240-річ­чя з но­вою... на­звою

Den (Ukrainian) - - День України -

Дні­про від­зна­чи­ло свій день на­ро­дже­н­ня мас­шта­бни­ми фе­сти­ва­ля­ми

Свя­тку­ва­н­ня по­ча­ло­ся бі­ля пам’ятни­ка про­ми­слов­це­ві й ме­це­на­то­ві Оле­ксан­дру По­лю. «Ду­же зна­ко­во, що сьо­го­дні ми зі­бра­ли­ся бі­ля пам’ятни­ка Оле­ксан­дру По­лю. Адже ма­ло хто знає, що пер­ший по­че­сний гро­ма­дя­нин Ка­те­ри­но­сла­ва був фан­та­зе­ром і мрій­ни­ком. Ні­хто не ві­рив у йо­го ідеї... Але йо­го зу­си­л­ля­ми на­ше мі­сто пе­ре­тво­ри­ло­ся на фла­гман про­ми­сло­во­сті. І сьо­го­дні на­ше зав­да­н­ня по­бу­ду­ва­ти но­ве мі­сто, по­ка­за­ти всій Укра­ї­ні й усьо­му сві­ту, що Дні­про за­ймає осо­бли­ве мі­сце в но­ві­тній істо­рії Укра­ї­ни», — ска­зав мі­ський го­ло­ва Бо­рис Фі­ла­тов.

На цен­траль­ній пло­щі від­був­ся яскра­вий фле­шмоб I love Dnipro — пів­ти­ся­чі ді­тей тан­цю­ва­ли на честь Дня на­ро­дже­н­ня улю­бле­но­го мі­ста. Во­ни роз­гор­ну­ли гі­гант­ський дер­жав­ний пра­пор. Со­тні бай­ке­рів з усі­єї Укра­ї­ни, ре­ву­чи мо­то­ра­ми, пром­ча­ли на­бе­ре­жною. На Фе­сти­валь­но­му при­ча­лі цу­кер­ко­вих справ май­стри зро­би­ли уні­каль­не ка­ра­ме­ле­ве пан­но з гер­бом рі­дно­го мі­ста. І, зві­сно, на всіх май­дан­чи­ках мі­ста йшли ви­став­ки і яр­мар­ки май­стрів.

Але справ­жнім по­да­рун­ком до Дня на­ро­дже­н­ня Дні­пра став між­на­ро­дний фе­сти­валь джа­зу на Мо­на­стир­сько­му остро­ві. Уже пер­ший день му­зи­чно­го свя­та зі­брав близь­ко пів­то­ри ти­ся­чі ці­ни­те­лів цьо­го жан­ру з рі­зних ку­то­чків Укра­ї­ни. Участь у фе­сти­ва­лі «Джаз на Дні­прі» взя­ли 15 ко­ле­кти­вів з 8 кра­їн сві­ту. Се­ред іме­ни­тих ви­ко­нав­ців — і го­лов­на джа­зо­ва тру­ба сві­ту Рен­ді Бре­кер, який є ба­га­то­ра­зо­вим во­ло­да­рем пре­мії Grammy.

Мер від­ві­дав і ще один фе­сти­валь «Са­ма­ра-Фест», де йо­му вру­чи­ли сим­во­лі­чні клю­чі від ста­ро- дав­ньо­го ко­за­цько­го мі­сте­чка Ста­ра Са­марь. Те­ри­то­рію за­хо­ду роз­ді­ли­ли на кіль­ка май­дан­чи­ків: му­зи­чна і лі­те­ра­тур­на сце­ни, яр­мар­ки, фуд­корт, на­ме­то­ве мі­сте­чко, пля­жна і спор­тив­на зо­ни. Крім то­го, тут пред­став­ле­ні ар­те­фа­кти, зна­йде­ні ар­хе­о­ло­га­ми. Екскур­со­во­ди роз­по­від­а­ли лю­дям про істо­рію мі­ста Ста­ра Са­марь. Крім то­го, всі охо­чі змо­гли взя­ти участь у роз­ко­пках фор­те­ці. «Мі­сце­ві жи­те­лі, які жи­вуть бі­ля фор­те­ці й на­віть на її те­ри­то­рії, на­віть не ма­ють уяв­ле­н­ня, що це фор­те­ця. Для них це про­сто па­гор­би. Ми хо­че­мо роз­кри­ти очі жи­те­лям на­шо­го мі­ста, всі­єї Укра­ї­ни і на­віть Єв­ро­пи. Це одна з пер­лин істо­рії Укра­ї­ни», — за­зна­чив ди­ре­ктор КП «Етно­гра­фі­чні пар­ки Дні­про­пе­тров­ська» Дми­тро Ка­юк.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.