До Ки­є­ва їдуть го­ло­ви МЗС чо­ти­рьох дер­жав

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ки­їв на­сту­пно­го ти­жня від­ві­да­ють не тіль­ки мі­ні­стри за­кор­дон­них справ Ні­меч­чи­ни і Фран­ції, а й їхні ко­ле­ги з Ве­ли­ко­бри­та­нії і Да­нії. Про це по­ві­до­мив мі­ністр за­кор­дон­них справ Пав­ло Клім­кін в ефі­рі те­ле­ка­на­лу « Ін­тер » в не­ді­лю вве­че­рі. За йо­го сло­ва­ми, 14 ве­ре­сня у нас бу­дуть не тіль­ки Франк- Валь­тер Штайн­ма­єр (мі­ністр за­кор­дон­них справ Ні­меч­чи­ни) і Жан-Марк Еро (мі­ністр за­кор­дон­них справ Фран­ції), а та­кож Бо­рис Джон­сон (мі­ністр за­кор­дон­них справ Ве­ли­ко­бри­та­нії) та їхній дат­ський ко­ле­га ( Крі­сті­ан Йен­сен). Клім­кін на­го­ло­сив, що Штайн­ма­єр при­їж- джає в Укра­ї­ну не тіль­ки як мі­ністр за­кор­дон­них справ Ні­меч­чи­ни, а і як чин­ний го­ло­ва ОБСЄ. Шеф укра­їн­ської ди­пло­ма­тії на­га­дав, що ми­ну­ло­го ти­жня він обго­во­рю­вав зі Штайн­ма­є­ром у Бер­лі­ні, що мо­жна зро­би­ти, щоб по­вер­ну­ти­ся до пе­ре­го­во­рів у « нор­манд­сько­му фор­ма­ті » , як зму­си­ти Ро­сію ви­ко­ну­ва­ти Мін­ські до­мов­ле­но­сті і «як до­по­мог­ти пра­кти­чно ОБСЄ вста­но­ви­ти ефе­ктив­ний мо­ні­то­ринг за тим, що від­бу­ва­є­ться на Дон­ба­сі і в пер­спе­кти­ві за ді­лян­кою укра­їн­сько- ро­сій­сько­го кор­до­ну, яка не під на­шим кон­тро­лем».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.