Ештон КАРТЕР,

мі­ністр обо­ро­ни США:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Ро­сія діє не­стри­ма­но, зокре­ма, здій­сню­ю­чи агре­сію про­ти Укра­ї­ни, за­яв­ля­ю­чи при цьо­му, що бо­ї­ться за вла­сну жит­тє­зда­тність та май­бу­тнє, і це по­при те, що жо­дна на­ція — ані США, ані Ве­ли­ко­бри­та­нії — не пра­гне пе­ре­мог­ти Ро­сію або обме­жи­ти її по­тен­ці­ал. Ми про­ти­ді­я­ти­ме­мо спро­бам роз­хи­та­ти на­шу ко­ле­ктив­ну без­пе­ку і не за­ли­ши­мо без від­по­віді спро­би втру­ти­тись у де­мо­кра­ти­чний про­цес

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.