Чи ви­йде з ті­ні пар­ла­мент Бі­ло­ру­сі?

Ек­сперт: при­су­тність на­віть одно­го опо­зи­ціо­не­ра в Па­ла­ті пред­став­ни­ків ро­бить про­зо­ри­ми схе­ми її фун­кціо­ну­ва­н­ня

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

До пар­ла­мен­ту Бі­ло­ру­сі впер­ше за остан­ні 20 ро­ків про­йшли опо­зи­цій­ні по­лі­ти­ки. Згі­дно з ре­зуль­та­та­ми ви­бо­рів, які від­бу­ли­ся ми­ну­лої не­ді­лі, мі­сце в Па­ла­ті пред­став­ни­ків здо­бу­ла Ган­на Ко­но­па­цька, пред­став­ни­ця опо­зи­цій­ної Об’єд­на­ної гро­ма­дян­ської пар­тії. Окрім то­го, до пар­ла­мен­ту про­йшла не­за­ле­жна кан­ди­да­тка Оле­на Ані­сім, яка є за­сту­пни­ком го­ло­ви «То­ва­ри­ства бі­ло­ру­ської мо­ви». Остан­ні 16 ро­ків всі 110 місць у Па­ла­ті пред­став­ни­ків на­ле­жа­ли при­бі­чни­кам по­лі­ти­ки пре­зи­ден­та кра­ї­ни Оле­ксан­дра Лу­ка­шен­ка.

«День» звер­нув­ся до бі­ло­ру­сько­го по­лі­то­ло­га Ві­кто­ра МАРТИНОВИЧА з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти ре­зуль­та­ти ви­бо­рів і роз­по­ві­сти, які на­дії мо­же по­кла­да­ти бі­ло­ру­ське су­спіль­ство на двох опо­зи­ціо­не­рів, що по­тра­пи­ли до пар­ла­мен­ту.

— Вла­да про­сто хо­че, аби ви­бо­ри бу­ло ви­зна­но, і одно­ча­сно хо­че, аби ви­бо­рів у вар­ті­сно­му сен­сі цьо­го сло­ва не бу­ло. І як жер­тов­но­го ба­ран­чи­ка обра­но два крі­сла в пар­ла­мен­ті. Я зди­во­ва­ний, че­сно ска­жу, то­му що на­яв­ність на­віть одно­го опо­зи­ціо­не­ра в Па­ла­ті пред­став­ни­ків ро­бить про­зо­ри­ми схе­ми її фун­кціо­ну­ва­н­ня. Я не че­кав, що Ані­сім чи яко­гось ін­шо­го пред­став­ни­ка допу­стять до Па­ла­ти пред­став­ни­ків.

Впер­то хо­дять чу­тки про те, що БДІПЛ ОБСЕ го­ту­є­ться ви­да­ти й озву­чи­ти ней­траль­ний ви­сно­вок що­до цих ви­бо­рів. І бу­де гір­ко, то­му що на­справ­ді ви­бо­ри бу­ли, оче­ви­дно, та­ки­ми са­ми­ми, як і по­пе­ре­дні.

Чи за­до­во­ле­ний я, що за під­сум­ка­ми та­ких ви­бо­рів два умов­ні опо­зи­ціо­не­ри з’яви­ли­ся в пар­ла­мен­ті? Рад­ше ні, то­му що цих лю­дей, най­імо­вір­ні­ше, не ви­бра­ли, а во­ни про­йшли ту­ди за яко­юсь кво­тою. І та­ким чи­ном во­ни на­че при­ста­ють на де­які пра­ви­ла гри. Ме­ні зда­є­ться, що це не той спо­сіб, у який по­трі­бно пе­ре­ма­га­ти.

З дру­го­го бо­ку, ме­ні як бі­ло­ру­сько­му па­трі­о­то­ві при­єм­но, що бі­ло­ру­ська мо­ва те­пер бу­де пред­став­ле­на в Па­ла­ті пред­став­ни­ків «То­ва­ри­ством бі­ло­ру­ської мо­ви» (ТБМ).

— Ке­рів­ник ви­кон­ко­му СНД Сер­гій Ле­бе­дєв за­явив, що ба­га­то за­хі­дних спо­сте­рі­га­чів пра­цю­ють за по­двій­ни­ми стан­дар­та­ми, кри­ти­ку­ють Бі­ло­русь за до­стро­ко­ве го­ло­су­ва­н­ня, але не ла­ють США. Що ви ска­же­те про бі­ло­ру­ську пра­кти­ку до­стро­ко­во­го го­ло­су­ва­н­ня?

— Річ у тім, що Ро­сія зав­жди ви­знає ви­бо­ри в Бі­ло­ру­сі че­сни­ми і спра­ве­дли­ви­ми. Во­на один з тих пар­тне­рів, які ро­зу­мі­ють ці пра­ви­ла гри, які тут вста­нов­ле­но. Що­до по­пе­ре­дньо­го го­ло­су­ва­н­ня, то цю схе­му тре­ба за­бо­ро­ня­ти. Ко­ли за офі­цій­ни­ми да­ни­ми тре­ти­на кра­ї­ни го­ло­сує до­стро­ко­во, то на­ві­що це на­зи­ва­ти ви­бо­ра­ми. Да­вай­те ми зро­би­мо ви­бо­ри про­це­сом, який за­ймає рік, аби спо­сте­рі­га­чі не мо­гли про­кон­тро­лю­ва­ти ур­ну. Ця схе­ма по­ча­ла де­да­лі шир­ше за­сто­со­ву­ва­ти­ся з 1995 ро­ку, і у зв’яз­ку з цим низ­ка по­лі­ти­ків ви­слов­лює сум­ні­ви, що го­ло­си в прин­ци­пі під­ра­хо­ву­ю­ться. На їхню дум­ку, про­то­кол, який го­ту­є­ться за ці дні до основ­но­го дня го­ло­су­ва­н­ня, ви­ко­ри­сто­ву­є­ться за­для то­го, щоб вки­ну­ти по­трі­бну кіль­кість бю­ле­те­нів, за­без­пе­чив­ши та­ким чи­ном від­по­від­ність да­ним під­сум­ко­во­го про­то­ко­лу, не­за­ле­жно від то­го, що мі­сти­ться в ур­нах. Адже на­віть по­ди­ви­ти­ся, як під­ра­хо­ву­ю­ться го­ло­си, не да­ють. У на­ших ЗМІ мо­жна по­чи­та­ти ба­га­то істо­рій, як спо­сте­рі­га­чів про­сто не допу­сти­ли на діль- ни­цю під час під­ра­хун­ку го­ло­сів. Це не ви­бо­ри, на­справ­ді ви­бо­ри, це ко­ли спо­сте­рі­га­чі при­су­тні під час під­ра­хун­ку го­ло­сів, ко­ли чле­ни під­ні­ма­ють ко­жен бю­ле­тень і вго­лос на­зи­ва­ють, за ко­го він. Я б че­кав ске­пти­чно­го чи ней­траль­но-не­га­тив­но­го ви­снов­ку БДІПЛ що­до цих ви­бо­рів.

— Чо­му до пар­ла­мен­ту не по­тра­пи­ли лі­де­ри бі­ло­ру­ської опо­зи­ції?

— Від об’єд­на­ної гро­ма­дян­ської пар­тії (ОГП) до пар­ла­мен­ту по­тра­пи­ла Ко­но­па­цька. Це до­сить мо­ло­да жін­ка, яка не має та­ких рис і по­лі­ти­чно­го до­сві­ду, як лі­дер ОГП. Ду­маю, як­би Ана­то­лій Ля­бедь­ка ви­явив­ся в Па­ла­ті пред­став­ни­ків, то він до­сить швид­ко по­чав би го­во­ри­ти про те, як пра­цює цей ор­ган вла­ди.

Ко­но­па­цька і Ані­сім — два опо­зи­ціо­не­ри, які ви­кли­ка­ють сим­па­тії, але, на мій по­гляд, во­ни не є ре­аль­ни­ми по­лі­ти­ка­ми, зда­тни­ми всту­па­ти в су­пе­ре­чку, ви­сту­па­ти на те­ле­ба­чен­ні. Во­че­видь, то­му во­ни їх обра­ли до пар­ла­мен­ту. Окрім то­го, остан­ні пів­ро­ку всі ба­чи­ли кон­стру­ктив­ну опо­зи­цію в ру­сі «Ка­жи прав­ду». І всі че­ка­ли, що до пар­ла­мен­ту прой­де двоє пред­став­ни­ків від цьо­го ру­ху, але цьо­го не ста­ло­ся.

— Чо­го слід очі­ку­ва­ти від двох опо­зи­ціо­не­рів, чи ста­не для них пар­ла­мент май­дан­чи­ком, з яко­го во­ни до­но­си­ти­муть по­зи­цію, аль­тер­на­тив­ну дер­жав­ній?

—Я б че­кав від Оле­ни Ані­сім, що во­на змо­же де­кри­мі­на­лі­зу­ва­ти і да­лі бі­ло­ру­ську мо­ву й куль­ту­ру. Я че­ка­ти­му, що во­ни сво­єю при­су­тні­стю в пар­ла­мен­ті по­вер­нуть куль­ту­ру обго­во­ре­н­ня за­ко­нів. У нас на се­сії ухва­лю­ю­ться со­тні за­ко­но­про­е­ктів. І в се­ре­дньо­му на обго­во­ре­н­ня за­ко­но­про­е­кту йде дві-три хви­ли­ни. На­яв­ність двох цих пер­сон, пред­став­ни­ка ОГП і ТБМ, обі­цяє по­вер­ну­ти обго­во­ре­н­ня за­ко­нів, су­пе­ре­чки що­до за­ко­нів.

Час від ча­су у нас ухва­лю­ю­ться за­ко­ни, від яких про­сто очі на ло­ба лі­зуть в пла­ні жорс­тко­сті і не­аде­ква­тно­сті. На­при­клад, па­кет по­пра­вок до існу­ю­чо­го за­ко­но­дав­ства, що­до дар­мо­їдів. У всіх кра­ї­нах сві­ту без­ро­бі­тні ма­ють пра­во отри­му­ва­ти якусь під­трим­ку від дер­жа­ви, про­те ли­ше в Бі­ло­ру­сі без­ро­бі­тні зо­бов’яза­ні пла­ти­ти дер­жа­ві по­да­ток за те, що во­ни не ма­ють ро­бо­ти. Та­ким чи­ном мін­со­цпра­ці та ін­ші со­ці­аль­ні ві­дом­ства на­ма­га­ю­ться бо­ро­ти­ся із спли­ва­н­ням у тінь бі­ло­ру­ських до­хо­дів. Але де-фа­кто це ма­я­чня, обго­во­ре­н­ня цьо­го за­ко­ну вла­сне не бу­ло. Спо­ді­ва­ю­ся, що Ко­но­па­цька в пар­ла­мен­ті вла­штує хо­ча б якесь шоу, аби ав­то­ри та­ких за­ко­но­дав­чих іні­ці­а­тив за­ми­слю­ва­ли­ся над тим, як це спри­йма­є­ться. Не знаю, чи вда­сться двом опо­зи­ціо­не­рам ре­аль­но роз­хи­та­ти си­ту­а­цію, як це бу­ло в нас, ко­ли в Па­ла­ті пред­став­ни­ків бу­ла пар­ла­мент­ська гру­па «Ре­спу­блік», що скла­да­є­ться зі спортс­ме­на, ко­ли­шньо­го ге­не­ра­ла, двох юри­стів. Ось ця че­твір­ка при­му­дря­ла­ся змі­ни­ти си­ту­а­цію, ви­су­ва­ю­чи зу­стрі­чні іні­ці­а­ти­ви. То­ді на за­сі­да­н­ня пар­ла­мен­ту бу­ло ці­ка­во хо­ди­ти і ди­ви­ти­ся. За­раз за­сі­да­н­ня пар­ла­мен­ту Бі­ло­ру­сі не транс­лю­є­ться. Усе це від­бу­ва­є­ться в упо­віль­не­но­му ре­жи­мі в ті­ні. Спо­ді­ва­ю­ся, що пар­ла­мент тро­хи з ті­ні ви­йде і ста­не ви­дно, що там від­бу­ва­є­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.