«Ми – на­ре­че­на з ба­га­тою спад­щи­ною!»

До 20-річ­чя на­шо­го ви­да­н­ня ми під­го­ту­ва­ли не­ймо­вір­ний по­да­ру­нок — скри­ню скар­бів «Дня»...

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

«Му­дра го­спо­ди­ня, ко­ли пов­на скри­ня» — ствер­джує на­ро­дна му­дрість. Тож уявіть, як зра­ді­ли спів­ро­бі­тни­ки на­шої ре­да­кції, ко­ли вчо­ра до нас при­їха­ла скринь­ка скар­бів, ство­ре­на до 20-річ­чя «Дня». Го­лов­ний ре­да­ктор ви­да­н­ня Ла­ри­са Ів­ши­на на­га­дує: «Ми зав­жди від­зна­ча­є­мо по­яву но­во­го кіль­ця на на­шо­му де­ре­ві тим, що ви­хо­ди­мо на но­ву схо­дин­ку».

Сьо­го­дні укра­їн­цям по­трі­бні про­сті при­во­ди для ра­до­сті — щоб лег­ше до­ла­ти ви­кли­ки, з яки­ми во­ни що­дня сти­ка­ю­ться. І ми хо­че­мо, щоб ця скринь­ка ста­ла та­ким дже­ре­лом ра­до­сті. Спо­ді­ва­є­мо­ся, нам вда­сться до­ся­гну­ти ме­ти, адже зміст на­шо­го да­рун­ка над­зви­чай­ний! На­сам­пе­ред, йде­ться про 100 ли­сті­вок: 30 кра­щих сві­тлин на­шо­го фо­то­кон­кур­су, 25 ка­ри­ка­тур Ана­то­лія Ка­зан­сько­го і п’ ять — Ві­кто­ра Бо­го­ра­да, 15 кра­щих ма­люн­ків «Дня» і 15 — при­свя­че­них «Мар­шру­ту №1» на­шої ху­до­жни­ці Ан­ни Гав­ри­люк, а ще — де­сять зна­ко­вих пер­ших шпальт газети.

До­дай­те до цьо­го «ко­ро­лів­ський» олі­вець (з, вла­сне, ко­ро­ною та по­ба­жа­н­ням від Ла­ри­си Ів­ши­ної), моль­берт і... на­сі­н­ня чор­но­брив­ців з се­ла На­гу­є­ви­чі. Остан­ній ком­по­нент на­шої скринь­ки має осо­бли­вий зміст: на­сі­н­ня, зі­бра­не в му­зеї-са­ди­бі Іва­на Фран­ка 2016 ро­ку, ко­ли Укра­ї­на від­зна­чає 160-річ­чя Ка­ме­ня­ра. На мі­ше­чку з на­сі­н­ням на­пис: «По­сі­є­мо — зій­де!» — під та­ким га­слом ми пра­цю­є­мо. До ре­чі, на­ші чи­та­чі Ан­дрій і Га­ли­на Яцен­ки за­зна­ча­ли, що не­дар­ма два юві­леї — Фран­ка і наш— спів­па­ли у ча­сі, адже «га­зе­та «День» змо­гла ста­ти тою які­сною, у Фран­ко­во­му ро­зу­мін­ні, га­зе­тою, мо­дель якої він ви­ма­лю­вав у сво­їй пу­блі­ци­сти­ці».

«Ми — на­ре­че­на з ба­га­тою спад­щи­ною! — усмі­ха­є­ться Ла­ри­са Ів­ши­на. — Ми ці­ну­є­мо на­ших по­пе­ре­дни­ків, а та­кож про­дов­жу­є­мо і мо­дер­ні­зу­є­мо їхні тра­ди­ції. Ана­то­лій Ка­зан­ський, на­ш­улю­бле­ний ху­до­жник-ка­ри­ка­ту­рист, був ва­жли­вою під­трим­кою для ме­не у пер­ший рік у га­зе­ті. «День» ча­сто штор­ми­ло, бо на­ших жур­на­лі­стів зва­блю­ва­ли, пе­ре­ку­по­ву­ва­ли... І ко­ли ду­же ба­га­то лю­дей пі­шло, а Ана­то­лій Ка­зан­ський за­ли­шив­ся — хо­ча йо­го тя­гну­ли най­біль­ше, я по­ба­чи­ла, що він у ме­не по­ві­рив, і це да­ло ме­ні ба­га­то си­ли » . Олі­вець у на­шій скринь­ці — ще одне на­га­ду­ва­н­ня про Ана­то­лія Ка­зан­сько­го, який без­до­ган­но во­ло­дів цим ін­стру­мен­том.

Скри­ня скар­бів «Дня» ство­рю­ва­лась у де­кіль­ка ета­пів, адже ві­ді­бра­ти кра­ще зі ство­ре­но­го за 20 ро­ків над­зви­чай­но важ­ко. «Ду­же хо­ті­лось, щоб ця скринь­ка бу­ла без­роз­мір­ною і ми б по­мі­сти­ли ту­ди яко­мо­га біль­ше всьо­го, — зі­зна­є­ться ди­ре­ктор агент­ства мар­ке­тин­гу Яро­сла­ва Ятчен­ко. — До то­го ж ці скар­би бу­ло важливо пра­виль­но офор­ми­ти. Га­даю, нам все вда­ло­ся, на­ша скри­ня ра­ду­ва­ти­ме лю­дей. Че­сно, я бу­ла б ща­сли­ва отри­ма­ти та­кий уні­вер­саль­ний, стиль­ний і змі­стов­ний по­да­ру­нок». Важливо, що цей про­ект вті­ли­ли у жи­т­тя за під­трим­ки на­ших дру­зів: бла­го­дій­но­го фон­ду спри­я­н­ня іні­ці­а­ти­вам газети «День», зокре­ма де­пу­та­та Ки­їв­ра­ди Ган­ни Сви­ри­ден­ко, та ви­дав­ни­чо­го до­му «АДЕФ-УКРА­Ї­НА».

Між ін­шим, не всі спів­ро­бі­тни­ки «Дня» зна­ли про на­шсюр­приз. Вра­же­н­ня­ми від скринь­ки по­ді­лив­ся ко­ре­спон­дент від­ді­лу по­лі­ти­ки Ва­лен­тин Торба: «З ма­ло­го по­чи­на­є­ться ве­ли­ке. Якщо на­сі­н­ня жит­тє­дай­не, з ньо­го на­ро­ди­ться де­ре­во, лю­ди­на, дер­жа­ва. Скіль­ки б не то­пта­ли укра­їн­ську зем­лю оку­пан­ти, на­ція від­ро­джу­ва­лась, адже в на­шій кро­ві ге­не­ти­чний код пам’яті. Зна­ти свою істо­рію — озна­чає збе­рег­ти цю пам’ять, а от­же свій рід, свій на­род. В скринь­ці «Дня» — не про­сто на­бір аксе­су­а­рів і ли­сті­вок. У ній образ мі­сії «Дня», яку на­ша га­зе­та несе вже 20 ро­ків».

Важ­ко уяви­ти на­шпо­да­ру­нок у всіх де­та­лях. Втім, це той ви­па­док, ко­ли кра­ще не на­пру­жу­ва­ти фан­та­зію, а за­мо­ви­ти на­шу скри­ню і про­сто оці­ни­ти її на­жи­во. Зро­би­ти це мо­жна у ма­га­зи­ні на на­шо­му сай­ті або за­те­ле­фо­ну­вав­ши до від­ді­лу ре­а­лі­за­ції: (044) 303-96-23. Та­кож при­дба­ти скринь­ку мо­жна бу­де під час Форуму ви­дав­ців у Льво­ві, який три­ва­ти­ме з 15 по 18 ве­ре­сня, на стен­ді «Дня» №306.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.