«Зо­ло­та» Па­ра­о­лім­пі­а­да – у роз­па­лі

Вран­ці 12 ве­ре­сня збір­на Укра­ї­ни по­сі­ла на зма­га­н­нях у Ріо тре­тє мі­сце

Den (Ukrainian) - - День України - Пі­дго­ту­ва­ла Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

На той час на­ші атле­ти здо­бу­ли 49 на­го­род: 18 зо­ло­тих, 13 срі­бних та 18 брон­зо­вих ме­да­лей. І це — ли­ше се­ре­ди­на зма­гань: XV Лі­тні Па­ра­о­лім­пій­ські ігри три­ва­ти­муть у бра­зиль­сько­му Ріо-де­Жа­ней­ро до 18 ве­ре­сня.

Уні­каль­ний ви­па­док: укра­ї­нець Оле­ксій Фе­ди­на та спортс­мен із Узбе­ки­ста­ну Фір­давс­бек Му­са­бе­ков одер­жа­ли по зо­ло­тій ме­да­лі ко­жен у за­пли­ві на 100 ме­трів бра­сом, по­ві­дом­ляє прес­слу­жба На­ціо­наль­но­го ко­мі­те­ту спор­ту ін­ва­лі­дів Укра­ї­ни. Па­ра­о­лім­пій­ці по­ка­за­ли одна­ко­вий час — 1:04.94, це є сві­то­вим ре­кор­дом. Це вже п’яте па­ра­о­лім­пій­ське зо­ло­то в кар’ єрі Фе­ди­ни. А от узбе­цький спортс­мен де­бю­ту­вав на та­ких між­на­ро­дних зма­га­н­нях. Біль­ше то­го, йо­го « зо­ло­то » — пер­ше в істо­рії уча­сті на Па­ра­о­лім­пі­а­ді Узбе­ки­ста­ну, роз­по­від­а­ють на сай­ті Мі­жна­ро­дно­го па­ра-олім­пій­сько­го ко­мі­те­ту.

Спра­вив силь­не вра­же­н­ня й ви­ступ на­ших спортс­ме­нів на ди­стан­ції 200 ме­трів ком­пле­ксним пла­ва­н­ням — усі при­зо­ві мі­сця по­сі­ли укра­їн­ці! При­чо­му всі спортс­ме­ни — Де­нис Ду­бров, Ма­ксим Кри­пак і Дми­тро Ван­зен­ко — де­бю­тан­ти Ігор, по­ві­дом­ля­ють в НКСІУ. А Де­нис Дуб- ров у цих зма­га­н­нях не ли­ше ви­бо­ров « зо­ло­то » , а й по­бив ра­ні­ше вста­нов­ле­ний ним са­мим сві­то­вий ре­корд — по­до­лав ди­стан­цію за 2:06.87.

Цьо­го ро­ку Укра­ї­на впер­ше на Па­ра­о­лім­пі­а­ді взя­ла участь у зма­га­н­нях з ме­та­н­ня бу­ла­ви. На­ша спортс­мен­ка Зоя Ов­сій ви­бо­ро­ла в цьо­му ви­ді спор­ту «срі­бло» — во­на ме­тну­ла сна­ряд на 22,21 ме­тра.

А ще впер­ше за 20 ро­ків укра­їн­ські атле­ти здо­бу­ли пер­шість у на­стіль­но­му те­ні­сі. Пе­ре­мо­га — за На­та­лею Ко­смі­ною. Зма­га­н­ня три­ва­ють, і 13 ве­ре­сня на нас че­кає своє­рі­дне дер­бі: укра­їн­ки Ан­то­ні­на Хо­дзин­ська та Ма­ри­на Ли­тов­чен­ко зма­га­ти­му­ться за брон­зо­ву на­го­ро­ду в цій ди­сци­плі­ні.

За­га­лом за пер­ші чо­ти­ри дні зма­гань у Ріо укра­їн­ська збір­на вста­но­ви­ла ві­сім ре­кор­дів сві­ту, п’ять — Єв­ро­пи та сім — па­ра­о­лім­пій­ських. Як ре­зю­му­ють у НКСІУ, на по­пе­ре­дній Лі­тній Па­ра­о­лім­пі­а­ді, яка про­хо­ди­ла 2012 ро­ку в Лон­до­ні, на че­твер­тий день зма­гань укра­їн­ці ма­ли 33 ме­да­лі й по­сі­да­ли че­твер­ту по­зи­цію. Тож ре­зуль­та­ти ко­ман­ди цьо­го ра­зу по­кра­щи­лись, і ми ма­є­мо всі під­ста­ви че­ка­ти на но­ві ре­кор­ди та пе­ре­мо­ги.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.