«У Бі­ло­ру­сі я по­ки не про­гно­зую змін»

Ро­змо­ва з під­пи­сан­том Бі­ло­везь­ких угод Ста­ні­сла­вом ШУШКЕВИЧЕМ про по­лі­ти­чний ланд­шафт і при­чи­ни ав­то­ри­та­ри­зму

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

«Цир­ко­вий день», як на­зи­ва­ють пар­ла­мент­ські ви­бо­ри в Бі­ло­ру­сі опо­зи­ціо­не­ри, від­був­ся. «При­мус до го­ло­су­ва­н­ня сту­ден­тів, сол­да­тів і держ­слу­жбов­ців, вки­да­н­ня — вдень і вно­чі, па­чка­ми — «лі­вих» бю­ле­те­нів, зов­сім не ди­тя­ча «ка­ру­сель» з не­ве­ли­ких груп «то­ва­ри­шів», що бро­дять, мов сом­нам­бу­ли, по рі­зних ви­бор­чих діль­ни­цях, і про­сто «ку­ме­дна ари­фме­ти­ка», ко­ли мі­ня­ю­ться ци­фри» — так опи­су­ють спо­сте­рі­га­чі про­цес во­ле­ви­яв­ле­н­ня в кра­ї­ні, де лі­де­ром уже 22 ро­ки є Оле­ксандр Лу­ка­шен­ко, і 19 з них він во­ло­діє аб­со­лю­тною вла­дою. Сюр­при­зу не ста­ло­ся й цьо­го ро­ку — хі­ба що впер­ше за 20 ро­ків два опо­зи­цій­ні кан­ди­да­ти про­йшли до пар­ла­мен­ту Бі­ло­ру­сі. Але це не змі­нить по­лі­ти­чно­го ланд­ша­фту кра­ї­ни.

«День» по­го­во­рив зі Ста­ні­сла­вом ШУШКЕВИЧЕМ — го­ло­вою Вер­хов­ної Ра­ди Бі­ло­ру­сі в 1991— 1994 ро­ках, про­фе­со­ром — про те, чо­му ав­то­ри­та­ризм став мо­жли­вим, чи бу­ли «еска­дро­ни смер­ті», як від­ре­а­гу­вав по­лі­ти­кум і су­спіль­ство на інтервенцію Ро­сії до Укра­ї­ни, і чи мо­жли­ве по­вер­не­н­ня до на­ціо­наль­ної дер­жа­ви. Са­ме він 1994 ро­ку за­без­пе­чив про­ве­де­н­ня пер­ших і остан­ніх де­мо­кра­ти­чних ви­бо­рів, але в ре­зуль­та­ті них до вла­ди при­йшов Лу­ка­шен­ко. Шу­шке­вич був зня­тий з по­са­ди го­ло­ви Вер­хов­ної Ра­ди у сфа­бри­ко­ва­ній спра­ві «Про кра­діж­ку ящи­ка цвя­хів» ні­би­то для бу­дів­ни­цтва да­чі. За­раз він очо­лює пар­тію «Бі­ло­ру­ська со­ці­ал-де­мо­кра­ти­чна Гро­ма­да», але не бе­ре уча­сті, за йо­го сло­ва­ми, «у фар­сі, зва­но­му «ви­бо­ра­ми».

Це остан­нє інтерв’ю в три­ло­гії роз­мов з під­пи­сан­та­ми Бі­ло­везь­ких угод. Чи­тай­те та­кож бе­сі­ду в «Дні» з Ген­на­ді­єм Бур­бу­лі­сом — «Про від­по­від­аль­ність ро­сій­ської елі­ти» (№146, 17.08.2016 р.) і «Про від­по­від­аль­ність ро­сій­ської елі­ти-2» (№147, 18.08.2016 р.), і Ле­о­ні­дом Крав­чу­ком — «Зро­бив­ши істо­ри­чні ре­чі, ми не мо­же­мо на­ве­сти лад у сво­є­му до­мі» (№156157, 9.09.2016 р.).

«СФАЛЬСИФІКУВАТИ ВИ­БО­РИ 1994 РО­КУ МО­ЖНА БУ­ЛО, АЛЕ Я ПРИНЦИПОВИЙ ПРИБІЧНИК ПРАВОВОЇ ДЕР­ЖА­ВИ»

— Цьо­го ро­ку ми­нає 25 ро­ків Бі­ло­везь­кій уго­ді. Що від­чу­ва­є­те че­рез чверть сто­лі­т­тя?

— Ме­не не по­ли­шає від­чу­т­тя гор­до­сті за те, що ми зро­би­ли. І якщо у нас, у Бі­ло­ру­сі, від­кри­то ви­слов­лю­ва­ти своє став­ле­н­ня за­бо­ро­ня­є­ться, то в ін­ших кра­ї­нах, де я бу­ваю, зокре­ма й ко­ли­шньо­го «со­цта­бо­ру» — ме­не під­три­му­ють і по­ва­жа­ють. Я на­ма­гав­ся по­ра­ху­ва­ти спів­від­но­ше­н­ня по­зи­тив­них емо­цій до не­га­тив­них — при­бли­зно 20 до 1. Тоб­то з 20 один та й ска­же: «та­ку кра­ї­ну за­на­па­сти­ли » . Най­ці­ка­ві­ше, що, ті, хто на­ма­га­є­ться ар­гу­мен­ту­ва­ти своє не­га­тив­не став­ле­н­ня, як пра­ви­ло, не чи­та­ли са­мих Бі­ло­везь­ких угод і не зна­ють, що там є.

— Ко­ли ви під­пи­су­ва­ли уго­ду про при­пи­не­н­ня існу­ва­н­ня СРСР, на­пев­но, бу­ли дум­ки про те, як бу­де че­рез 10, 20, 30 ро­ків. Сьо­го­дні ви вва­жа­є­те, що ско­чу­ва­н­ня до ав­то­ри­та­ри­зму бу­ло не­ми­ну­чим, чи це де­фор­ма­ція су­спіль­но-по­лі­ти­чно­го роз­ви­тку?

— У Бі­ло­ру­сі бу­ла й за­ли­ша­є­ться спе­ци­фі­чна об­ста­нов­ка — у нас кон­цен­тра­ція про­ра­дян­ських лю­дей, з со­ці­а­лі­сти­чною мен­таль­ні­стю, на­віть біль­ша, ніж у Ро­сії. Бі­ло­ру­си до­вір­ли­ві, во­ни по­ві­ри­ли в ле­нін­ські га­сла й за­раз не зна­ють багатьох ре­чей. То­му ста­ра пар­тій­на но­мен­кла­ту­ра, яка у Вер­хов­ній Ра­ді на мо­мент 1991 ро­ку ста­но­ви­ла 82%, по­чу­ва­є­ться впев­не­но че­рез до­мі­ну­ю­чу ра­дян­ську пе­ре­ко­на­ність. Ме­не во­ни обра­ли го­ло­вою в ста­ні стра­ху пі­сля сер­пне­во­го пу­тчу. Бо­я­ли­ся ви­зна­ти, що під­три­му­ва­ли, й хо­ті­ли по­ка­за­ти свою «де­мо­кра­ти­чність». Я не був ні в ком­пар­тії, ні в Бі­ло­ру­сько­му на­ро­дно­му фрон­ті, то­му — від­по­від­на фі­гу­ра. Во­ни ду­ма­ли, що ви­хо­ва­ють ме­не у сво­є­му ду­сі.

А Лу­ка­шен­ко став вті­ле­н­ням ра­дян­ських « спо­ді­вань » за під­трим­ки Ро­сії. Ви­бо­ри, на яких він став пре­зи­ден­том, дій­сно бу­ли де­мо­кра­ти­чни­ми. Як­би я пі­клу­вав­ся про своє бла­го­по­луч­чя — сфальсифікувати їх бу­ло раз плю­ну­ти. Але я принциповий прибічник правової дер­жа­ви й пе­ре­ко­на­ний, що ви­бо­ри ма­ють бу­ти че­сни­ми. Пер­ша спро­ба усу­ну­ти ме­не з по­са­ди го­ло­ви Вер­хов­ної Ра­ди бу­ла здій­сне­на ще влі­тку 1993 ро­ку, але не ви­ста­чи­ло 6 го­ло­сів. Я роз­пу­стив пар­ла­мент да­ним ме­ні пра- вом, усі роз’ їха­ли­ся, а я за цей час встиг зро­би­ти низ­ку ва­жли­вих кро­ків. Го­лов­не — візит Пре­зи­ден­та США до Бі­ло­ру­сі. До цьо­го про Бі­ло­русь ма­ло го­во­ри­ли у сві­ті, ні­хто ні­чо­го не знав, а про при­їзд Бі­ла Клін­то­на, зві­сно, на­пи­са­ли всі. 15 сі­чня він при­їжджав, а вже 22 сі­чня ме­не усу­ну­ли.

— Але з дру­го­го бо­ку, мо­жли­во, епо­ха Лу­ка­шен­ка — це пе­ре­хід до на­ціо­наль­ної дер­жа­ви? Тран­сфор­ма­цій­на по­ду­шка, що до­зво­ляє уни­кну­ти актив­них агре­сив­них дій з бо­ку Ро­сії. На­при­клад, у Бол­га­рії 33 ро­ки пра­вив То­дор Жив­ков — най­від­да­ні­ший друг СРСР, але 1989-го він був м’яко від­су­ну­тий опо­зи­ці­єю, яка здій­сни­ла по­лі­ти­чну й еко­но­мі­чну лі­бе­ра­лі­за­цію. Не­про­во­ка­цій­ний ха­ра­ктер йо­го 30рі­чно­го прав­лі­н­ня до­зво­лив пе­ре­че­ка­ти не­спри­я­тли­вий істо­ри­чний час і без­бо­лі­сно здо­бу­ти не­за­ле­жність. Чи мо­жли­вий та­кий сце­на­рій у Бі­ло­ру­сі?

— Зго­ден з цим при­кла­дом, а та­кож мо­жна до­да­ти по­зи­тив­ні на­слід­ки ав­то­ри­тар­них ре­жи­мів Ав­гу­сто Пі­но­че­та, Ан­то­ніо Са­ла­за­ра. Тоб­то один лі­дер на ба­га­то ро­ків — це не зав­жди по­га­но. Але, на від­мі­ну від бі­ло­ру­сько­го ви­пад­ку, во­ни бу­ли ви­со­ко­осві­че­ни­ми й обі­зна­ни­ми лю­дьми. Лу­ка­шен­ко, на жаль, окрім кол­го­спно-сов­ко­во­го до­сві­ду управ­лі­н­ня, до­сі ні­чо­го не має. Лу­ка­шен­ко здасть ко­го зав­го­дно за­ра­ди збе­ре­же­н­ня вла­ди.

То­му йо­му три­ва­лий час бу­ло ви­гі­дно гра­ти на Ро­сію й вра­хо- ву­ва­ти їхні ін­те­ре­си. До­хо­ди­ло до «пер­фор­ман­сів» — ко­ли Чер­но­мир­дін уро­чи­сто ви­ри­вав при­кор­дон­ний стовп між Ро­сі­єю і Бі­ло­рус­сю. Зві­сно, пра­ви­те­лям Ро­сії лег­ше ма­ти спра­ву з одним вла­дним пре­зи­ден­том, ніж допу­сти­ти роз­ви­ток пар­ла­мен­та­ри­зму, де всі рі­ше­н­ня опри­лю­дню­ю­ться. Біль­ше то­го, Лу­ка­шен­ко на­стіль­ки не ві­ді­йшов від ми­сле­н­ня со­ю­зної дер­жа­ви, що де­який час ві­рив у мо­жли­вість ста­ти пре­зи­ден­том Ро­сії — сер­йо­зно їздив по ре­гіо­нах, агі­ту­вав гу­бер­на­то­рів. То­му, на жаль, сце­на­рій Бол­га­рії й де­яких ін­ших кра­їн — не наш ви­па­док. Для цьо­го тре­ба ро­зу­мі­ти, що та­ке по­лі­ти­ка, вла­да й на­ціо­наль­ні ін­те­ре­си.

«РАДЯНСЬКА МЕНТАЛЬНІСТЬ БАГАТЬОХ ПРОСТИХ БІЛОРУСІВ ВИПРАВДОВУЄ ІНТЕРВЕНЦІЮ НА КРИМСЬКИЙ ПІВОСТРІВ»

— Як у Бі­ло­ру­сі від­ре­а­гу­ва­ли на ін­тер­вен­ці­ю­Ро­сії до Укра­ї­ни?

— Став­ле­н­ня са­мо­го Лу­ка­шен­ка — «я за те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Укра­ї­ни». А Крим то­го, в ко­го він « де- фа­кто » . Ось та­кі за­яви, що су­пе­ре­чать одна одній і здо­ро­во­му глу­зду. Є у нас ко­му­ні­сти­чна пар­тія « Спра­ве­дли­вий світ», во­на від­кри­то за­яви­ла, що під­три­мує втор­гне­н­ня до Кри­му. Во­ни по-сво­є­му тлу­ма­чать гео­по­лі­ти­чну ре­аль­ність — по- ра­дян­сько­му. Важ­ко ска­за­ти про на­строї су­спіль­ства в про­цен­тно­му спів­від­но­шен­ні — не­має ні­яких со­ціо­ло­гі­чних да­них. Але що сто­су­є­ться опо­зи­ції, бі­ло­ру­ської ін­те­лі­ген­ції, осві­че­них лю­дей - при­бі­чни­ків правової дер­жа­ви, яких на­справ­ді ба­га­то в Бі­ло­ру­сі, — во­ни, зві­сно, про­ти й не при­йма­ють «ро­сій­сько­го Кри­му». Але радянська ментальність багатьох простих білорусів виправдовує інтервенцію на півострів. При цьо­му во­ни зна­ють істо­рію урив­ка­ми, не чу­ли про де­пор­та­цію- ге­но­цид крим­ських та­тар та ін­ші кра­сно­мов­ні фа­кти. Це за­мов­чу­ють.

— В Укра­ї­ні вбив­ство жур­на­лі­ста Гон­га­дзе да­ло старт акці­ям і про­те­стам, що за­кін­чи­ли­ся По­ма­ран­че­во­ю­ре­во­лю - ці­єю. У Бі­ло­ру­сі ді­я­ли «еска­дро­ни смер­ті» — без ві­сти про­па­ли й не бу­ли зна­йде­ні ві­до­мі бі­зне­сме­ни, по­лі­ти­ки й жур­на­лі­сти. Чо­му бі­ло­ру­си мов­чать?

— « Еска­дро­ни смер­ті » у Бі­ло­ру­сі дій­сно існу­ва­ли, без них вла­ді бу­ло не обі­йти­ся. Ма­ла бу­ти якась ква­лі­фі­ко­ва­на гру­па, що за­йма­ла­ся ви­кра­да­н­ням. Зни­кли два най­ха­ри­зма­ти­чні­ші лі­де­ри — цьо­го не мо­гло ста­ти­ся без ві­до­ма спец­служб і схва­ле­н­ня осо­би­сто пре­зи­ден­та, я до­сить до­бре це знаю.

Бі­ло­ру­си ви­хо­ди­ли на про­те­сти, але бу­ло та­ке жорс­тке при­ду­ше­н­ня — все­бі­чне, про­ду­ма­не, з про­во­ка­ці­я­ми — не сум- ні­ва­ю­ся, що во­но го­ту­ва­ло­ся ти­ми, хто вміє бо­ро­ти­ся з про­те­сту­валь­ни­ка­ми. Слід ска­за­ти, що по­лі­ти­чний роз­шук у нас ду­же до­бре по­став­ле­ний. І це ве­ли­кі си­ли. У Бі­ло­ру­сі на 100 ти­сяч на­се­ле­н­ня 1452 по­лі­цей­ські. У Поль­щі — у 5 ра­зів мен­ше, у Фін­лян­дії — у 10 ра­зів. То­му при­ду­ше­н­ня в Бі­ло­ру­сі — про­це­ду­ра не­скла­дна.

— Ви­хо­дить, у Ро­сії й Бі­ло­ру­сі усе- та­ки взя­ла го­ру контр­ре­во­лю­ція що­до де­мо­кра­ти­чних за­во­ю­вань?

— Так, на від­мі­ну, на­при­клад, від Укра­ї­ни. У вас ду­же мі­цний прин­цип ви­бор­но­сті вла­ди, то­му біль­ше шан­сів ре­а­лі­зу­ва­ти­ся як успі­шна не­за­ле­жна дер­жа­ва. І в сві­тлі остан­ніх по­дій, як ме­ні зда­є­ться, ви­со­ке об’єд­на­н­ня су­спіль­ства.

У Бі­ло­ру­сі я не ба­чу й не про­гно­зую змін. То­му що пе­ред­усім Ро­сія під­три­мує цей ре­жим — три­ва­лий час ці­но­вою по­лі­ти­кою на на­фту й газ. До 2006 ро­ку Ро­сія вкла­да­ла в Бі­ло­ру­сі що­ро­ку 12 мі­льяр­дів до­ла­рів. Пі­сля цьо­го по­ча­ло­ся ско­ро­че­н­ня вли­вань, але во­на за­без­пе­чу­ва­ла кре­ди­том або сво­їм, або єв­ра­зій­ським, або ще чи­їмсь. МВФ, до ре­чі, теж да­вав кре­дит Бі­ло­ру­сі, але не бу­ли ви­ко­на­ні йо­го умо­ви. Бі­ло­ру­ська вла­да ла­ві­рує й бре­ше весь час.

Я не ба­чу ве­ли­кої зов­ні­шньої за­гро­зи вла­ді, то­му що Єв­ро­па не за­ці­кав­ле­на в не­ста­біль­но­сті в її цен­трі. У нас ця ста­біль­ність кла­до­ви­щен­ська, су­во­ра, під­ла, але во­на є, і Єв­ро­пу це вла­што­вує. Ду­же важ­ко опо­зи­ції в умо­вах, ко­ли Єв­ро­па діє в рам­ках real politik — тре­ба вза­є­мо­ді­я­ти з ті­єю вла­дою, яка є, і ви­хо­ди­ти з ви­год. А той факт, що Лу­ка­шен­ко де-юре зро­би­ли не­ви­їзним, не за­ва­жав йо­му від­ві­ду­ва­ти ін­ші кра­ї­ни як при­ва­тна осо­ба.

«БУДУВАТИ ГРОМАДЯНСЬКИЙ ТИП ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВАЖЛИВО І ТРЕ­БА »

— Яке ва­ша дум­ка як гла­ви Вер­хов­ної Ра­ди у ва­жли­вий для кра­ї­ни час про роль пар­ла­мен­ту в дер­жа­ві?

— Пар­ла­мент — це зріз су­спіль­ства, якщо він че­сно обра­ний. В умо­вах гі­дної ни­ні­шньої Кон­сти­ту­ції пар­ла­мент — це су­то за­ко­но­дав­чий ор­ган, який ні­ку­ди не втру­ча­є­ться. Але радянська си­сте­ма та­кою не бу­ла. За по­ло­же­н­ням про З’їзд на­ро­дних де­пу­та­тів СРСР, він міг узя­ти на роз­гляд будь- яке пи­та­н­ня й прийня­ти що­до ньо­го оста­то­чне рі­ше­н­ня. Що та­ке ра­дян­ське га­сло «Вся вла­да ра­дам»? Це зо­се­ре­дже­н­ня всіх ви­дів вла­ди в одних ру­ках. Ця стру­кту­ра по­га­на, і її від­ті­нок по­зна­чив­ся на пар­ла­мен­тах май­же всіх пост­ра­дян­ських кра­їн. А в Ро­сії « Єди­на Ро­сія » вза­га­лі ста­ла но­вою КПРС, і ви­бор­чий про­цес там не­ефе­ктив­ний у прин­ци­пі.

Як­би ми до­ся­гли ви­со­ко­го рів­ня пар­ла­мен­та­ри­зму, по­рів­нян­но­го з си­ту­а­ці­єю в Ли­тві, Ла­твії, осо­бли­во Есто­нії, то пар­ла­мент став би ду­же ва­жли­вою по­зи­ці­єю. За­раз у багатьох дер­жа­вах пост­ра­дян­сько­го ре­гіо­ну він грає « мо­бі­лі­зу­ю­чу » , про­па­ган­дист­ську роль, але не є ви­зна­чаль­ним і кон­стру­ктив­ним. Рі­ше­н­ня, що при­йма­ю­ться вла­дним ін­ди­ві­ду­у­мом, швид­ше ре­а­лі­зу­ю­ться. Це не зав­жди по­га­но, адже за умо­ви йо­го па­трі­о­ти­зму й ви­со­ко­осві­че­но­сті мо­жуть бу­ти по­зи­тив­ні ре­зуль­та­ти. Але будувати громадянський тип політичної культури важливо й тре­ба.

ФОТО АВТОРА

«День» ПОДАРУВАВ СТАНІСЛАВУ ШУШКЕВИЧУ КНИГУ «УКРА­Ї­НА INCOGNITA» З БІБЛІОТЕКИ ГАЗЕТИ ПРО 25 КЛЮЧОВИХ МОМЕНТІВ УКРА­ЇН­СЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ. ШУ­ШКЕ­ВИЧ, У СВОЮ ЧЕРГУ, ПРИВІТАВ НАС З СОЛІДНИМ 20-РІЧНИМ ЮВІЛЕЄМ І ПОБАЖАВ ДОВГИХ РО­КІВ ПРОЦВІТАННЯ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.