В Ав­стрії пе­ре­не­сли по­втор­ні ви­бо­ри пре­зи­ден­та

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пов­тор­не го­ло­су­ва­н­ня на ви­бо­рах пре­зи­ден­та Ав­стрії не мо­же від­бу­ти­ся 2 жов­тня, як це пла­ну­ва­ли ра­ні­ше. При­чи­на цьо­го — ма­со­ві де­фе­кти бю­ле­те­нів для го­ло­су­ва­н­ня по­штою, по­ві­до­мив мі­ністр вну­трі­шніх справ Ав­стрії Воль­фґа­нґ Со­бо­тка вчо­ра. «Ме­та — ма­ти змо­гу про­ве­сти ви­бо­ри ще в 2016 ро­ці » , — ска­зав Со­бо­тка. Імо­вір­ною да­тою го­ло­су­ва­н­ня те­пер на­зи­ва­ють 27 ли­сто­па­да, 4 або 11 гру­дня. Бю­ле­те­ні, на­дру­ко­ва­ні для го­ло­су­ва­н­ня на до­му, ма­ють де­фект клей­кої стрі­чки, за до­по­мо­гою якої йо­го за­кри­ва­ють пе­ред від­прав­кою по­штою. Вла­да за­фі­ксу­ва­ла, що у що­най­мен­ше со­тнях ви­пад­ків стрі­чка від­кле­ю­ва­ла­ся са­ма по со­бі, що ро­би­ло бю­ле­тень не­дій­сним. В хо­ді трав­не­во­го го­ло­су­ва­н­ня, яке бу­ло ви­зна­но не­дій­сним, по­над 880 тис. ви­бор­ців про­го­ло­су­ва­ли по­штою, то­му де­фе­ктив­ні бю­ле­те­ні зда­тні сер­йо­зно впли­ну­ти на кін­це­вий ре­зуль­тат го­ло­су­ва­н­ня. У ви­бо­рах в трав­ні пе­ре­міг кан­ди­дат від зе­ле­них Але­ксан­дер Ван дер Бел­лен з не­ве­ли­кою пе­ре­ва­гою. У від­по­відь на ви­мо­гу йо­го опо­нен­та — пра­во­по­пу­лі­ста Нор­бер­та Го­фе­ра — вер­хов­ний суд Ав­стрії ви­ніс вер­дикт про не­об­хі­дність по­втор­но­го го­ло­су­ва­н­ня че­рез низ­ку фор­маль­них по­ру­шень у про­це­сі го­ло­су­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.