«Я сьо­го­дні ба­чив ве­ли­кі змі­ни»

Свя­тій­ший Па­трі­арх Ки­їв­ський і всі­єї Ру­си-Укра­ї­ни Фі­ла­рет від­ві­дав На­ціо­наль­ну ака­де­мію су­хо­пу­тних військ

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Візит від­був­ся на за­про­ше­н­ня Ви­со­ко­пре­о­свя­щен­но­го ми­тро­по­ли­та Львів­сько­го і Со­каль­сько­го Ди­ми­трія та ке­рів­ни­цтва вій­сько­во­го ви­шу, по­ві­дом­ляє сайт Мі­н­обо­ро­ни.

Свя­тій­ший Па­трі­арх Ки­їв­ський і всі­єї Ру­си-Укра­ї­ни Фі­ла­рет озна­йо­мив­ся із си­сте­мою під­го­тов­ки май­бу­тніх офі­це­рів Зброй­них сил Укра­ї­ни, та від­ві­дав на­вчаль­ні за­ня­т­тя кур­сан­тів в цен­трі імі­та­цій­но­го мо­де­лю­ва­н­ня та по­спіл­ку­вав­ся з май­бу­тні­ми офі­це­ра­ми.

Зго­дом, у му­зеї Ака­де­мії Свя­тій­ший Фі­ла­рет огля­нув екс­по­зи­цію, при­свя­че­ну уча­сті ви­пу­скни­ків та вій­сько­во­слу­жбов­ців Ака­де­мії у ви­ко­нан­ні бо­йо­вих зав­дань із за­хи­сту Ба­тьків­щи­ни в ра­йо­ні про­ве­де­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції на схо­ді на­шої дер­жа­ви.

На згад­ку про від­ві­ду­ва­н­ня вій­сько­во­го ви­шу ге­не­рал-лей­те­нант Пав­ло Тка­чук подарував ви­со­ко­му го­стю пам’ятні су­ве­ні­ри та Книгу пам’яті за­ги­блих ви­пу­скни­ків Ака­де­мії.

«Я сьо­го­дні ба­чив ве­ли­кі змі­ни. Ми ба­чи­мо, що хо­ча Ака­де­мія зна­хо­ди­ться на за­хо­ді на­шої кра­ї­ни, во­на об’єд­ную всю Укра­ї­ну, адже тут на­вча­ю­ться пред­став­ни­ки всіх її обла­стей. Ака­де­мія ви­пу­сти­ла й ни­ні ви­пу­скає Ге­ро­їв — во­ї­нів, які не шко­ду­ють сво­го жи­т­тя за Укра­ї­ну, за укра­їн­ський на­род, і це має ве­ли­ке зна­че­н­ня!» — ска­зав Свя­тій­ший Па­трі­арх Ки­їв­ський і всі­єї Ру­си-Укра­ї­ни Фі­ла­рет.

ФОТО З САЙТА MIL.GOV.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.