Пе­ре­мо­га кон­сер­ва­то­рів на ви­бо­рах у Хор­ва­тії не га­ран­тує їм біль­шо­сті

Den (Ukrainian) - - День Планети - ФОТО РЕЙТЕР

Кон­се­рва­тив­ний Хор­ват­ський де­мо­кра­ти­чний со­юз (HDZ) здо­був най­біль­ше місць у пар­ла­мен­ті за ре­зуль­та­та­ми до­стро­ко­вих ви­бо­рів, що від­бу­ли­ся 11 ве­ре­сня. За по­пе­ре­дні­ми да­ни­ми під­ра­хун­ку май­же всіх го­ло­сів, HDZ здо­бу­ває 61 де­пу­тат­ське крі­сло зі 151. Їхні го­лов­ні опо­нен­ти, со­ці­ал­де­мо­кра­ти ( SDP), отри­му­ють 54 мі­сця. На тре­тьо­му мі­сці опи­ни­ла­ся ре­фор­міст­ська пар­тія Most, яка має отри­ма­ти 12 місць. Са­ме з нею кон­сер­ва­то­ри ко­а­лі­ю­ва­ли в по­пе­ре­дньо­му скла­ді пар­ла­мен­ту. З ни­ми ж їм, оче­ви­дно, до­ве­де­ться ве­сти пе­ре­мо­ви­ни для фор­му­ва­н­ня но­вої уря­до­вої ко­а­лі­ції, адже со­юз із со­ці­ал­де­мо­кра­та­ми вва­жа­є­ться ви­клю­че­ним із іде­о­ло­гі­чних мір­ку­вань. Утім, Most цьо­го ра­зу не ма­ти­ме « зо­ло­тої акції»: крім неї, для фор­му­ва­н­ня біль­шо­сті в пар­ла­мен­ті HDZ зна­до­би­ться ве­сти пе­ре­го­во­ри та­кож і з ін­ши­ми по­лі­ти­чни­ми си­ла­ми, зокре­ма з пред­став­ни­ка­ми етні­чних мен­шин. Во­сьме­ро з них за­яв­ля­ли про го­тов­ність до­лу­чи­ти­ся до ко­а­лі­ції і та­ким чи­ном ство­ри­ти біль­шість у 81 го­лос. Не­що­дав­но обра­ний но­вий лі­дер HDZ Ан­дрей Плен­ко­вич по­обі­цяв не­гай­но роз­по­ча­ти пе­ре­го­во­ри що­до фор­му­ва­н­ня уря­ду. «Я га­ран­тую, що на­сту­пний хор­ват­ський уряд бу­де ста­біль­ним», — ска­зав Плен­ко­вич.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.