з них — пам’ятник у мі­сте­чку Кор­ня­ко (пів­ні­чні­ше Ве­не­ції) іта­лій­ським аль­пі­нам — пар­ти­за­нам, які во­ю­ва­ли про­ти фа­ши­зму. Та­кож май­стер за­па­тен­ту­вав кіль­ка вла­сних ви­на­хо­дів, які не ма­ють ана­ло­гів у сві­ті. Се­ред них — ма­кет хма­ро­чо­са, який при­вер­нув ува­гу на­слі­дно­го прин­ца Ду­баю, ві­до­мо­го сво­єю при­стра­стю до не­зви­чай­них і екс­цен­три­чних ар­хі­те­ктур­них рі­шень.

У Ки­є­ві ро­бо­ти Іви, окрім ті­єї, яка по­руч з ре­да­кці­єю га­зе­ти «День», мо­жна по­ба­чи­ти бі­ля Дні­пров­сько­го ра­йон­но­го РАГСУ (скуль­пту­ра «Ро­ма­шка») та в скве­рі в цен­трі Ки­є­ва бі­ля кі­но­те­а­тру «Укра­ї­на» (пам’ятник му­ра­сі). До ре­чі, брон­зо­ву му­ра­ху зав­ви­шки по­над два ме­три і ва­гою 200 кі­ло­грам скуль­птор при­свя­тив най­кра­щим ри­сам на­шо­го на­ціо­наль­но­го ха­ра­кте­ру укра­їн­ців. Ко­жен укра­ї­нець — тро­хи му­ра­ха, вва­жає Ів. На дум­ку май­стра, на­ша лю­ди­на так са­мо, як і ця ко­ма­ха, пра­цьо­ви­та, силь­на й на­ді­ле­на ін­те­ле­ктом, а при по­тре­бі зда­тна ра­зом із то­ва­ри­ша­ми за­хи­сти­ти своє жи­тло й від ве­ли­ко­го хи­жа­ка.

■ Усі ці ву­ли­чні скуль­пту­ри, які вже ста­ли улю­бле­ним мі­сцем для фо­то­гра­фу­ва­н­ня, з’яви­ли­ся зав­дя­ки проекту Kiev Fashion Park. Якщо ра­ні­ше ми­лі фі­гур­ки — як — то «Ло­шад­ка», «Ба­ле­ри­на», «За­ко­ха­ні лам­пи» — з’яв­ля­ли­ся ли­ше в цен­трі столиці, то остан­ні три ро­ки акти­ві­сти пра­цю­ють над « за­се­ле­н­ням » більш від­да­ле­них ра­йо­нів столиці.

«Бу­кваль­но мі­сяць то­му на на­бе­ре­жній Дні­пра від­бу­ло­ся від­кри­т­тя скуль­пту­ри «Яблу­ко» (ав­тор Ва­силь Та­тар­ський), — роз­по­від­ає ке­рів­ник проекту KIEV FASHION PARK Оле­на Зуб­ко­ва. Сьо­го­дні ми ра­зом із на­ши­ми укра­їн­ськи­ми ху­до­жни­ка­ми зби­ра­є­мо та ге­не­ру­є­мо ідеї но­вих по­да­рун­ків мі­сту. Що це бу­дуть за по­да­рун­ки та в яко­му зі скве­рів Ки­є­ва очі­ку­ва­ти їхньої по­яви, — не­хай за­ли­ши­ться сюр­при­зом».

Го­лов­ний ре­да­ктор Ла­ри­са IВШИНА

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.