За про­гра­мою «Ера­змус+»

Den (Ukrainian) - - День України -

По­над­пів­то­ри ти­ся­чі укра­їн­ських сту­ден­тів ві­зьмуть участь в обмі­ні з єв­ро­пей­ськи­ми ви­ша­ми

Уко­ро­тко­тер­мі­но­во­му обмі­ні з єв­ро­пей­ськи­ми ви­ша­ми ві­зьмуть участь 1583 сту­ден­ти укра­їн­ських уні­вер­си­те­тів, по­ві­дом­ляє mon.gov.ua. «Участь у ко­ро­тко­тер­мі­но­во­му обмі­ні з єв­ро­пей­ськи­ми уні­вер­си­те­та­ми ві­зьмуть 2220 осіб. Пла­ну­є­ться, що 1583 сти­пен­ді­а­ти з Укра­ї­ни отри­ма­ють мо­жли­вість на­вча­ти­ся або пе­ре­йма­ти про­фе­сій­ний до­свід у Єв­ро­пі. Від­по­від­но 637 сти­пен­ді­а­тів з Єв­ро­пи від­ві­да­ють Укра­ї­ну для ко­ро­тко­тер­мі­но­во­го на­вча­н­ня та обмі­ну до­сві­дом», — йде­ться у по­ві­дом­лен­ні.

Та­ка мо­жли­вість у сту­ден­тів укра­їн­ських ВНЗ з’яви­ла­ся зав­дя­ки при­єд­нан­ню Укра­ї­ни до про­гра­ми Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу на пе­рі­од 2014— 2020 рр. «Ера­змус+», що під­три­мує про­е­кти пар­тнер­ства, за­хо­ди і мо­біль­ність у сфе­рі осві­ти, під­го­тов­ки мо­ло­ді і спор­ту.

У мі­ні­стер­стві по­ві­до­ми­ли, що «за ре­зуль­та­та­ми кон­кур­су «Мі­жна­ро­дна кре­ди­тна мо­біль­ність», у 2016 ро­ці на­ціо­наль­ні агент­ства « Ера­змус+» кра­їн-чле­нів Про­гра­ми ЄС « Ера­змус+ » під­три­ма­ли 116 про­е­ктів на ор­га­ні­за­цію між­на­ро­дної кре­ди­тної мо­біль­но­сті у спів­пра­ці з укра­їн­ськи­ми ви­щи­ми на­вчаль­ни­ми за­кла­да­ми. За­галь­на су­ма ви­ді­ле­них ко­штів на про­е­кти мо­біль­но­сті з Укра­ї­ною — 7 380 000 єв­ро».

За ін­фор­ма­ці­єю МОН, з 2015 ро­ку 2154 сти­пен­ді­а­ти вже ко­ри­сту­ю­ться та­ки­ми мо­жли­во­стя­ми. Спи­ски укра­їн­ських уні­вер­си­те­тів, які ви­гра­ли про­е­кти з Між­на­ро­дної кре­ди­тної мо­біль­но­сті «Ера­змус+», роз­мі­ще­но в Ба­зі про­е­ктів «Ера­змус+».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.