«Львів­ські прем’єри»

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Під та­кою на­звою від­бу­ва­є­ться му­зи­чний фе­сти­валь у сто­ли­ці Га­ли­чи­ни

Свій твор­чий до­ро­бок пред­став­ля­ють львів­ські ком­по­зи­то­ри рі­зних по­ко­лінь, які про­сла­ви­ли сво­їм ми­сте­цтвом на­шу кра­ї­ну. Кон­цер­ти від­бу­ва­ю­ться у Львів­ській фі­лар­мо­нії.

За про­гра­мою про­е­кту лу­на­ють кла­си­чні тво­ри: Ми­ро­сла­ва Ско­ри­ка але­гре­то й та­нець із «Гу­цуль­сько­го три­пти­ху» з му­зи­ки до кі­но­філь­му «Ті­ні за­бу­тих пред­ків» та «Кар­пат­ська ра­псо­дія» Лю­ба­ви Си­до­рен­ко Octagon для струн­но­го ор­ке­стру, Ана­то­лія Кос-Ана­толь­сько­го «За­кар­пат­ська ра­псо­дія», Зол­та­на Ал­ма­ші Concerto grosso № 2 для струн­них, Оста­па Ма­ну­ля­ка «Му­зи­ка на дру­гий роз­діл Єван­ге­лія від Лу­ки» для струн­но­го ор­ке­стру та скри­пки со­ло, Ві­кто­ра Ка­мін­сько­го «Бо­го­ро­ди­ця» для струн­но­го ор­ке­стру, Бо­г­да­ни Фро­ляк «Блу­ка­ю­чі во­гні» для флей­ти і струн­них, Юрія Ла­ню­ка «Пі­сня без слів» для струн­них та ін.

На­га­да­є­мо, ни­ні Львів­ська ор­га­ні­за­ція На­ціо­наль­ної спіл­ки ком­по­зи­то­рів Укра­ї­ни у сво­їх ла­вах об’ єд­нує по­над трид­цять про­фе­сій­них ком­по­зи­то­рів та му­зи­ко­знав­ців. Си­ла­ми Спіл­ки ор­га­ні­зо­ва­но і про­ве­де­но чи­ма­ло ре­зо­нан­сних акцій, се­ред яких — му­зи­чні фе­сти­ва­лі « Му­зи­ка укра­їн­сько­го за­ру­біж­жя » , « Фе­сти­валь Ли­сен­ка у Льво­ві » , « Ді­а­ло­ги з Іго­рем Стра­він­ським», фе­сти­валь му­зи­ки Б. Ля­то­шин­сько­го «Ві­до­бра­же­н­ня», «Ти­ждень Єв­ро­пи у Льво­ві » . Спіл­ка ви­сту­пає спів­ор­га­ні­за­то­ром і пар­тне­ром низ­ки му­зи­чних про­е­ктів та фе­сти­ва­лів, що їх про­во­дить Львів­ська обла­сна фі­лар­мо­нія: « Окса­ми­тна кур­ти­на- 2 » , « Фе­сти­валь дав­ньої му­зи­ки у Льво­ві», між­на­ро­дні май­стер- кла­си но­вої му­зи­ки COURSE та ін.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

УЧАСНИК ФОРУМУ, ЗНАМЕНИТИЙ ЛЬВІВ’ЯНИН МИРОСЛАВ СКОРИК — ОДИН ІЗ НАЙПОПУЛЯРНІШИХ КОМ­ПО­ЗИ­ТО­РІВ СУЧАСНОСТІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.