«Шов­ко­вий шлях від­був­ся»...

У Му­зеї сві­то­во­го ми­сте­цтва в Пе­кі­ні від­кри­то ви­став­ку ки­тай­ських ху­до­жни­ків, при­свя­че­ну Та­ра­со­ві Шев­чен­ку

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Дми­тро КРИВЦУН, Пе­кін, спе­ці­аль­но для «Дня»

УПе­кі­ні не­за­ба­ром від­кри­ють му­зей, при­свя­че­ний най­ві­до­мі­шо­му укра­їн­сько­му пи­сьмен­ни­ку Та­ра­со­ві Шев­чен­ку. Так, вам не при­ви­ді­ло­ся — в сто­ли­ці Ки­таю дій­сно бу­де від­кри­то куль­тур­ний за­клад, при­свя­че­ний Ко­бза­ре­ві. Та­кий один із най­го­лов­ні­ших ре­зуль­та­тів ки­тай­сько-укра­їн­ської куль­тур­ної спів­пра­ці, про який вже офіційно ого­ло­си­ли на ви­став­ці, при­свя­че­ній Та­ра­су Гри­го­ро­ви­чу і від­кри­тій ми­ну­лої су­бо­ти у Пе­кі­ні.

■ Да­на істо­рія бе­ре свій по­ча­ток у 2015 ро­ці, ко­ли у Ки­таї ви­ни­кла ідея ви­да­ти «Ко­бзар» Та­ра­са Шев­чен­ка ки­тай­ською. Пе­ре­кла­дом з укра­їн­ської зайняв­ся 73рі­чний Ге Ба­о­цю­ань, який спе­ці­аль­но для цьо­го на­віть ви­вчив укра­їн­ську мо­ву. Пі­зні­ше під час куль­тур­но­го спіл­ку­ва­н­ня ки­тай­ців із укра­їн­ця­ми ви­ни­кла ідея ство­ри­ти ілю­стра­ції до да­но­го пе­ре­кла­ду збір­ки вір­шів, які ма­ли на­ма­лю­ва­ти най­ви­да­тні­ші ки­тай­ські ху­до­жни­ки із Ака­де­мії жи­во­пи­су та ка­лі­гра­фії Ки­таю.

■ Се­ред них Цінь Лун — 79рі­чний пе­кін­ський ма­е­стро, ака­де­мік, який на­пи­сав порт­рет ко­бза­ря Оста­па Ве­ре­сая, ілю­стра­цію до «Ка­те­ри­ни». «Укра­їн­ську ха­тку у се­лі Мо­рин­ці» на­пи­сав ака­де­мік і най­ві­до­мі­ша зір­ка ки­тай­сько­го те­ле­ба­че­н­ня Дун Хао. Спи­сок іме­ни­тих ки­тай­ських ми­тців, які долучилися до про­е­кту, ве­ли­кий. Ку­ра­то­ром цьо­го про­це­су став ві­це­пре­зи­дент Ака­де­мії жи­во­пи­су та ка­лі­гра­фії Алан Юй. З сер­пня 2015 ро­ку де­ле­га­ція ки­тай­ських ху­до­жни­ків три­чі від­ві­да­ла Укра­ї­ну та у су­про­во­ді го­лов­но­го збе­рі­га­ча На­ціо­наль­но­го му­зею Та­ра­са Шев­чен­ка Юлії Ши­лен­ко по­бу­ва­ла в му­зе­ях, сла­ве­тних мі­сцях, пов’яза­них із Ко­бза­рем, а та­кож озна­йо­ми­лась із ілю­стра­ці­я­ми та зо­бра­же­н­ня­ми Та­ра­са Гри­го­ро­ви­ча. На­тхнен­ні жи­во­пи­сни­ми кра­є­ви­да­ми Укра­ї­ни, твор­чі­стю укра­їн­сько­го по­е­та, йо­го біо­гра­фі­єю, най­та­ла­но­ви­ті­ші ки­тай­ські ху­до­жни­ки під про­во­дом Ала­на Юя на­пи­са­ли свої ви­тво­ри — порт­ре­ти Шев­чен­ка, ілю­стра­ції до «Ко­бза­ря», укра­їн­ські пей­за­жі та іє­ро­глі­фи у рі­зних сти­лях ки­тай­ської ка­лі­гра­фії. І хо­ча оста­то­чно ви­да­ти кар­ти­ни у ви­гля­ді ілю­стра­цій у ки­тай­ській вер­сії «Ко­бза­ря» не вда­ло­ся, ор­га­ні­за­то­ри ви­рі­ши­ли про­ве­сти кіль­ка ви­ста­вок — спо­ча­тку в Укра­ї­ні, а по­тім у Пе­кі­ні. Тож на­ве­сні 2016 ро­ку пер­ша ви­став­ка від­бу­ла­ся у На­ціо­наль­но­му му­зеї Шев­чен­ка у Ки­є­ві, а в сер­пні — у Ка­не­ві на Чер­не­чій го­рі ( див. «День» 8 сер­пня, № 140).

■ До цьо­го про­е­кту та­кож до­лу­чив­ся тре­тій пре­зи­дент Укра­ї­ни Ві­ктор Ющен­ко, який на­дав для ви­став­ки у Пе­кі­ні укра­їн­ські тра­ди­цій­ні ру­шни­ки із осо­би­стої ко­ле­кції. «Близь­ко 10 мі­ся­ців то­му Алан Юй при­їхав до Укра­ї­ни, і хтось за­про­по­ну­вав йо­му зу­стрі­ти­ся зі мною, — роз­по­від­ає у ко­мен­та­рі « Дню » Ві­ктор Ющен­ко. — Я ска­зав, що бу­ло б ці­ка­во по­ди­ви­ти­ся очи­ма ки­тай­сько­го ху­до­жни­ка на Та­ра­са Гри­го­ро­ви­ча, на йо­го сві­то­гляд і на ге­ро­їв йо­го тво­рів. Ми го­во­ри­ли й про те, що до 200-річ­чя пи­сьмен­ни­ка тре­ба б пе­ре­ви­да­ти «Ко­бзар» 1954 ро­ку. Тож у нас на­бра­ло­ся ці­ле пор­тфо­ліо та ідея про­ве­сти ки­тай­ську ви­став­ку в Укра­ї­ні».

■ «У Ки­таї я мав зу­стрі­чі з еко­но­мі­чних, осві­тніх пи­тань, але па­ра­лель­но зу­стрів­ся із пре­зи­ден­та­ми трьох ху­до­жніх ака­де­мій КНР, із яки­ми ми до­мо­ви­ли­ся, що во­ни під­три­ма­ють цю іні­ці­а­ти­ву, гру­па ки­тай­ських ху­до­жни­ків при­їде до Укра­ї­ни, по­бу­де у ме­мо­рі­аль­них мі­сцях Та­ра­са Гри­го­ро­ви­ча, на йо­го мо­ги­лі, у му­зе­ях і про­тя­гом мі- ся­ця зро­бить ро­бо­ти, при­свя­че­ні по­е­то­ві, — про­дов­жує Ві­ктор Ан­дрі­йо­вич. — І якщо ця ча­сти­на вда­сться, во­ни зро­блять ви­став­ку у На­ціо­наль­но­му му­зеї Шев­чен­ка, а звід­ти по­вер­ну­ться на­зад, і ми зро­би­мо ви­став­ку вже у Ки­таї разом із ки­тай­ськи­ми ро­бо­та­ми, до­дав­ши укра­їн­ське оздо­бле­н­ня. Та­ким чи­ном ко­ло за­мкну­ло­ся, і все це вда­ло­ся ду­же гар­но».

■ І от 10 ве­ре­сня у са­мо­му цен­трі Пе­кі­ну у гран­діо­зній бу­дів­лі Му­зею сві­то­во­го ми­сте­цтва від­бу­ло­ся одра­зу дві зна­мен­ні по­дії під за­галь­ною на­звою «По­до­рож Шов­ко­вим шля­хом». Їх від­кри­т­тя бу­ло при­свя­че­но 20-річ­чю за­сну­ва­н­ня Ки­тай­ської асо­ці­а­ції ко­ле­кціо­не­рів, яка ста­ла спон­со­ром да­но­го за­хо­ду. У му­зеї бу­ло представлено дві екс­по­зи­ції. Пер­ша — «Нев’яну­ча сла­ва. Ви­став­ка на честь сла­ве­тно­го Ко­бза­ря Та­ра­са Шев­чен­ка», на якій тво­ри ки­тай­ських ху­до­жни­ків бу­ло ви­тон­че­но і гар­мо­ній­но оздо­бле­но ру­шни­ка­ми Ві­кто­ра Ющен­ка. Дру­га екс­по­зи­ція — «Без­край­ні рі­ки і го­ри» одно­го з най­ві­до­мі­ших ки­тай­ських ми­тців Лі Ге­на, який та­кож взяв участь у під­го­тов­ці ілю­стра­цій до «Ко­бза­ря». Лі Ген є ди­ре­кто­ром Асо­ці­а­ції ми­стецтв у Ки­таї, і йо­го ім’я є ві­до­мим в усьо­му сві­ті.

■ На від­крит­ті екс­по­зи­ції Укра­ї­ну пред­став­ля­ли Ві­ктор Ющен­ко, по­сол Укра­ї­ни у КНР Олег Дьо­мін із дру­жи­ною, ке­рів­ник На­ціо­наль­ної ака­де­мії обра­зо­твор­чо­го ми­сте­цтва Остап Ко­валь­чук, го­лов­ний збе­рі­гач На­ціо­наль­но­го му­зею ім. Т.Шев­чен­ка Юлія Ши­лен­ко, а та­кож за­снов­ник Му­зею «Ко­за­цькі зем­лі Укра­ї­ни » Во­ло­ди­мир Не­дяк. З ки­тай­сько­го бо­ку, окрім ху­до­жни­ків, бу­ли при­су­тні го­ло­ва Асо­ці- ації ко­ле­кціо­не­рів Ки­таю Ло Бо­дзянь, за­сту­пник го­ло­ви Ки­тай­ської на­ціо­наль­ної ака­де­мії жи­во­пи­су Лу Юй­шунь, про­фе­сор Ін­сти­ту­ту обра­зо­твор­чо­го ми­сте­цтва при Уні­вер­си­те­ті Цин­хуа Ван Юй­лян і ба­га­то ін­ших. Ве­ду­чим за­хо­ду був ві­до­мий ки­тай­ський те­ле­ве­ду­чий Дун Хао.

■ «Якщо го­во­ри­ти про мі­сце, яке по­сі­дає Шев­чен­ко в сер­цях укра­їн­ців, то для них це Ге­рой, — за­зна­чив Дун Хао. — Та­рас Шев­чен­ко є одним із тих, хто по­ро­див укра­їн­ську куль­ту­ру, то­му ми за­про­си­ли всіх на ви­став­ку, при­свя­че­ну цій ви­да­тній лю­ди­ні, у му­зей «Мі­ле­ні­ум», аби по­зна­йо­ми­ти­ся з нею по­ближ­че. І йо­го ду­ша за­ли­ша­є­ться з на­ми, у на­ших сер­цях, хо­ча він сам вже не тут».

■ «На­шій асо­ці­а­ції ви­пов­ню­є­ться 20 ро­ків, то­му щоб за­фі­ксу­ва­ти цю да­ту, ми ви­рі­ши­ли вті­ли­ти кіль­ка про­е­ктів і тра­ди­цій­но від­кри­ва­є­мо дві по­дії, — за­зна­чив го­ло­ва Асо­ці­а­ції ко­ле­кціо­не­рів Ки­таю Ло Бо­дзянь. — Ви­став­ка під на­звою «Нев’яну­ча сла­ва» на честь сла­ве­тно­го Ко­бза­ря Та­ра­са Шев­чен­ка зі­бра­ла ро­бо­ти багатьох най­ві­до­мі­ших ки­тай­ських ху­до­жни­ків, які змо­гли увійти у сер­це Ко­бза­ря, від­тво­ри­ти йо­го жит­тє­вий шлях і до­не­сти це до ки­тай­ських гля­да­чів. Ду­же ра­дий, що ми по­ба­чи­ли й тра­ди­цій­не укра­їн­ське тка­цьке ми­сте­цтво». Як по­ді­лив­ся Бо­дзянь, «ще у 20-х рр. ХХ ст. твор­чість Шев­чен­ка бу­ла до­не­се­на до ки­тай­сько­го гля­да­ча, і є біль­ше 40 ки­тай­ських пе­ре­кла­да­чів та вче­них, які пе­ре­кла­да­ли йо­го тво­ри». «У 50-х рр. ува­гу ки­тай­ців осо­бли­во при­вер­ну­ли до сла­ве­тно­го укра­їн­сько­го Ко­бза­ря. І сьо­го­дні ми ба­чи­мо кар­ти­ни більш ніж 30 ки­тай­ських ми­тців, які від­тво­ри­ли жи­т­тя Шев­чен­ка, щоб під­три­ма­ти дру­жбу укра­їн­ської та ки­тай­ської на­цій», — за­зна­чив го­ло­ва Асо­ці­а­ції ко­ле­кціо­не­рів Ки­таю.

■ Під час офі­цій­но­го за­хо­ду сло­во взяв і по­сол Укра­ї­ни в КНР Олег Дьо­мін: «На мою дум­ку, ко­ле­кціо­не­ри — це ті лю­ди, які зби­ра­ють і збе­рі­га­ють тра­ди­ції, які до­но­сять пре­кра­сне до су­ча­сни­ків і збе­рі­га­ють йо­го для по­том­ків. І пре­кра­сно, що са­ме за­раз, ко­ли ми свя­тку­є­мо 25-річ­чя не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни, ми ма­є­мо мо­жли­вість отри­ма­ти та­кий по­да­ру­нок від на­ших ки­тай­ських дру­зів. Са­ме ідея по­гля­ну­ти на Укра­ї­ну очи­ма ки­тай­ських ху­до­жни­ків, ви­ра­зи­ти її істо­рію і осо­бли­во твор­чість її ви­да­тно­го си­на Та­ра­са Шев­чен­ка ля­гла в осно­ву цьо­го про­е­кту».

Пі­зні­ше у ко­мен­та­рі пан по­сол роз­по­вів «Дню» про більш ши­ро­кий кон­текст ці­єї фо­то­ви­став­ки, а са­ме про Шов­ко­вий шлях, ча­сти­ною яко­го ни­ні є Укра­ї­на.

■ «Шов­ко­вий шлях, про який ки­тай­ці на­га­да­ли всьо­му сві­ту, — не тіль­ки еко­но­мі­чний, а й куль­тур­ний, — за­зна­чив пан Дьо­мін. — Пе­ре­тік куль­тур, мо­жли­во, на­віть ор­на­мен­тів, які ми ба­чи­мо сьо­го­дні, від­був­ся зав­дя­ки ци­ві­лі­за­цій­но­му обмі­ну між кра­ї­на­ми. Сьо­го­дні те, що від­бу­ва­є­ться у на­ших дво­сто­рон­ніх від­но­си­нах із Ки­та­єм, ду­же до­бре впи­су­є­ться у цей на­пря­мок на­ро­дної, куль­тур­ної ди­пло­ма­тії, яка по­єд­нує вза­єм­ний ін­те­рес на­ших кра­їн і на­дає ін­стру­мен­ти, щоб цей ін­те­рес пра­цю­вав».

На за­кін­че­н­ня сло­во взяв про­ре­ктор На­ціо­наль­ної ака­де­мії обра­зо­твор­чо­го ми­сте­цтва та ар­хі­те­кту­ри Укра­ї­ни Остап Ко­валь­чук, який по­дя­ку­вав всім при­че­тним до ор­га­ні­за­ції да­но­го про­е­кту.

■ «Шов­ко­вий шлях від­був­ся. Бо як Шов­ко­вим шля­хом їхав віз із Ки­таю до Укра­ї­ни, так сьо­го­дні ми по­ба­чи­ли, як най­кра­щі укра­їн­ські істо­ри­чні тка­ни­ни при­їха­ли до Ки­таю, — за­зна­чив пан Остап. — Цьо­го ро­ку в най­кра­щих ви­став­ко­вих за­лах Укра­ї­ни, які ма­ють ста­тус на­ціо­наль­них, від­бу­ло­ся шість ви­ста­вок Ки­тай­ської ака­де­мії жи­во­пи­су і ка­лі­гра­фії. А Та­ра­со­ва го­ра у Ка­не­ві, де від­бу­ла­ся ви­став­ка, при­свя­че­на Шев­чен­ко­ві, — це для укра­їн­ців май­же те са­ме, що для ки­тай­ців мо­ги­ла Кон­фу­ція у Цюй­фу».

■ Пан Ко­валь­чук на­го­ло­сив, що ви­став­ка у Пе­кі­ні є куль­мі­на­ці­єю, але не за­кін­че­н­ням куль­тур­ної спів­пра­ці між КНР та Укра­ї­ною. «Сьо­го­дні за спри­я­н­ня па­на Лі Ге­на на осно­ві йо­го ака­де­мії у Пе­кі­ні за­по­ча­тко­ва­но му­зей Та­ра­са Шев­чен­ка у Ки­тай­ській На­ро­дній Ре­спу­блі­ці, — за­зна­чив він. — Всі до­стой­ни­ки, зокре­ма й пре­зи­дент Укра­ї­ни, ввій­дуть до ко­мі­те­ту, який ке­ру­ва­ти­ме цим му­зе­єм, всі укра­їн­ські та ки­тай­ські ор­га­ні­за­ції ма­ти­муть там сво­їх пред­став­ни­ків. Честь очо­лю­ва­ти цей му­зей пан Лі Ген та йо­го ко­ле­ги на­да­ли ві­це-пре­зи­ден­ту Ака­де­мії жи­во­пи­су і ка­лі­гра­фії па­ну Юй Ген Ху­ею (Ала­ну Юю). За цей пе­рі­од Юй став дру­гом усіх ки­тай­ських та укра­їн­ських ху­до­жни­ків. Му­зей по­ви­нен ма­ти свою ко­ле­кцію, то­му всі най­кра­щі тво­ри да­ної ви­став­ки увій­дуть до ко­ле­кції цьо­го му­зею».

■ Тож но­во­при­зна­че­ний ди­ре­ктор Му­зею Та­ра­са Шев­чен­ка у Пе­кі­ні Алан Юй отри­мав ра­ри­те­тну книгу про Ко­бза­ря, зро­бле­ну ве­ли­ким укра­їн­ським ху­до­жни­ком та ака­де­мі­ком Ми­ко­лою Сто­ро­жен­ком. Сим­во­лі­чно, що цю книж­ку йо­му пе­ре­да­ла уче­ни­ця Сто­ро­жен­ка — ки­та­ян­ка, ви­пу­скни­ця Ки­їв­ської ака­де­мії ми­сте­цтва на ім’я Чен, яка за­раз ви­кла­дає у Пе­кі­ні. Цим по­да­рун­ком бу­ло за­по­ча­тко­ва­но пер­шу ко­ле­кцію му­зею іме­ні Шев­чен­ка у Пе­кі­ні.

ФОТОРЕПРОДУКЦІЯ РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФОТО АВТОРА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.