Майя КОСЬЯНЧИЧ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

прес-се­кре­тар Зов­ні­шньої ди­пло­ма­ти­чної слу­жби ЄС:

Спо­сте­ре­жна мі­сія ОБСЄ / БДІПЛ, яка вже роз­по­ча­ла свою ро­бо­ту в РФ, не здій­сню­ва­ти­ме будь-якої ді­яль­но­сті на не­за­кон­но ане­ксо­ва­ній те­ри­то­рії Кри­му і Се­ва­сто­по­ля. Ми не ви­зна­є­мо не­за­кон­ної ане­ксії Кри­му й під­три­му­є­мо те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність та су­ве­ре­ні­тет Укра­ї­ни, і всі на­ші дії йдуть у цьо­му на­прям­ку

(УНІАН)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.